PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP- CĐT

1.Thành lập: Được thành lập theo Quyết định số     /QĐ-SYT ngày   /     / của Sở Y tế Hưng Yên.

2.Chức năng, nhiệm vụ:

Là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về:

  • Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng;
  • Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế Bệnh viện;
  • Tổ chức chỉ đạo công tác nhiệm vụ chuyên môn Bệnh viện;
  • Thực hiện công tác chỉ đạo tuyến;
  • Công tác ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong bệnh viện.
  • Thực hiện công tác quản lý chất lượng bệnh viện.
  1. Đội ngũ cán bộ:

1. Trưởng phòng: DS CKI Nguyễn Danh Hiệu

2.

4.Thành tích nổi bật: