gototopgototop

Quy trình khám bệnh

  • PDF
quy_trinh_kham_benh_co_the_bhyt

D??i ?y l cc b??c ng??i b?nh c th? BHYT c?n th?c hi?n khi ??n khm ch?a b?nh t?i Khoa Khm b?nh - B?nh vi?n S?n Nhi H?ng Yn

  • PDF
quy_trinh_kham_benh_kho_co_the_bhyt

D??i ?y l cc b??c ng??i b?nh khng c th? BHYT c?n th?c hi?n khi ??n khm ch?a b?nh t?i Khoa Khm b?nh - B?nh vi?n S?n Nhi H?ng Yn