gototopgototop

Sức khỏe trẻ em

  • PDF
4

Suy dinh d??ng l tnh tr?ng thi?u h?t cc ch?t dinh d??ng c?n thi?t lm ?nh h??ng ??n qu trnh s?ng, ho?t ??ng v t?ng tr??ng bnh th??ng c?a c? th?. Tnh tr?ng suy dinh d??ng tr? em th??ng ph? bi?n ? kho?ng th?i gian t? 6 - 24 thng tu?i. ?y l giai ?o?n .......

B?nh tim b?m sinh ? Tr? em

  • PDF
tim-10 T?ng quan:

B?nh tim b?m sinh (TBS) tr? em l cc d? t?t ? tim c?a tr? (c th? t?i vch tim,van tim ho?c cc m?ch mu l?n)? x?y ra trong th?i k? bo thai (th??ng x?y ra trong tm tu?n l? ??u tin c?a thai k)

? Vi?t Nam theo bo co c?a cc b?nh vi?n Nhi, t? l? b?nh TBS l kho?ng 1,5% tr? vo vi?n v kho?ng 30-55% tr? vo khoa tim m?ch.

B?nh TBS n?u ???c pht hi?n s?m v x? tr ?ng s? lm gi?m v ng?n ch?n cc bi?n ch?ng nh? suy tim, r?i lo?n tu?n hon

Nguyn nhn: Kho?ng 50% tr??ng h?p TBS khng r nguyn nhn 50% tr??ng h?p cn l?i t?p trung vo m?t s? nguyn nhn sau:

-          Di truy?n: Do ??t bi?n gene hay ??t bi?n nhi?m s?c th? trong qu trnh mang thai, ho?c di truy?n t? th? h? tr??c. M?t s? t?t tim b?m sinh c th? di truy?n v ?i km v?i cc h?i ch?ng ?a d? t?t nh? trong h?i ch?ng Ehrles-Danlos, Noonan, Leopard, Ellis-Van-Creveld, Hunter,.. C?ng c m?t s? t?t tim b?m sinh x?y ra c lin quan ??n r?i lo?n nhi?m s?c th? nh? trong h?i ch?ng Down (c 3 nhi?m s?c th? 21), h?i ch?ng Turner (XO, khng c nhi?m s?c th? gi?i tnh Y), h?i ch?ng Klinefelter (XXY: c 2 nhi?m s?c th? X v 1 nhi?m s?c th? Y ); hay do ??t bi?n gen.

 - M?t s? t?t tim b?m sinh c th? s? x?y ra n?u ng??i m? b? nhi?m siu vi trong khi mang thai nh? nhi?m Rubella, Cytomegalo, Herpes, ??c bi?t l trong 3 thng ??u c?a thai k? hay dng m?t s? thu?c nh? thu?c ch?ng ??ng kinh, Thalidomide, n?i ti?t t? sinh d?c, u?ng r??u qu nhi?u, ng? ??c ha ch?t v cc thu?c ch?a b?nh ho?c b? ?nh h??ng c?a tia phng x?.

Phn lo?i:

C r?t nhi?u cch phn lo?i b?nh TBS nh?ng trn lm sng ch? y?u d?a vo hi?n t??ng tm. Qua hi?n t??ng tm c th? chia ra thnh b?nh TBS tm s?m v TBS tm mu?n d?a vo lu?ng thng(shunt).

I, Nhm tim b?m sinh khng c lu?ng thng: trong nhm ny th??ng tr? khng b? tm, l??ng mu ln ph?i bnh th??ng ho?c gi?m

M?t s? b?nh l:

H?p eo ho?c van ??ng m?ch ch? d? d?ng van ??ng m?ch ch? h?p ho?c h? van 2 l b?m sinh tim 3 bu?ng nh? h?p ??ng m?ch ph?i d? d?ng van ??ng m?ch ph?i

II, Nhm tim b?m sinh c lu?ng thng t? tri sang ph?i: c l? thng ??a mu ?i t? cc bu?ng tim bn tri sang tim bn ph?i. Trong nhm tim b?m sinh ny, l?u l??ng mu ?i qua ph?i s? gia t?ng (t?ng tu?n hon ph?i) v th??ng khng gy ra tri?u ch?ng tm (tr? khi lu?ng thng ? b? ??o chi?u do p l?c m?ch mu ph?i gia t?ng cao h?n p l?c m?ch mu c?a h? th?ng). M?t s? d? t?t nh?:

Cn ?ng ??ng m?ch Thng lin nh? Thng lin th?t 

III, Nhm tim b?m sinh c lu?ng thng t? ph?i sang tri: th??ng gy cc tri?u ch?ng tm, l?u l??ng mu qua ph?i c th? t?ng ho?c gi?m. M?t s? d? t?t nh?

t? ch?ng fallot teo van ba l teo van ??ng m?ch ph?i D?u hi?u nh?n bi?t b?nh tim b?m sinh ? tr? s? sinh

Trong m?t s? tr??ng h?p, tr? m?c b?nh tim b?m sinh nh?ng khng c bi?u hi?n lm sng do d? t?t tim khng ?? l?n,v ch? tnh c? ???c pht hi?n khi khm s?c kh?e ho?c khm v m?t l do khc. M?t s? d? t?t hay ?i km v?i b?nh tim b?m sinh nh?: h?i ch?ng Down, s?t mi ch? vm, thi?u ho?c th?a ngn tay ngn chn, t?t ??u to, ??u nh?

C?n ??a tr? ?i khm b?nh ngay n?u pht hi?n tr? c nh?ng tri?u ch?ng khc l? sau:

Tr? hay b? ho, kh kh ti ?i ti l?i,ki?u th? khc th??ng (th? nhanh, l?ng ng?c rt lm khi ht vo), th??ng b? vim ph?i vim ph?i ti di?n. Khi tr? b hay khc b? kh th?. Tr? c da xanh xao, l?nh, v m? hi. Tr? c th? b? tm mi, ??u ngn tay, ngn chn, t?ng ln khi khc, khi r?n Tr? b ho?c ?n km, m?i c? b ng?n, ch?m ln cn, th?m ch khng t?ng cn hay s?t cn. Tr? ?i ti?u t h?n bnh th??ng. Cch phng ng?a dnh cho cc m? ?? h?n ch? b?nh tim b?m sinh
Khuyn cc b m? khng nn mang thai khi ? l?n tu?i.

Tr??c khi c thai nn ch? ??ng ch?ng ng?a b?nh s?i ??c (Rubella).

C?n t? v?n di truy?n tr??c khi mang thai ??a ti?p khi ? c 1 con b? tim b?m sinh.

Khng ?? m?c cc b?nh siu vi trong 3 thng ??u mang thai.

Trong khi mang thai m? khng ???c u?ng r??u, dng thu?c tu? ti?n.

Trnh ti?p xc v?i cc ch?t phng x?.

C?n pht hi?n s?m tr??c sinh b?ng siu m tim thai

Ch?m sc v ?i?u tr?

Ph?n l?n nh?ng b?nh nhi c b?nh tim b?m sinh (TBS) nh? khng c?n ?i?u tr?. Cc b?c cha m? v ??a tr? c?n nh?n th?c r?ng cu?c s?ng bnh th??ng v?n ???c ch? ??i v khng b?t bu?c ph?i h?n ch? ho?t ??ng no c?a ??a tr?. M?t s? cha m? c thi ?? ch?m sc qu m?c (overprotective) c th? lo l?ng khi xu?t hi?n m?t th??ng t?n TBS nh? ho?c th?m ch m?t ti?ng th?i c? n?ng r?i p ??t vi?c ki?m sot qu m?c ln nh?ng ho?t ??ng c?a tr?.Nguyn nhn ny th??ng b?t ngu?n t? s? s? hi khi th?y cc b?nh nhn l?n tu?i ch?t ??t t? v b?nh tim m?ch.

Th?m ch nh?ng b?nh nhi c b?nh tim v?a ho?c n?ng c?ng khng ph?i h?n ch? nghim ng?t cc ho?t ??ng th? l?c.C?n ch?n cc bi t?p th? d?c ph h?p v?i s?c kh?e c?a t?ng tr?. T?t nh?t nn ti?n hnh tr?c nghi?m, gim st ?? th?c hi?n ph??ng chm ny.Khng nn khuy?n khch tr? tham gia cc cu?c tranh ti th? thao. Nh?ng b?nh nhi c b?nh tim n?ng v t  ???c t?p luy?n th th??ng c khuynh h??ng h?n ch? nh?ng ho?t ??ng c?a chng. Kh th?, nh?c ??u v d? m?t m?i ? nh?ng tr? c xanh tm c th? l m?t d?u hi?u thi?u oxy mu v c th? c?n h?n ch? m?t s? ho?t ??ng trong s? nh?ng tr? khng ho?c ch?a s?n c ?i?u ki?n ???c ?i?u tr? n?i khoa ho?c ngo?i khoa. Vi?c tim ch?ng phng d?ch theo th??ng l? v?n c?n ???c ti?n hnh, k? c? v?i vaccin phng cm; nn ch nh?ng tr? ?ang xem xt ?? ghp tim ho?c ghp tim ph?i th khng ???c tim cc vaccin ch? t?o b?ng virus s?ng.

Nhi?m khu?n ? tr? b? b?nh tim m?ch ph?i ???c ?i?u tr? tch c?c, song khng ???c xem b?nh l tim m?ch nh? l m?t cacsi c? ?? ?i?u tr? khng sinh b?a bi.Vi?c d? phng  b?nh nhi?m trng n?i tm m?c (mng trong c?a tim) ph?i ???c th?c hi?n  khi ti?n hnh cc th? thu?t v? r?ng, khi ??a cc d?ng c? th?m d vo ???ng ti?t ni?u v tr??c khi thao tc (m? x?) t?i ph?n ???ng tiu ha d??i.

Nh?ng b?nh nhn c xanh tm c?n ???c gim st trong t?t c? nh?ng l?n c bi?u hi?n thi?u oxy khng ph?i do b?nh tim. Nn theo di st nh?ng thay ??i v? ?? c ??c mu.Nh?ng ?? cao v nh?ng thay ??i ??t ng?t nhi?t ?? trong mi tr??ng c?ng nn trnh. Rt mu t?nh m?ch ???c th?c hi?n ? nh?ng b?nh nhi c tri?u ch?ng qu th?a h?ng c?u (hematocrit > 65%).

Nh?ng tr? c t?t TBS n?ng ho?c c ti?n s? lo?n nh?p tim c?n ???c gim st ch?t ch? trong khi ti?n hnh gy m ho?c gy t ngay c? trong cc cu?c gi?i ph?u th??ng quy.

Nh?ng ph? n? c b?nh TBS n?ng ch?a ???c gi?i ph?u (s?a ch?a khuy?t t?t) c?n ???c t? v?n v? nh?ng r?i ro ?i km v?i vi?c mang thai v v? vi?c dng cc thu?c trnh thai v th?t ?ng d?n tr?ng. Mang thai c th? l c?c k? nguy hi?m cho nh?ng ng??i b?nh c tnh tr?ng xanh tm m?n tnh ho?c c b?nh t?ng huy?t p ??ng m?ch ph?i, ho?c c? hai. Nh?ng ph? n? c b?nh tim nh? ho?c v?a v nhi?u ng??i trong s? h? ? ???c gi?i ph?u s?a ch?a th c th? c cu?c s?ng thai nghn bnh th??ng.

Vi?c ?i?u tr? tim b?m sinh b?ng ph?u thu?t s? d?a theo t?ng ??c ?i?m t?n th??ng. Qu trnh ph?u thu?t s? ???c th?c hi?n b?i cc bc s? c kinh nghi?m lu n?m.

N?u b?n c b?t k? d?u hi?u nghi ng? no v? tnh tr?ng s?c kh?e c?a chu, b?n c th? ??a chu ??n phng khm c?a b?nh vi?n S?n Nhi H?ng Yn ?? ???c khm b?nh v t? v?n. Khi pht hi?n con mnh m?c b?nh tim b?m sinh, cha m? c?n h?i bc s? chuyn khoa tim m?ch v? t?t c? nh?ng v?n ?? quan tm nh?: ??c ?i?m t?n th??ng, di?n ti?n c?a b?nh, cch th?c ?i?u tr?, n?u c ph?u thu?t th th?i ?i?m no t?t nh?t ?? ph?u thu?t, cch ch?m sc tr? t?i nh

.......

  • PDF
benh-vang-da-o-tre-so-sinh2

Vng da s? sinh l do t?ng Bilirubin gin ti?p r?t hay g?p, b?nh x?y ra ? 25-30% ? tr? ?? thng v ?a s? ? tr? non thng.

B?nh th??ng x?y ra trong thng tu?i ??u tin nh?ng nguy hi?m nh?t l trong 2 tu?n ??u tin.

Vng da s? sinh c th? ? m?c ?? nh? (vng da sinh l) nh?ng c?ng c th? ti?n tri?n n?ng (vng da b?nh l).

N?u khng pht hi?n v ?i?u tr? vng da b?nh l k?p th?i th c th? x?y ra bi?n ch?ng nhi?m ??c th?n kinh (cn g?i l vng da nhn) do Bilirubin gin ti?p th?m vo no m h?u qu? l tr? s? b? t? vong ho?c b? b?i no su?t ??i.


Th? no l vng da b?nh l ? tr? s? sinh? Khi ? c?n ??a b ?i ?u?

? tr? ?? thng, bnh th??ng th vng da ???c coi l sinh l khi c ?? cc tiu chu?n sau:

Xu?t hi?n sau 24 gi? tu?i. H?t trong vng 1 tu?n v?i tr? ?? thng v 2 tu?n ??i v?i tr? non thng. M?c ?? vng da nh? (ch? vng da vng m?t, c?, ng?c v vng b?ng pha trn r?n). Vng da ??n thu?n, khng k?t h?p cc tri?u ch?ng b?t th??ng khc (thi?u mu, gan lch to, b? b, l? ??) N?ng ?? Bilirubin/mu khng qu 12mg% ? tr? ?? thng v khng qu 14mg% ? tr? non thng. T?c ?? t?ng bilirubin/mu khng qu 5mg% trong 24 gi?.

Vng da ph?i ???c coi l b?nh l khi c b?t th??ng t? m?t trong s? cc tiu chu?n trn, c?n ph?i ??a ngay tr? ?i khm bc s? chuyn khoa Nhi ?? ???c ch?n ?on v ?i?u tr? VDSS ngay, cng s?m cng t?t ?? trnh x?y ra bi?n ch?ng nhi?m ??c th?n kinh.

 Cch nh?n bi?t b?nh vng da ? tr? s? sinh?

Ch?ng vng da r?t d? nh?n bi?t b?ng m?t th??ng ? n?i c ?? nh sng. V v?y, h?ng ngy, cc b m? c?n quan st mu da ton thn c?a tr? ? n?i sng. Trong tr??ng h?p kh nh?n bi?t (da tr? ?? h?ng ho?c ?en), nn ?n nh? ngn tay ci ln da tr? trong vi giy, sau ? bung ra; n?u tr? b? vng da, n?i ?n ngn tay s? c mu vng r r?t. Khi tr? c bi?u hi?n nghi l vng da, c?n ??a ??n bc s? ?? ki?m tra.

Vng da ???c chia thnh 2 m?c ??:

Nh?: Da h?i vng ? m?t, thn mnh; tr? v?n b t?t; ho?c vng da xu?t hi?n mu?n, sau ngy th? ba. N?ng: Da vng s?m, lan xu?ng tay, chn; tr? b km, b? b; ho?c vng da xu?t hi?n s?m, trong vng 1-2 ngy sau sinh. Nh?ng tr? sinh non, nhi?m trng, sinh ng?t d? b? vng da n?ng.

Cc ph??ng php ?i?u tr? VDSS hi?n nay?

Cho ??n nay, t?i cc khoa S? sinh, VDSS ???c ?i?u tr? b?i ba ph??ng php chnh, ? l:

Cung c?p ??y ?? n??c v n?ng l??ng (qua cho b ho?c truy?n d?ch), truy?n Albumine v dng m?t s? lo?i thu?c ?? gia t?ng t?c ?? chuy?n ho bilirubin gin ti?p. Chi?u ?n l ph??ng php ?i?u tr? vng da s? sinh hi?u qu? nh?t, an ton, ??n gi?n v kinh t? nh?t. Thay mu khi b c tri?u ch?ng ?e d?a nhi?m ??c th?n kinh do Bilirubin trong mu t?ng cao.

Cc bc s? c th? s? d?ng m?t, hai hay ba ph??ng php cng lc tu? theo t?ng tr??ng h?p.

T?i sao chi?u ?n c th? ?i?u tr? ???c vng da s? sinh? Khi no c ch? ??nh chi?u ?n ? Nn dng lo?i ?n no?

S? d?ng nh sng c b??c sng t? 400-500nm, c?c ?i?m 450-460nm t??ng ?ng v?i ??nh h?p th? c?a Bilirubine (nh sng mu xanh d??ng).

N?ng l??ng nh sng xuyn qua da ?? tc ??ng ln cc phn t? Bilirubin n?m trong l?p m? d??i da ?? bi?n ??i cc phn t? Bilirubin gin ti?p (??c cho no c?a tr?) thnh cc s?n ph?m ??ng phn hay cc s?n ph?m quang oxy ho tan ???c trong n??c, khng ??c v s? ???c ?o th?i qua gan (qua m?t) v th?n (qua n??c ti?u).

Ch? ??nh:
Xu?t hi?n sau 24 gi? tu?i.

Vng da t?ng Bilirubine gin ti?p b?nh l ch?a c tri?u ch?ng ti?n nhi?m ??c hay nhi?m ??c th?n kinh. Chi?u ?n d? phng trong cc tr??ng h?p c nguy c? vng da s? sinh nh?: non thng, b?m d?p nhi?u, xu?t huy?t nhi?u, b??u huy?t thanh, b??u huy?t x??ng, s? to, tr? c tn huy?t

Ch?ng ch? ??nh: trong b?nh porphyrin/ ni?u b?m sinh, l m?t b?nh r?t hi?m g?p.

Cch ch?n dn ?n: dn ?n nh sng xanh d??ng c tc d?ng t?t nh?t, ti?p theo l nh sng xanh l cy cn dn ?n nh sng tr?ng c hi?u qu? km nh?t.

K? thu?t r?i ?n: dng ?n r?i vo da tr? ???c c?i tr?n, c che kn m?t v b? ph?n sinh d?c, xoay tr? ?? t?ng di?n tch da ti?p xc v?i nh sng. C th? r?i ?n lin t?c hay cch qung, r?i ?n 1 chi?u hay 2 chi?u.

T?m n?ng cho tr? c th? gip ?i?u tr? VDSS khng?

nh sng m?t tr?i ch? c th? gip tr? b? vng da nh? mau h?t h?n nh?ng khng th? ?i?u tr? k?p cc tr??ng h?p vng da s? sinh n?ng.

??i v?i cc tr? m?i ch?m vng da th c th? t?m n?ng ?m m?i sng, nh?ng n?u tr? ? vng da nhi?u th ph?i s?m ??a tr? ?i khm ? bc s? chuyn khoa ?? ???c ?i?u tr? ngay.

B?nh vi?n S?n Nhi t?nh H?ng Yn ?ang tri?n khai chi?u ?n ?i?u tr? vng da cho tr? ngay t?i phng m?. L?i ch c?a ch??ng trnh.

??i v?i cc tr? ?? thng bnh th??ng, b t?t m ch? b? vng da b?nh l m?c ?? nh? ho?c trung bnh th c th? ???c chi?u ?n t?i phng ring c?a m? ? khu ?i?u tr? theo yu c?u, d??i s? theo di c?a c? bc s?, ?i?u d??ng l?n cc thnh vin trong gia ?nh.

L?i ch c?a ch??ng trnh ny l:

Chi?u ?n s?m nn khi tr? xu?t vi?n th ??i ?a s? tr? khng cn nguy c? vng da n?ng. Khng ph?i cch ly m? con. C th? t?n d?ng ngu?n s?a m? t?i ?a, trnh m?t s?a m? do tr? ph?i xa m?. Gia ?nh ???c tr?c ti?p ch?m sc v theo di tr?, t?o tm l yn tm, trnh lo l?ng cho m? v gia ?nh. Gi?m b?t tnh tr?ng qu t?i t?i khoa s? sinh. Khng c nguy c? b? nhi?m trng b?nh vi?n.

.......

  • PDF
bach-hau-1468467415810-4-0-474-640-crop-1468467438946

B?ch h?u l m?t b?nh nhi?m khu?n c?p tnh, ly theo ???ng h h?p, gy t?n th??ng ch? y?u ? vm h?u, h?ng, thanh qu?n, m?i, ?i khi ? da v cc vng nim m?c khc... ??c ?i?m n?i b?t c?a b?nh l c nh?ng gi? m?c  xu?t hi?n ? ch? nhi?m khu?n.

B?nh b?ch h?u do vi khu?n b?ch h?u c tn khoa h?c l Corynebacterium diphtheriae gy ra. Corynebacterium diphtheriae xm nh?p qua ???ng m?i, mi?ng, pht tri?n ? nim m?c ???ng h h?p trn, ti?t ra ngo?i ??c t?, vo mu v pht tn ??n cc c? quan, chnh l tc nhn gy b?nh. .......

  • PDF
tay_chan_mieng

Trong nh?ng ngy g?n ?y, t?i  B?nh vi?n S?n Nhi H?ng Yn s? l???ng b?nh nhn Tay chn mi?ng ??n kha?m, ch??a b?nh ?ang co? xu h???ng t?ng, tr? m?c b?nh Tay chn mi?ng v?i nhi?u hnh thi, m?c ?? khc nhau. Tuy nhin, nhi?u b?c ph? huynh v?n ch?a bi?t cch pht hi?n, phng ch?ng, ch?m sc khi?n d?ch b?nh ly lan r?ng v?i cc bi?n ch?ng n?ng n? nh? bi?n ch?ng tim m?ch, h h?p, th?n kinh c th? d?n ??n t? vong hay ?? l?i nhi?u di ch?ng cho tr?.


Tay chn mi?ng l b?nh x?y ra quanh n?m, t?ng.......

More Articles...