gototopgototop

Sức khỏe trẻ em

  • PDF
4

Suy dinh d??ng l tnh tr?ng thi?u h?t cc ch?t dinh d??ng c?n thi?t lm ?nh h??ng ??n qu trnh s?ng, ho?t ??ng v t?ng tr??ng bnh th??ng c?a c? th?. Tnh tr?ng suy dinh d??ng tr? em th??ng ph? bi?n ? kho?ng th?i gian t? 6 - 24 thng tu?i. ?y l giai ?o?n .......

B?nh tim b?m sinh ? Tr? em

  • PDF
tim-10 T?ng quan:

B?nh tim b?m sinh (TBS) tr? em l cc d? t?t ? tim c?a tr? (c th? t?i vch tim,van tim ho?c cc m?ch mu l?n)? x?y ra trong th?i k? bo thai (th??ng x?y ra trong tm tu?n l? ??u tin c?a thai k)

? Vi?t Nam theo bo co c?a cc b?nh vi?n Nhi, t? l? b?nh TBS l kho?ng 1,5% tr? vo vi?n v kho?ng 30-55% tr? vo khoa tim m?ch.

B?nh TBS n?u ???c pht hi?n s?m v x? tr ?ng s? lm gi?m v ng?n ch?n cc bi?n ch?ng nh? suy tim, r?i lo?n tu?n hon

Nguyn nhn: Kho?ng 50% tr??ng h?p TBS khng r nguyn nhn 50% tr??ng h?p cn l?i t?p trung vo m?t s? nguyn nhn sau:

-          Di truy?n: Do ??t bi?n gene hay ??t bi?n nhi?m s?c th? trong qu trnh mang thai, ho?c di truy?n t? th? h? tr??c. M?t s? t?t tim b?m sinh c th? di truy?n v ?i km v?i cc h?i ch?ng ?a d? t?t nh? trong h?i ch?ng Ehrles-Danlos, Noonan, Leopard, Ellis-Van-Creveld, Hunter,.. C?ng c m?t s? t?t tim b?m sinh x?y ra c lin quan ??n r?i lo?n nhi?m s?c th? nh? trong h?i ch?ng Down (c 3 nhi?m s?c th? 21), h?i ch?ng Turner (XO, khng c nhi?m s?c th? gi?i tnh Y), h?i ch?ng Klinefelter (XXY: c 2 nhi?m s?c th? X v 1 nhi?m s?c th? Y ); hay do ??t bi?n gen.

 - M?t s? t?t tim b?m sinh c th? s? x?y ra n?u ng??i m? b? nhi?m siu vi trong khi mang thai nh? nhi?m Rubella, Cytomegalo, Herpes, ??c bi?t l trong 3 thng ??u c?a thai k? hay dng m?t s? thu?c nh? thu?c ch?ng ??ng kinh, Thalidomide, n?i ti?t t? sinh d?c, u?ng r??u qu nhi?u, ng? ??c ha ch?t v cc thu?c ch?a b?nh ho?c b? ?nh h??ng c?a tia phng x?.

Phn lo?i:

C r?t nhi?u cch phn lo?i b?nh TBS nh?ng trn lm sng ch? y?u d?a vo hi?n t??ng tm. Qua hi?n t??ng tm c th? chia ra thnh b?nh TBS tm s?m v TBS tm mu?n d?a vo lu?ng thng(shunt).

I, Nhm tim b?m sinh khng c lu?ng thng: trong nhm ny th??ng tr? khng b? tm, l??ng mu ln ph?i bnh th??ng ho?c gi?m

M?t s? b?nh l:

H?p eo ho?c van ??ng m?ch ch? d? d?ng van ??ng m?ch ch? h?p ho?c h? van 2 l b?m sinh tim 3 bu?ng nh? h?p ??ng m?ch ph?i d? d?ng van ??ng m?ch ph?i

II, Nhm tim b?m sinh c lu?ng thng t? tri sang ph?i: c l? thng ??a mu ?i t? cc bu?ng tim bn tri sang tim bn ph?i. Trong nhm tim b?m sinh ny, l?u l??ng mu ?i qua ph?i s? gia t?ng (t?ng tu?n hon ph?i) v th??ng khng gy ra tri?u ch?ng tm (tr? khi lu?ng thng ? b? ??o chi?u do p l?c m?ch mu ph?i gia t?ng cao h?n p l?c m?ch mu c?a h? th?ng). M?t s? d? t?t nh?:

Cn ?ng ??ng m?ch Thng lin nh? Thng lin th?t 

III, Nhm tim b?m sinh c lu?ng thng t? ph?i sang tri: th??ng gy cc tri?u ch?ng tm, l?u l??ng mu qua ph?i c th? t?ng ho?c gi?m. M?t s? d? t?t nh?

t? ch?ng fallot teo van ba l teo van ??ng m?ch ph?i D?u hi?u nh?n bi?t b?nh tim b?m sinh ? tr? s? sinh

Trong m?t s? tr??ng h?p, tr? m?c b?nh tim b?m sinh nh?ng khng c bi?u hi?n lm sng do d? t?t tim khng ?? l?n,v ch? tnh c? ???c pht hi?n khi khm s?c kh?e ho?c khm v m?t l do khc. M?t s? d? t?t hay ?i km v?i b?nh tim b?m sinh nh?: h?i ch?ng Down, s?t mi ch? vm, thi?u ho?c th?a ngn tay ngn chn, t?t ??u to, ??u nh?

C?n ??a tr? ?i khm b?nh ngay n?u pht hi?n tr? c nh?ng tri?u ch?ng khc l? sau:

Tr? hay b? ho, kh kh ti ?i ti l?i,ki?u th? khc th??ng (th? nhanh, l?ng ng?c rt lm khi ht vo), th??ng b? vim ph?i vim ph?i ti di?n. Khi tr? b hay khc b? kh th?. Tr? c da xanh xao, l?nh, v m? hi. Tr? c th? b? tm mi, ??u ngn tay, ngn chn, t?ng ln khi khc, khi r?n Tr? b ho?c ?n km, m?i c? b ng?n, ch?m ln cn, th?m ch khng t?ng cn hay s?t cn. Tr? ?i ti?u t h?n bnh th??ng. Cch phng ng?a dnh cho cc m? ?? h?n ch? b?nh tim b?m sinh
Khuyn cc b m? khng nn mang thai khi ? l?n tu?i.

Tr??c khi c thai nn ch? ??ng ch?ng ng?a b?nh s?i ??c (Rubella).

C?n t? v?n di truy?n tr??c khi mang thai ??a ti?p khi ? c 1 con b? tim b?m sinh.

Khng ?? m?c cc b?nh siu vi trong 3 thng ??u mang thai.

Trong khi mang thai m? khng ???c u?ng r??u, dng thu?c tu? ti?n.

Trnh ti?p xc v?i cc ch?t phng x?.

C?n pht hi?n s?m tr??c sinh b?ng siu m tim thai

Ch?m sc v ?i?u tr?

Ph?n l?n nh?ng b?nh nhi c b?nh tim b?m sinh (TBS) nh? khng c?n ?i?u tr?. Cc b?c cha m? v ??a tr? c?n nh?n th?c r?ng cu?c s?ng bnh th??ng v?n ???c ch? ??i v khng b?t bu?c ph?i h?n ch? ho?t ??ng no c?a ??a tr?. M?t s? cha m? c thi ?? ch?m sc qu m?c (overprotective) c th? lo l?ng khi xu?t hi?n m?t th??ng t?n TBS nh? ho?c th?m ch m?t ti?ng th?i c? n?ng r?i p ??t vi?c ki?m sot qu m?c ln nh?ng ho?t ??ng c?a tr?.Nguyn nhn ny th??ng b?t ngu?n t? s? s? hi khi th?y cc b?nh nhn l?n tu?i ch?t ??t t? v b?nh tim m?ch.

Th?m ch nh?ng b?nh nhi c b?nh tim v?a ho?c n?ng c?ng khng ph?i h?n ch? nghim ng?t cc ho?t ??ng th? l?c.C?n ch?n cc bi t?p th? d?c ph h?p v?i s?c kh?e c?a t?ng tr?. T?t nh?t nn ti?n hnh tr?c nghi?m, gim st ?? th?c hi?n ph??ng chm ny.Khng nn khuy?n khch tr? tham gia cc cu?c tranh ti th? thao. Nh?ng b?nh nhi c b?nh tim n?ng v t  ???c t?p luy?n th th??ng c khuynh h??ng h?n ch? nh?ng ho?t ??ng c?a chng. Kh th?, nh?c ??u v d? m?t m?i ? nh?ng tr? c xanh tm c th? l m?t d?u hi?u thi?u oxy mu v c th? c?n h?n ch? m?t s? ho?t ??ng trong s? nh?ng tr? khng ho?c ch?a s?n c ?i?u ki?n ???c ?i?u tr? n?i khoa ho?c ngo?i khoa. Vi?c tim ch?ng phng d?ch theo th??ng l? v?n c?n ???c ti?n hnh, k? c? v?i vaccin phng cm; nn ch nh?ng tr? ?ang xem xt ?? ghp tim ho?c ghp tim ph?i th khng ???c tim cc vaccin ch? t?o b?ng virus s?ng.

Nhi?m khu?n ? tr? b? b?nh tim m?ch ph?i ???c ?i?u tr? tch c?c, song khng ???c xem b?nh l tim m?ch nh? l m?t cacsi c? ?? ?i?u tr? khng sinh b?a bi.Vi?c d? phng  b?nh nhi?m trng n?i tm m?c (mng trong c?a tim) ph?i ???c th?c hi?n  khi ti?n hnh cc th? thu?t v? r?ng, khi ??a cc d?ng c? th?m d vo ???ng ti?t ni?u v tr??c khi thao tc (m? x?) t?i ph?n ???ng tiu ha d??i.

Nh?ng b?nh nhn c xanh tm c?n ???c gim st trong t?t c? nh?ng l?n c bi?u hi?n thi?u oxy khng ph?i do b?nh tim. Nn theo di st nh?ng thay ??i v? ?? c ??c mu.Nh?ng ?? cao v nh?ng thay ??i ??t ng?t nhi?t ?? trong mi tr??ng c?ng nn trnh. Rt mu t?nh m?ch ???c th?c hi?n ? nh?ng b?nh nhi c tri?u ch?ng qu th?a h?ng c?u (hematocrit > 65%).

Nh?ng tr? c t?t TBS n?ng ho?c c ti?n s? lo?n nh?p tim c?n ???c gim st ch?t ch? trong khi ti?n hnh gy m ho?c gy t ngay c? trong cc cu?c gi?i ph?u th??ng quy.

Nh?ng ph? n? c b?nh TBS n?ng ch?a ???c gi?i ph?u (s?a ch?a khuy?t t?t) c?n ???c t? v?n v? nh?ng r?i ro ?i km v?i vi?c mang thai v v? vi?c dng cc thu?c trnh thai v th?t ?ng d?n tr?ng. Mang thai c th? l c?c k? nguy hi?m cho nh?ng ng??i b?nh c tnh tr?ng xanh tm m?n tnh ho?c c b?nh t?ng huy?t p ??ng m?ch ph?i, ho?c c? hai. Nh?ng ph? n? c b?nh tim nh? ho?c v?a v nhi?u ng??i trong s? h? ? ???c gi?i ph?u s?a ch?a th c th? c cu?c s?ng thai nghn bnh th??ng.

Vi?c ?i?u tr? tim b?m sinh b?ng ph?u thu?t s? d?a theo t?ng ??c ?i?m t?n th??ng. Qu trnh ph?u thu?t s? ???c th?c hi?n b?i cc bc s? c kinh nghi?m lu n?m.

N?u b?n c b?t k? d?u hi?u nghi ng? no v? tnh tr?ng s?c kh?e c?a chu, b?n c th? ??a chu ??n phng khm c?a b?nh vi?n S?n Nhi H?ng Yn ?? ???c khm b?nh v t? v?n. Khi pht hi?n con mnh m?c b?nh tim b?m sinh, cha m? c?n h?i bc s? chuyn khoa tim m?ch v? t?t c? nh?ng v?n ?? quan tm nh?: ??c ?i?m t?n th??ng, di?n ti?n c?a b?nh, cch th?c ?i?u tr?, n?u c ph?u thu?t th th?i ?i?m no t?t nh?t ?? ph?u thu?t, cch ch?m sc tr? t?i nh

.......

  • PDF
benh-vang-da-o-tre-so-sinh2

Vng da s? sinh l do t?ng Bilirubin gin ti?p r?t hay g?p, b?nh x?y ra ? 25-30% ? tr? ?? thng v ?a s? ? tr? non thng.

B?nh th??ng x?y ra trong thng tu?i ??u tin nh?ng nguy hi?m nh?t l trong 2 tu?n ??u tin.

Vng da s? sinh c th? ? m?c ?? nh? (vng da sinh l) nh?ng c?ng c th? ti?n tri?n n?ng (vng da b?nh l).

N?u khng pht hi?n v ?i?u tr? vng da b?nh l k?p th?i th c th? x?y ra bi?n ch?ng nhi?m ??c th?n kinh (cn g?i l vng da nhn) do Bilirubin gin ti?p th?m vo no m h?u qu? l tr? s? b?.......

  • PDF
bach-hau-1468467415810-4-0-474-640-crop-1468467438946

B?ch h?u l m?t b?nh nhi?m khu?n c?p tnh, ly theo ???ng h h?p, gy t?n th??ng ch? y?u ? vm h?u, h?ng, thanh qu?n, m?i, ?i khi ? da v cc vng nim m?c khc... ??c ?i?m n?i b?t c?a b?nh l c nh?ng gi? m?c  xu?t hi?n ? ch? nhi?m khu?n.

B?nh b?ch h?u do vi khu?n b?ch h?u c tn khoa h?c l Corynebacterium diphtheriae gy ra. Corynebacterium diphtheriae xm nh?p qua ???ng m?i, mi?ng, pht tri?n ? nim m?c ???ng h h?p trn, ti?t ra ngo?i ??c t?, vo mu v pht tn ??n cc c? quan, chnh l tc nhn gy b?.......

  • PDF
tay_chan_mieng

Trong nh?ng ngy g?n ?y, t?i  B?nh vi?n S?n Nhi H?ng Yn s? l???ng b?nh nhn Tay chn mi?ng ??n kha?m, ch??a b?nh ?ang co? xu h???ng t?ng, tr? m?c b?nh Tay chn mi?ng v?i nhi?u hnh thi, m?c ?? khc nhau. Tuy nhin, nhi?u b?c ph? huynh v?n ch?a bi?t cch pht hi?n, phng ch?ng, ch?m sc khi?n d?ch b?nh ly lan r?ng v?i cc bi?n ch?ng n?ng n? nh? bi?n ch?ng tim m?ch, h h?p, th?n kinh c th? d?n ??n t? vong hay ?? l?i nhi?u di ch?ng cho tr?.


Tay chn mi?ng l b?nh x?y ra quanh n?m, t?ng.......

More Articles...