gototopgototop

Vô sinh hiếm muộn

  • PDF
IUI l g?

  L m?t trong cc k? thu?t ?i?u tr? v sinh ph? bi?n nh?t, ??c bi?t trong hon c?nh v ?i?u ki?n c?a Vi?t Nam. Ty theo ngu?n tinh trng, IUI  c th? chia lm 2 lo?i: IUI v?i tinh trng ch?ng v IUI v?i tinh trng ng??i cho .

  C? s? c?a IUI l ph??ng php th? tinh nhn t?o bao g?m: b?m tinh d?ch vo m ??o ho?c c? t? cung, b?m tinh trng ? chu?n b? vo c? t? cung, b?m mi tr??ng ch?a tinh trng ??n vi tr?ng v ? b?ng.

  Hi?n nay, khi ni ??n ??n IUI, ng??i ta th??ng hi?u l k? thu?t b?m tinh trng vo bu?ng t? cung v?i tinh trng ? ???c chu?n b? (l?c r?a). K? thu?t ny gip ta xc ??nh ???c m?t cc t??ng ??i chnh xc s? l??ng tinh trng ??t vo bu?ng t? cung. C?ng v?i b??c ti?n ny, cc nh??c ?i?m c?a cc k? thu?t b?m tinh d?ch c? ?i?n ???c kh?c ph?c, lm t?ng ?ng k? t? l? thnh cng v bi?n IUI thnh m?t k? thu?t ?i?u tr? an ton v?i hi?u qu? cao.

2. IUI ???c lm khi no?

 K? thu?t ny ???c ch? ??nh ? nh?ng c?p v? ch?ng hi?m mu?n do:

+ Y?u t? v? pha v?:

-         Y?u t? c? t? cung: ch?t nh?y c? t? cung t,khng thu?n l?i.

-         Mi?n d?ch: khng th? khng tinh trng (c? t? cung,huy?t thanh).

-         R?i lo?n phng non.

-         L?c n?i m?c t? cung d?ng nh? v v?a

+ Y?u t? v? pha ch?ng:

-         Tinh trng it, y?u, b?t th??ng m?c ?? nh?.

-         R?i lo?n xu?t tinh, r?i lo?n c??ng d??ng.

-         Khng th? khng tinh trng

-         B?m tinh trng ng??i cho (ch?ng khng c tinh trng).

+ Nh?ng c?p v? ch?ng hi?m mu?n khng r nguyn nhn.

   3. Nh?ng c?p v? ch?ng no c th? lm IUI?

- C t nh?t 1 vi tr?ng thng.

- Ng??i v? cn ch?c n?ng ho?t ??ng c?a bu?ng tr?ng v c th? gy phng non.

- Tu?i ng??i v? cn tr?, tnh tr?ng l?c n?i m?c t? cung khng qu n?ng.

- R?i lo?n ch?c n?ng tinh trng khng qu n?ng.

  4. Cc b??c lm IUI trn m?t c?p v? ch?ng hi?m mu?n ???c th?c hi?n nh? th? no?

- ???c khm v xc ??nh ?? ?i?u ki?n ?? th?c hi?n IUI.

-  Kch thch bu?ng tr?ng cho ng??i v? vo ngy 2 ngy 3 chu k.

- Siu m ?o nang non t? ngy 9 chu k.

- Khi c t nh?t 1 nang non c kch th??c t?i thi?u l 17mm, cho tr??ng thnh non b?ng hCG 5000IU.

- Th?c hi?n IUI sau 36 gi? tim hCG, ti?n hnh h? tr? hong th?.

- Th? thai sau 2 tu?n.

  5. IUI c an ton khng?

- Cc tai bi?n c th? g?p bao g?m: ly nhi?m cc b?nh ly truy?n qua ???ng tnh d?c, co th?t t? cung, nhi?m trng ???ng sinh d?c trn, s?c ph?n v?.

 - cc tai bi?n trn th??ng g?p trong cc tr??ng h?p b?m tinh d?ch t??i, t g?p ??i v?i cc tr??ng h?p s? d?ng tinh trng ? qua x? l.

 - C?n ch tr?ng v?n ?? v trng trong khu x? l tinh trng, v? trang b? c?ng nh? thao tc ?? lm t?ng ch?t l??ng tinh trng v gi?m nguy c? ly nhi?m. T?t nhin ph?i ??m b?o v trng d?ng c? v thao tc khi th?c hi?n th? thu?t b?m tinh trng vo bu?ng t? cung.

 - Ngoi ra cn c cc tai bi?n nh? h?i ch?ng qu kch bu?ng tr?ng v ?a thai. Nh?ng tai bi?n ny th??ng g?p ? cc chu k? c s? d?ng thu?c kch thch bu?ng tr?ng v c th? trnh b?ng cch theo di st b?nh nhn trong chu k? ?i?u tr?.

   6. T? l? thnh cng c?a IUI ?

T? l? thnh cng c?a IUI kho?ng 20% v kh? n?ng c thai d?n t?ng n?u IUI th?c hi?n nhi?u l?n, sau 3- 4 chu k? t? l? c th? ln ??n 50%.

   7. Lm IUI ? ?u?

Cc c?p v? ch?ng ln ??n cc b?nh vi?n chuyn nghnh ph? s?n hay cc trung tm chuyn khoa hi?m mu?n ?? ???c th?m khm v lm IUI.

.......

  • PDF

M?c  tiu:


                                                                                                                            &.......

  • PDF
20121003154400_1

Cc nh khoa h?c M? ? pht tri?n m?t k? thu?t m?i, c kh? n?ng gip hng tri?u ph? n? hi?m mu?n th?a mn ??c m? lm m? b?ng cch  kch thch tr?ng l?y t? bu?ng tr?ng c?n c?i c?a h? sinh tr??ng trong phng th nghi?m.

Trang Telegraph ??a tin, b?ng cch trch rt cc t? bo t? bu?ng tr?ng v cho chng ti?p xc v?i nh?ng ha ch?t kch thch sinh tr??ng trong phng th nghi?m, nhm nghin c?u ??n t? Trung tm y t? Wake Forest Baptist ? B?c Carolina (M?) ? c th? t?o ra cc tr?ng non, c kh? n?ng ???c c?y t.......

  • PDF
137khang-the-khang-tinh-trung

Mi?n d?ch (MD) l kh? n?ng c?a c? th? nh?n ra v lo?i b? cc v?t l?. ? c? th? ng??i, ?p ?ng MD c th? chia lm hai lo?i MD khng ??c hi?u v MD ??c hi?u. MD khng ??c hi?u l kh? n?ng t? b?o v? s?n c t? lc s? sinh, mang tnh di truy?n, v MD khng ??c hi?u nn khng ?i h?i ph?i ti?p xc tr??c c?a c? th? v?i v?t l?. MD ??c hi?u l tr?ng thi MD xu?t hi?n khi c? th? ? ti?p xc v?i khng nguyn v c ph?n ?ng sinh ra khng th? ??c hi?u ch?ng l?i chng, ? MD ny c 2 ??c ?i?m c? b?n l kh? n?ng nh?n d?ng v tr n.......