gototopgototop

Thông tin thuốc

  • PDF
Download this file (SD hop ly thuoc tranh thai duong uong.pdf)

Sau khi xu?t hi?n l?n ??u vo nh?ng n?m 1950, cc thu?c trnh thai ???ng u?ng ? khng ng?ng ???c pht tri?n, c?i ti?n v ?em l?i nhi?u l?i ch cho ph? n?. ??c tnh trn th? gi?i hi?n c kho?ng m?t n?a ph? n? ?ang s? d?ng thu?c trnh thai ???ng u?ng, .......

Ngh? y - Ngh? nguy hi?m

  • PDF

Y t? hi?n ?ang l m?t ngh? nguy hi?m. Nh?ng chuy?n con chm m?, v? gi?t ch?ng, anh em trong nh ?m chm nhau khng hi?m trong x h?i. V?i nh?ng ng??i ??n ng??i thn cn c th? xu?ng tay tn ??c th khi h? ph?i vo vi?n, h? gy s? ?nh th?y thu?c l ?i?u kh trnh kh?i.

Nh?ng khi c v? vi?c x?y ra, ?a s? d? lu?n ??u ch?a m?i di vo ??i ng? y t?, ??u quy cho s? xu?ng c?p v? y ??c, s? y?u km v? nghi?p v? c?a m?t b? ph?n cn b? y t?. D? lu?n x h?i nhn chung c xu h??ng nghi?t ng v.......

  • PDF
yduc

Trong m?y n?m g?n ?y, t? khi n??c ta chuy?n t? n?n kinh t? k? ho?ch t?p trung sang n?n kinh t? th? tr??ng theo ??nh h??ng XHCN, nhi?u gi tr? x h?i b? thay ??i. ??i v?i ngnh y, bn c?nh m?t s? thnh tch r?t ?ng t? ho, c n?i, c lc ng??i ta cn ku ca phn nn r?ng tinh th?n thi ?? ph?c v? b?nh nhn sa st, y ??c b? xi mn, y ??o khng ???c tn tr?ng. V?y y ??c l g? Y ??o l g? N?i dung c?a y ??c ra sao? Nh?ng nguyn nhn g ? tc ??ng ??n y ??c? v ?i?u quan tr?ng h?n l lm th? no ?? nng cao ???c y ??c .......

  • PDF
4

1. Diane 35

Ngy 30/01/2013, C? quan Qu?n l d??c ph?m v s?n ph?m y t? qu?c gia Php (ANSM) thng bo v? quy trnh rt s? ??ng k v ?nh ch? l?u hnh thu?c Diane 35 (cyproteron acetat 2 mg, ethinylestradiol 35 g) v cc thu?c generic c ch?a ho?t ch?t ny v?i ch? ??nh ?i?u tr? m?n tr?ng c.

Quy trnh ny d? ki?n ???c th?c hi?n trong vng 3 thng.

 

  • PDF
1

1.T?ng quan(3)

Cc s?n ph?m globulin mi?n d?ch t? huy?t t??ng ng??i ???c s? d?ng l?n ??u vo n?m 1952 ?i?u tr? suy gi?m mi?n d?ch. Immunoglobulin tim t?nh m?ch ch?a cc Immunoglobulin G (IgG) t? huy?t t??ng g?p l?i c?a kho?ng 1000 ng??i hi?n.

Immunoglobulin tim t?nh m?ch ban ??u cho th?y hi?u qu? trong ?i?u tr? Ban xu?t huy?t gi?m ti?u c?u t? pht vo n?m 1981. Immunoglobulin tim t?nh m?ch  l cc s?n ph?m IgG v khu?n, tinh khi?t ???c s?n xu?t t? huy?t t??.......