gototopgototop

Thông tin thuốc

  • PDF
y-duc-nen-hieu-the-naoHi?n nay, ??o ??c x h?i ni chung v ??o ??c y t?, y ??c, ?ang c v?n ??. Ng??i th?y thu?c th??ng ???c h?c nhi?u, x h?i tr?ng v?ng, cho nn nh?ng b?c xc khi th?y thu?c vi ph?m y ??c, y ??o th??ng r?t gay g?t.

Nhn ngy Th?y thu?c Vi?t Nam, 27/2, ta so?n gi?i thi?u b.......

  • PDF

?t v?n ??

          H?i ch?ng Stevens-Johnson l ph?n ?ng c h?i trn da, hi?m g?p nh?ng nguy hi?m c?a thu?c. ?c tr?ng c?a h?i ch?ng StevensJohnson l lot cc h?c t? nhin (th??ng g?p ? m?t v mi?ng) v c nhi?u d?ng t?n th??ng da: b?ng n??c, di?n tch da t?n th??ng <10% di?n tch da c? th?, c th? km theo t?n th??ng gan th?n, th? n?ng c th? gy t? vong [1]. C nhi?u y?u t? ???c cho l nguyn nhn gy ra h?i ch?ng Stevens-Johnson nh? virus,.......

  • PDF
logo

1.  Khuy?n co khng s? d?ng lidocain 2% ?? ?i?u tr? ?au do m?c r?ng

Ngy 26/6/2014, FDA ? ??a ra c?nh bo thu?c lidocain 2 % khng nn s? d?ng ?? ?i?u tr? cho tr? s? sinh v tr? em b? ?au r?ng. FDA ?ang yu c?u m?t c?nh bo m?nh nh?t ???c thm vo cc nhn thu?c ?? lm n?i b?t thng tin ny. S? d?ng lidocain 2% bi t?i ch? khng ???c ch?p thu?n ?? ?i?u tr? ?au r?ng, v s? d?ng ? tr? s? sinh v tr? nh? do thu?c c th? gy ra tc h?i nghim tr?ng, k? c? t? vong.

Thu?c gi?m ?au t?i ch? v thu?c ?.......

  • PDF
logo

Ds. Hu?nh Th? H?ng G?m (D?ch)
Khoa D??c - BV T? D?

1. Gi?i thi?u

Misoprostol, m?t ch?t t??ng t? prostaglandin E1, kch thch co bp t? cung v chn mu?i c? t? cung. M?t s? th? nghi?m ng?u nhin v t?ng quan h? th?ng ? ?nh gi vi?c s? d?ng Misoprostol trong l?nh v?c s?n ph? khoa. Misoprostol  khng t?n km, ?n ??nh ? nhi?t ?? phng v c m?t ? h?n 80 qu?c gia nn  ??c bi?t h?u ch trong nh?ng n?i ngu?n l?c h?n ch?. WHO th?a nh?n vai tr quan tr?ng c?a Misoprostol trong s?c .......

  • PDF
chua-benh-tieu-chay-1

NH?NG TI?N B? M?I TRONG ?I?U TR? TIU CH?Y ? TR? EM

                                                                   PGS.TS Nguy?n Ti?n D?ng

Trong nh?ng n?m g?n ?y nh? nh?ng nghin c?u m?i v? phn lo?i m?t n??c v ?i?u tr?, ??c bi?t l s? d?ng Oresol v?i ?? th?m th?u th?p v vi?c .......