gototopgototop

Thông báo

  • PDF
slogan

I-M?C ?CH NGH?A:

         Cu?c thi nh?m tm ki?m nh?ng t??ng sng t?o truy?n t?i thng ?i?p v? uy tn v ch?t l??ng d?ch v? c?a hng ??u c?a B?nh vi?n S?n Nhi H?ng Yn. N?i dung slogan ph?i d? nh?, giu ngh?a, ph h?p v?i ch?c n?ng,.......

  • PDF
thongbao

Th?c hi?n thng bo s? 200/TB-UBND ngy 02/10/2014 c?a UBND t?nh H?ng Yn v? vi?c thng bo gi? lm vi?c ma ?ng, t? ngy 16 thng 10 n?m 2014

Bu?i sng: T? 7 gi? 30 pht ??n 12 gi?. Bu?i chi?u: T? 13 gi? ??n 16 gi? 30 pht.

  • PDF
WinRAR

M?u bo co giao ban cc khoa. Cc khoa ?ng gp ki?n g?i v? phng KHTH tr??c ngy 06/10/2014.

Link download https://app.box.com/s/d0151vw5tbmwqnk7p9aj

H??ng d?n download:

1. Click vo link trn, m?t trang m?i hi?n ra

2. Click ch?n "Download"

3. Khi hon thnh, gi?i nn file t?i v?: Click chu?t ph?i vo file "HOP GIAO BAN.rar"/ ch?n Extract Here (Ho?c Extract File) / OK 

  • PDF
bo_y_te

B? Y T?
******

C?NG HO X H?I CH? NGH?A VI?T NAM
??c l?p - T? do - H?nh phc
********

S?: 23/2005/TT-BYT

H N?i, ngy 25 thng 08 n?m 2005 

THNG T?

C?A B? Y T? S? 23/2005/TT-BYT NGY 25 THNG 8 N?M 2005 H??NG D?N X?P H?NG CC ??N V? S? NGHI?P Y T?

Th?c hi?n Quy?t ??nh s? 181/2005/Q?-TTg ngy 19/7/2005 c?a Th? t??ng Chnh ph? quy ??nh v? phn lo?i, x?p h?ng cc t? ch?c s? nghi?p, d?ch v? cng l?p, sau khi c s? tho? thu?.......

  • PDF

Khung gi m?t ph?n vi?n ph Ban hnh theo quy?t ??nh s? 16/2012/Q?-UBND ngy 28/8/2012 c?a ?y ban nhn dn t?nh H?ng Yn.

Link : https://app.box.com/s/e74kfc4008u9ed4q8psv

Danh m?c thu?c thnh ph?m thanh ton BHYT: Link  https://app.box.com/s/azq9cyeotwwvlyyqjai6

Danh m?c v?t t? y t?: 

https://drive.google.com/file/d/0B1uoKrYeWpeGSGVoM3ZDQW5XOGs/view?usp=sharing

C?p nh?t thm m?t s? thu?c n?m 2015

1. Biocetum (Ceftazidim 1g)K/120 L? - Ba lan &nb.......

More Articles...