gototopgototop

Thông báo

  • PDF
nhat-duoc-giay-to

    Ngy 13/10/2015, t?i Khoa khm b?nh - B?nh vi?n S?n Nhi H?ng Yn, cn b? nhn vin y t? b?nh vi?n c nh?t ???c m?t chi?c v mu ??, trong ? c m?t s? gi?y t? sau: 01 Ch?ng minh th? nhn dn, 01 Gi?y php li xe, t?t c? mang tn NGUY?N TH? HOA. ??a ch?: Tin H?ng, L?c N.......

  • PDF
lich_hop

L?CH H?P/ LM VI?C TH??NG NIN B?NH VI?N THEO QUY CH?:

  • PDF
Untitled-1

Bi k?ch t? s?a gi?, s?a km ch?t l??ng khi?n ta lin t??ng ??n hng lo?t nh?ng em b m?i cho ??i ? h?ng ch?u h?i ch?ng ??u to d? th??ng do u?ng ph?i s?a gi? ? Trung Qu?c trong nh?ng n?m g?n ?y.

(?nh ch? mang tnh ch?t minh h?a)

T?i Vi?t Nam, hy v?ng nh?ng hnh ?nh ny m?t l?n n?a s? ?nh th?c l??ng tm c?a nh?ng k? kinh doanh phi ??o ??c, ??ng v cht l?i ch tr??c m?t m ?nh c?p ?i c? m?t th? h? mai sau.

Ngy 21/3, ??i CS?T t?i ph?m v? tr?t t? qu?n l kinh t? v ch?c v?.......

  • PDF
t_i_xu_ng

Ngy 16/12/2014, ?on phc tra cng tc y t? c?a S? Y t? H?ng Yn ???c thnh l?p theo quy?t ??nh s?: 988/Q?-SYT ngy 27/11/2014 do b Nguy?n Th? Anh Ph Gim ??c S? Y t? lm tr??ng ?on, ? ti?n hnh phc tra cng tc y t? b?nh vi?n S?n Nhi t?nh H?ng Yn k?t qu? nh? sau:

T?ng ?i?m phc tra 83/84 tiu ch: ??t 259/267 so v?i ?i?m b?nh vi?n ch?m.( 1 Tiu ch  X h?i ha cng tc y t? khng ch?m ?i?m).

?i?m trung bnh ??t 3,12/3,22 so v?i b?nh vi?n t? ch?m.

?y l k?t qu? x?ng ?ng v?i s? n? l?c ph?n ??u.......

  • PDF
t_i_xu_ng

T? ngy 25/11 - 28/11/2014, B?nh vi?n S?n Nhi H?ng Yn ? t? ch?c ki?m tra v ?nh gi ch?t l??ng b?nh vi?n d?a trn B?ng tiu ch ?nh gi ch?t l??ng B? Y t? ban hnh. Sau qu trnh ki?m tra, b?nh vi?n ? t? ?nh gi ???c nh?ng ?u khuy?t ?i?m c?n c?i ti?n ?? nng cao h?n n?a ch?t l??ng ?p ?ng ng??i b?nh vng??i nh ng??i b?nh. B?nh vi?n cng khai k?t qu? t? ki?m tra n?m 2014 v cam k?t th?c hi?n cng tc nng cao ch?t l??ng khm ch?a b?nh trong th?i gian s?p t?i.

Link xem:

https://drive.google.com.......

More Articles...