gototopgototop

Thông báo

  • PDF
Download this file (danh muc thuoc bv san nhi.pdf)

DANH M?C M?T PH?N VI?N PH, THU?C, V?T T? Y T? TIU HAO C?A B?NH VI?N S?N NHI H?NG YN

(Xem ? file ?nh km)

File ?nh km: Danh muc gia thuoc Danh muc gia vien phi

  • PDF
maxresdefault

Nhn k? ni?m 106 n?m ngy qu?c t? ph? n? 8/3 (08/3/1910 - 08/3/2016), Ban lnh ??o b?nh vi?n S?n Nhi t?nh H?ng Yn xin g?i ??n t?p th? cn b? n? trong b?nh vi?n nh?ng l?i chc t?t ??p nh?t, chc ch? em c s?c kh?e, lun t??i tr?, xinh ??p, n?ng ??ng v thnh cng trong cng vi?c v cu?c s?ng.

  • PDF
thiep-chuc-mung-nam-moi-2016

  • PDF
Download this file (Danh muc gia dich vu y te.pdf)

Danh m?c gi d?ch v? xem File ?nh km

Danh m?c thu?c, v?t t? tiu hao xem t?i file ?nh km

File ?nh km: Danh muc gia dich vu y te.pdf Danh m?c thu?c

K?t qu? t? ki?m tra b?nh vi?n n?m 2015

  • PDF
logo B?NH VI?N S?N NHI H?NG YN BO CO T? KI?M TRA, ?NH GI CH?T L??NG B?NH VI?N N?M 2015

(P D?NG CHO CC B?NH VI?N T? KI?M TRA, ?NH GI)

B?nh vi?n: B?NH VI?N S?N NHI T?NH H?NG YN

??a ch? chi ti?t: Thn Tin C?u, x Hi?p C??ng, huy?n Kim ??ng, t?nh H?ng Yn

S? gi?y php ho?t ??ng:000119/YT-GPH? Ngy c?p: 31/12/2013

Tuy?n tr?c thu?c: T?nh/Thnh ph?

C? quan ch? qu?n: S? Y T? H?NG YN

H?ng b?nh vi?n: H?ng III

Lo?i b?nh vi?n: Nhi, s?n nhi

TM T?T K?T QU? T? KI?M TRA CH?T L??NG B?NH VI?N

1. T?NG S? CC TIU CH ???C P D?NG ?NH GI: 82/83 TIU CH

2. T? L? TIU CH P D?NG SO V?I 83 TIU CH: 99%

3. T?NG S? ?I?M C?A CC TIU CH P D?NG: 271

4. ?I?M TRUNG BNH CHUNG C?A CC TIU CH: 3.30

K?T QU? CHUNG CHIA THEO M?C

M?c 1

M?c 2

M?c 3

M?c 4

M?c 5

T?ng s? tiu ch

5. S? L??NG TIU CH ??T:

2

7

42

26

5

82

6. % TIU CH ??T:

2.44

8.54

51.22

31.71

6.10

82

Ngy.........thng..........n?m.........

NG??I ?I?N THNG TIN
(k tn)

GIM ??C B?NH VI?N
(k tn v ?ng d?u)

BO CO T? KI?M TRA, ?NH GI CH?T L??NG B?NH VI?N N?M 2015 I. K?T QU? T? KI?M TRA, ?NH GI CC TIU CH CH?T L??NG

M s?

Ch? tiu

B?nh vi?n t? ?nh gi N?M 2015

?on KT ?nh gi N?M 2015

Chi ti?t

A

PH?N A. H??NG ??N NG??I B?NH (19)

A1

A1. Ch? d?n, ?n ti?p, h??ng d?n, c?p c?u ng??i b?nh (6)

A1.1

Ng??i b?nh ???c ch? d?n r rng, ?n ti?p v h??ng d?n c? th?

4

0

A1.2

Ng??i b?nh ???c ch? ??i trong phng ??y ?? ti?n nghi v ???c v?n chuy?n ph h?p v?i tnh tr?ng b?nh t?t

3

0

A1.3

B?nh vi?n ti?n hnh c?i ti?n quy trnh khm b?nh, ?p ?ng s? hi lng ng??i b?nh

4

0

A1.4

B?nh vi?n b?o ??m cc ?i?u ki?n c?p c?u ng??i b?nh k?p th?i

3

0

A1.5

Ng??i b?nh ???c lm cc th? t?c, khm b?nh, thanh ton... theo ?ng th? t? b?o ??m tnh cng b?ng v m?c ?u tin

3

0

A1.6

Ng??i b?nh ???c h??ng d?n v b? tr lm xt nghi?m, ch?n ?on hnh ?nh, th?m d ch?c n?ng theo trnh t? thu?n ti?n

2

0

A2

A2. ?i?u ki?n c? s? v?t ch?t ph?c v? ng??i b?nh (5)

A2.1

Ng??i b?nh ?i?u tr? n?i tr ???c n?m m?t ng??i m?t gi??ng

4

0

A2.2

Ng??i b?nh ???c s? d?ng bu?ng v? sinh s?ch s? v ??y ?? cc ph??ng ti?n

3

0

A2.3

Ng??i b?nh ???c cung c?p v?t d?ng c nhn ??y ??, s?ch s?, ch?t l??ng t?t

5

0

A2.4

Ng??i b?nh ???c h??ng cc ti?n nghi b?o ??m s?c kh?e, nng cao th? tr?ng v tm l

3

0

A2.5

Ng??i khuy?t t?t ???c ti?p c?n v?i cc khoa/phng, ph??ng ti?n v d?ch v? khm, ch?a b?nh trong b?nh vi?n

4

0

A3

A3. Mi tr??ng ch?m sc ng??i b?nh (2)

A3.1

Ng??i b?nh ???c ?i?u tr? trong mi tr??ng, c?nh quan xanh, s?ch, ??p

4

0

A3.2

Ng??i b?nh ???c khm v ?i?u tr? trong khoa/phng g?n gng, ng?n n?p

3

0

A4

A4. Quy?n v l?i ch c?a ng??i b?nh (6)

A4.1

Ng??i b?nh ???c cung c?p thng tin v tham gia vo qu trnh ?i?u tr?

3

0

A4.2

Ng??i b?nh ???c tn tr?ng quy?n ring t? c nhn

3

0

A4.3

Ng??i b?nh ???c n?p vi?n ph thu?n ti?n, cng khai, minh b?ch, chnh xc

4

0

A4.4

Ng??i b?nh ???c h??ng l?i t? ch? tr??ng x h?i ha y t?

0

0

A4.5

Ng??i b?nh c ki?n phn nn, th?c m?c ho?c khen ng?i ???c b?nh vi?n ti?p nh?n, ph?n h?i, gi?i quy?t k?p th?i

4

0

A4.6

B?nh vi?n th?c hi?n kh?o st, ?nh gi s? hi lng ng??i b?nh v ti?n hnh cc bi?n php can thi?p

4

0

B

PH?N B. PHT TRI?N NGU?N NHN L?C B?NH VI?N (14)

B1

B1. S? l??ng v c? c?u nhn l?c b?nh vi?n (3)

B1.1

Xy d?ng k? ho?ch pht tri?n nhn l?c b?nh vi?n

4

0

B1.2

B?o ??m v duy tr ?n ??nh s? l??ng nhn l?c b?nh vi?n

3

0

B1.3

B?o ??m c? c?u ch?c danh ngh? nghi?p c?a nhn l?c b?nh vi?n

2

0

B2

B2. Ch?t l??ng ngu?n nhn l?c (3)

B2.1

Nhn vin y t? ???c ?o t?o v pht tri?n k? n?ng ngh? nghi?p

4

0

B2.2

Nhn vin y t? ???c nng cao k? n?ng ?ng x?, giao ti?p, y ??c

4

0

B2.3

B?nh vi?n duy tr v pht tri?n b?n v?ng ch?t l??ng ngu?n nhn l?c

5

0

B3

B3. Ch? ?? ?i ng? v ?i?u ki?n, mi tr??ng lm vi?c (4)

B3.1

B?o ??m chnh sch ti?n l??ng, ch? ?? ?i ng? c?a nhn vin y t?

3

0

B3.2

B?o ??m ?i?u ki?n lm vi?c, v? sinh lao ??ng v nng cao trnh ?? chuyn mn cho nhn vin y t?

3

0

B3.3

S?c kh?e, ??i s?ng tinh th?n c?a nhn vin y t? ???c quan tm v c?i thi?n

4

0

B3.4

T?o d?ng mi tr??ng lm vi?c tch c?c cho nhn vin y t?

4

0

B4

B4. Lnh ??o b?nh vi?n (4)

B4.1

Xy d?ng k? ho?ch, quy ho?ch, chi?n l??c pht tri?n b?nh vi?n v cng b? cng khai

3

0

B4.2

Tri?n khai v?n b?n c?a cc c?p qu?n l

3

0

B4.3

B?o ??m ch?t l??ng ngu?n nhn l?c qu?n l b?nh vi?n

3

0

B4.4

B?i d??ng, pht tri?n ??i ng? lnh ??o v qu?n l k? c?n

2

0

C

PH?N C. HO?T ??NG CHUYN MN (35)

C1

C1. An ninh, tr?t t? v an ton chy n? (2)

C1.1

B?o ??m an ninh, tr?t t? b?nh vi?n

3

0

C1.2

B?o ??m an ton ?i?n v phng ch?ng chy n?

4

0

C2

C2. Qu?n l h? s? b?nh n (2)

C2.1

H? s? b?nh n ???c l?p ??y ??, chnh xc, khoa h?c

4

0

C2.2

H? s? b?nh n ???c qu?n l ch?t ch?, ??y ??, khoa h?c

3

0

C3

C3. ?ng d?ng cng ngh? thng tin (2)

C3.1

Qu?n l t?t c? s? d? li?u v thng tin y t?

3

0

C3.2

Th?c hi?n cc gi?i php ?ng d?ng cng ngh? thng tin trong qu?n l v ho?t ??ng chuyn mn

3

0

C4

C4. Phng ng?a v ki?m sot nhi?m khu?n (6)

C4.1

Thi?t l?p v hon thi?n h? th?ng ki?m sot nhi?m khu?n

3

0

C4.2

Xy d?ng v h??ng d?n nhn vin y t? th?c hi?n cc quy trnh ki?m sot nhi?m khu?n trong b?nh vi?n

4

0

C4.3

Tri?n khai ch??ng trnh v gim st tun th? r?a tay

5

0

C4.4

?nh gi, gim st v tri?n khai ki?m sot nhi?m khu?n trong b?nh vi?n

3

0

C4.5

Ch?t th?i r?n b?nh vi?n ???c qu?n l ch?t ch?, x? l an ton v tun th? theo ?ng quy ??nh

3

0

C4.6

Ch?t th?i l?ng b?nh vi?n ???c qu?n l ch?t ch?, x? l an ton v tun th? theo ?ng quy ??nh

2

0

C5

C5. N?ng l?c th?c hi?n k? thu?t chuyn mn (5)

C5.2

Th?c hi?n quy trnh k? thu?t chuyn mn theo danh m?c v phn tuy?n

4

0

C5.3

Nghin c?u v tri?n khai cc k? thu?t tuy?n trn, k? thu?t m?i, hi?n ??i

4

0

C5.4

Xy d?ng quy trnh k? thu?t v tri?n khai cc bi?n php gim st ch?t l??ng k? thu?t

3

0

C5.5

Xy d?ng cc h??ng d?n chuyn mn v phc ?? ?i?u tr?

3

0

C5.6

p d?ng cc phc ?? ?i?u tr? ? ban hnh v gim st vi?c tun th? c?a nhn vin y t?

3

0

C6

C6. Ho?t ??ng ?i?u d??ng v ch?m sc ng??i b?nh (3)

C6.1

H? th?ng ?i?u d??ng tr??ng ???c thi?t l?p v ho?t ??ng hi?u qu?

2

0

C6.2

Ng??i b?nh ???c ?i?u d??ng h??ng d?n, t? v?n ?i?u tr? v ch?m sc, gio d?c s?c kh?e ph h?p v?i b?nh ?ang ???c ?i?u tr?

4

0

C6.3

Ng??i b?nh ???c ch?m sc v? sinh c nhn trong qu trnh ?i?u tr? t?i b?nh vi?n

5

0

C7

C7. N?ng l?c th?c hi?n ch?m sc dinh d??ng v ti?t ch? (5)

C7.1

B?nh vi?n thi?t l?p h? th?ng t? ch?c ?? th?c hi?n cng tc dinh d??ng v ti?t ch? trong b?nh vi?n

1

0

C7.2

B?nh vi?n b?o ??m c? s? v?t ch?t ?? th?c hi?n cng tc dinh d??ng v ti?t ch? trong b?nh vi?n

3

0

C7.3

Ng??i b?nh ???c ?nh gi, theo di tnh tr?ng dinh d??ng trong th?i gian n?m vi?n

3

0

C7.4

Ng??i b?nh ???c h??ng d?n, t? v?n ch? ?? ?n ph h?p v?i b?nh l

4

0

C7.5

Ng??i b?nh ???c cung c?p ch? ?? dinh d??ng ph h?p v?i b?nh l trong th?i gian n?m vi?n

1

0

C8

C8. Ch?t l??ng xt nghi?m (2)

C8.1

B?o ??m n?ng l?c th?c hi?n cc xt nghi?m huy?t h?c, ha sinh, vi sinh v gi?i ph?u b?nh

3

0

C8.2

B?o ??m ch?t l??ng cc xt nghi?m

2

0

C9

C9. Qu?n l cung ?ng v s? d?ng thu?c (6)

C9.1

B?nh vi?n thi?t l?p h? th?ng t? ch?c ho?t ??ng d??c

3

0

C9.2

B?o ??m c? s? v?t ch?t khoa D??c

4

0

C9.3

Cung ?ng thu?c v v?t t? y t? tiu hao ??y ??, k?p th?i, b?o ??m ch?t l??ng

4

0

C9.4

S? d?ng thu?c an ton, h?p l

3

0

C9.5

Thng tin thu?c, theo di bo co ph?n ?ng c h?i c?a thu?c (ADR) k?p th?i, ??y ?? v c ch?t l??ng

3

0

C9.6

H?i ??ng thu?c v ?i?u tr? ???c thi?t l?p v ho?t ??ng hi?u qu?

3

0

C10

C10. Nghin c?u khoa h?c (2)

C10.1

Tch c?c tri?n khai ho?t ??ng nghin c?u khoa h?c

3

0

C10.2

p d?ng k?t qu? nghin c?u khoa h?c trong ho?t ??ng b?nh vi?n v cc gi?i php nng cao ch?t l??ng khm, ch?a b?nh

4

0

D

PH?N D. HO?T ??NG C?I TI?N CH?T L??NG (11)

D1

D1. Thi?t l?p h? th?ng v xy d?ng, tri?n khai k? ho?ch c?i ti?n ch?t l??ng (3)

D1.1

Thi?t l?p h? th?ng qu?n l ch?t l??ng b?nh vi?n

4

0

D1.2

Xy d?ng v tri?n khai k? ho?ch, ?? n c?i ti?n ch?t l??ng b?nh vi?n

3

0

D1.3

Xy d?ng, tri?n khai ?? n c?i ti?n ch?t l??ng v v?n ha ch?t l??ng

3

0

D2

D2. Phng ng?a cc sai st, s? c? v cch kh?c ph?c (5)

D2.1

Xy d?ng h? th?ng bo co, t?ng h?p, phn tch v kh?c ph?c sai st, s? c? y khoa

3

0

D2.2

Th?c hi?n cc bi?n php phng ng?a ?? gi?m thi?u cc sai st, s? c?

3

0

D2.3

B?o ??m xc ??nh chnh xc ng??i b?nh khi cung c?p d?ch v? (nhm c?: C5.1)

3

0

D2.4

Phng ng?a nguy c? ng??i b?nh b? tr??t ng (nhm c?: C6.4)

3

0

D2.5

Phng ng?a cc nguy c?, di?n bi?n x?u x?y ra v?i ng??i b?nh (nhm c?: C6.5)

2

0

D3

D3. ?nh gi, ?o l??ng, h?p tc v c?i ti?n ch?t l??ng (3)

D3.1

?nh gi chnh xc th?c tr?ng v cng b? cng khai ch?t l??ng b?nh vi?n

4

0

D3.2

?o l??ng v gim st c?i ti?n ch?t l??ng b?nh vi?n

3

0

D3.3

H?p tc v?i c? quan qu?n l trong vi?c xy d?ng cng c?, tri?n khai, bo co ho?t ??ng qu?n l ch?t l??ng b?nh vi?n

3

0

E

PH?N E. TIU CH ??C TH CHUYN KHOA

E1

E1. Tiu ch s?n khoa, nhi khoa (p d?ng cho b?nh vi?n ?a khoa c khoa S?n, Nhi v b?nh vi?n chuyn khoa S?n, Nhi) (4)

E1.1

B?nh vi?n thi?t l?p h? th?ng t? ch?c ch?m sc s?n khoa v s? sinh

3

0

E1.2

B?nh vi?n thi?t l?p h? th?ng t? ch?c ch?m sc nhi khoa

3

0

E1.3

B?nh vi?n th?c hi?n t?t ho?t ??ng truy?n thng s?c kh?e sinh s?n tr??c sinh, trong khi sinh v sau sinh

5

0

E1.4

B?nh vi?n tuyn truy?n, t?p hu?n v th?c hnh t?t nui con b?ng s?a m? theo h??ng d?n c?a B? Y t? v UNICEF

4

0

II. B?NG T?NG H?P K?T QU? CHUNG

K?T QU? CHUNG CHIA THEO M?C

M?c 1

M?c 2

M?c 3

M?c 4

M?c 5

?i?m TB

S? TC p d?ng

PH?N A. H??NG ??N NG??I B?NH (19)

0

1

8

8

1

3.50

18

A1. Ch? d?n, ?n ti?p, h??ng d?n, c?p c?u ng??i b?nh (6)

0

1

3

2

0

3.17

6

A2. ?i?u ki?n c? s? v?t ch?t ph?c v? ng??i b?nh (5)

0

0

2

2

1

3.80

5

A3. Mi tr??ng ch?m sc ng??i b?nh (2)

0

0

1

1

0

3.50

2

A4. Quy?n v l?i ch c?a ng??i b?nh (6)

0

0

2

3

0

3.60

5

PH?N B. PHT TRI?N NGU?N NHN L?C B?NH VI?N (14)

0

2

6

5

1

3.36

14

B1. S? l??ng v c? c?u nhn l?c b?nh vi?n (3)

0

1

1

1

0

3.00

3

B2. Ch?t l??ng ngu?n nhn l?c (3)

0

0

0

2

1

4.33

3

B3. Ch? ?? ?i ng? v ?i?u ki?n, mi tr??ng lm vi?c (4)

0

0

2

2

0

3.50

4

B4. Lnh ??o b?nh vi?n (4)

0

1

3

0

0

2.75

4

PH?N C. HO?T ??NG CHUYN MN (35)

2

3

18

10

2

3.20

35

C1. An ninh, tr?t t? v an ton chy n? (2)

0

0

1

1

0

3.50

2

C2. Qu?n l h? s? b?nh n (2)

0

0

1

1

0

3.50

2

C3. ?ng d?ng cng ngh? thng tin (2)

0

0

2

0

0

3.00

2

C4. Phng ng?a v ki?m sot nhi?m khu?n (6)

0

1

3

1

1

3.33

6

C5. N?ng l?c th?c hi?n k? thu?t chuyn mn (5)

0

0

3

2

0

3.40

5

C6. Ho?t ??ng ?i?u d??ng v ch?m sc ng??i b?nh (3)

0

1

0

1

1

3.67

3

C7. N?ng l?c th?c hi?n ch?m sc dinh d??ng v ti?t ch? (5)

2

0

2

1

0

2.40

5

C8. Ch?t l??ng xt nghi?m (2)

0

1

1

0

0

2.50

2

C9. Qu?n l cung ?ng v s? d?ng thu?c (6)

0

0

4

2

0

3.33

6

C10. Nghin c?u khoa h?c (2)

0

0

1

1

0

3.50

2

PH?N D. HO?T ??NG C?I TI?N CH?T L??NG (11)

0

1

8

2

0

3.09

11

D1. Thi?t l?p h? th?ng v xy d?ng, tri?n khai k? ho?ch c?i ti?n ch?t l??ng (3)

0

0

2

1

0

3.33

3

D2. Phng ng?a cc sai st, s? c? v cch kh?c ph?c (5)

0

1

4

0

0

2.80

5

D3. ?nh gi, ?o l??ng, h?p tc v c?i ti?n ch?t l??ng (3)

0

0

2

1

0

3.33

3

PH?N E. TIU CH ??C TH CHUYN KHOA

0

0

2

1

1

3.75

4

E1. Tiu ch s?n khoa, nhi khoa (p d?ng cho b?nh vi?n ?a khoa c khoa S?n, Nhi v b?nh vi?n chuyn khoa S?n, Nhi) (4)

0

0

2

1

1

3.75

4

III. TM T?T CNG VI?C T? KI?M TRA B?NH VI?N

1. T? ch?c ?on, ti?n ?? th?i gian v kh?i l??ng cng vi?c ? th?c hi?n ?on ki?m tra b?nh vi?n ???c thnh l?p theo quy?t ??nh s? 52/KH-BV ngy 25/11/2015 , g?m 22 thnh vin, ?on ki?m tra ti?n hnh ki?m tra trong 01 ngy, ngy 27/11/2015, ti?n hnh ki?m tra ?nh gi, chia nhm theo h??ng d?n c?a B? Y t? v? th?c hi?n t? ki?m tra ?nh gi ch?t l??ng b?nh vi?n. 2. S? l??ng tiu ch p d?ng, k?t qu? ?nh gi chung, S? tiu ch ???c p d?ng ?nh gi: 82/83 iu ch T? l? p d?ng so v?i 84 tiu ch: 99 ph?n tr?m T?ng s? ?i?m cc tiu ch p d?ng: 271 ?i?m trung bnh trung c?a cc tiu ch: 3.3 S? l??ng tiu ch m?c 1: 2 (??t 2.44 ph?n tr?m) S? l??ng tiu ch m?c 2: 7 (??t 8.54ph?n tr?m) S? l??ng tiu ch m?c 3: 42 (??t 51.22 ph?n tr?m) S? l??ng tiu ch m?c 4: 26 (??t 31.71ph?n tr?m) S? l??ng tiu ch m?c 5: 5(??t 6.1 ph?n tr?m) 3. S? l??ng tiu ch p d?ng : 01 Tiu ch A4.4 Ng??i b?nh ???c h??ng l?i t? ch? tr??ng x h?i ha y t?, v b?nh vin khng c ho?t ??ng x h?i ha d?ch v? khm, ch?a b?nh.

IV. BI?U ?? CC KHA C?NH CH?T L??NG B?NH VI?N   a. Bi?u ?? chung cho 5 ph?n (t? ph?n A ??n ph?n E)   b. Bi?u ?? ring cho ph?n A (t? A1 ??n A4)   c. Bi?u ?? ring cho ph?n B (t? B1 ??n B4)   d. Bi?u ?? ring cho ph?n C (t? C1 ??n C10)   e. Bi?u ?? ring cho ph?n D (t? D1 ??n D3) V. T? ?NH GI V? CC ?U ?I?M CH?T L??NG B?NH VI?N

B?nh vi?n c h? th?ng c? s? v?t ch?t, trang thi?t b? t??ng ??i hi?n ??i, v? c? b?n ?p ?ng ???c nhu c?u ng??i dn
Cc ch? tiu v? chuyn mn ?a ph?n b?nh vi?n hon thnh v hon thnh v??t m?c
B?nh vi?n lun khng ng?ng nng cao chuyn mn, pht tri?n k? thu?t m?i.
Cc lnh ??o b?nh vi?n, cn b? ch? ch?t ??u c v? nh?n th?c v? ch?t l??ng.
B?nh vi?n ? c? 15 cn b? tham d? cc h?i th?o v? ch?t l??ng (B? Y t?, l?p h?c QLCL do S? Y t? t? ch?c)
Ch?t l??ng b?nh vi?n ? ???c c?i thi?n, b?nh vi?n ? th?c hi?n cc phong tro ch?t l??ng, phong tro 5s
C cc hnh th?c nng cao tay ngh?, t? ch?c sinh ho?t khoa h?c th??ng quy, c m?i chuyn gia tuy?n trung ??ng v? gi?ng d?y,
t? ch?c h?i thi cho cc bc s?, h? sinh vin

VI. T? ?NH GI V? CC NH??C ?I?M, V?N ?? T?N T?I

Ho?t ??ng CTCL b?nh vi?n cn ch?a ??a vo ?nh gi th??ng quy
T? QLCL ?a ph?n l nhn vin kim nhi?m nn ho?t ??ng ch?a ???c hi?u qu?
V?n ?? Ti?t ch? dinh d??ng c?a b?nh vi?n v?n cn ? m?c th?p
B?nh vi?n ? ??a CNTT vo ?ng d?ng trong cng tc khm ch?a b?nh, nh?ng ch?a ???c ton di?n
H? th?ng x? l ch?t th?i l?ng b?nh vi?n ? ??a vo ??u th?u nh?ng hi?n v?n ch?a ???c s? d?ng

VII. XC ??NH CC V?N ?? ?U TIN C?I TI?N CH?T L??NG

-Th?c hi?n cc gi?i php ?ng d?ng CNTT trong khm, ch?a b?nh
- Thc ??y tri?n khai ??a h? th?ng x? l ch?t th?i l?ng vo s? d?ng
-T?ng c??ng cng tc dinh d??ng ti?t ch?: C? cn b? ?i h?c dinh d??ng,
- T?ng c??ng hi?u qu? ho?t ??ng c?a h? th?ng CTCL b?nh vi?n

VIII. GI?I PHP, L? TRNH, TH?I GIAN C?I TI?N CH?T L??NG

- N?m 2016
Cng tc khm ch?a b?nh: Nng cao hi?u qu? khm, ?i?u tr?, t?ng c??ng cng tc thu dung b?nh nhn, p d?ng phc ?? ?i?u tr?, s? d?ng quy trnh chu?n
Hon thi?n n?ng l?c th?c hi?n dinh d??ng ti?t ch?: C? cn b? ?i h?c dinh d??ng ti?t ch?..
?ng d?ng cng ngh? thng tin trong qu?n l b?nh vi?n.
Tch c?c c?i ti?n ch?t l??ng: Xy d?ng cc phong tro ch?t l??ng, th??ng xuyn ki?m tra gim st v? ch?t l??ng vi?n..
- Giai ?o?n 2016- 2020
Pht tri?n ngu?n nhn l?c: Ti?p t?c tiu chu?n ho v cn ??i nhu c?u nhn l?c v? s? l??ng, c? c?u, ch?t l??ng t?ng chuyn khoa, thu ht nhn l?c c trnh ?? cao, t?o mi tr??ng lm vi?c ?? gi? chn ng??i gi?i..T?p trung vo ?o t?o pht tri?n ngu?n nhn l?c chuyn mn su, chuyn khoa.
T? ch?c ?o t?o v h?c h?i lin t?c: Ki?m tra tay ngh?, h?i thi bc s?, ?i?u d??ng tr?....
Cng tc khm ch?a b?nh: Nng cao ch?t l??ng khm ch?a bnh, T?ng b??c hi?n ??i ho k? thu?t y h?c. Pht tri?n chuyn mn su.
Xy d?ng cc c? s? h? t?ng k? thu?t ??ng b?, hi?n ??i
?ng d?ng khoa h?c cng ngh? trong x? l ch?t th?i y t?, b?o v? mi tr??ng.
p d?ng cc k? thu?t m?i trong ?i?u hnh qu?n l b?nh vi?n, ?ng d?ng cng ngh? thng tin trong qu?n l b?nh vi?n, qu?n l cng tc khm ch?a b?nh, ?i?u tr? n?i ngo?i tr, qu?n l nhn s?, ti chnh, trang thi?t b?...
??t tiu chu?n ch?t l??ng ??i v?i chuyn ngnh sau:
N??c th?i b?nh vi?n (QCVN 28:2010/BTNMT)
Xt nghi?m ??t tiu chu?n ISO

IX. K?T LU?N, CAM K?T C?A B?NH VI?N C?I TI?N CH?T L??NG

B?nh vi?n cam k?t th?c hi?n c?i ti?n ch?t l??ng, nng m?c ch?t l??ng t? 3.3 ln 3.5 vo cu?i n?m 2016.

Ngy.........thng..........n?m.........

NG??I ?I?N THNG TIN
(k tn)

GIM ??C B?NH VI?N
(k tn v ?ng d?u)

.......

More Articles...