gototopgototop

Thông báo

  • PDF
hinh_164

Ung th? v va? ung th? c? t? cung l m?t trong nh?ng b?nh ung th? th??ng g?p nh?t ? ph? n?. T? l? t? vong do 2 c?n b?nh ny gy ra ngy cng t?ng v ?ng bo ??ng. L do d?n ??n t? l? m?c cao l do ph? n? t tham gia khm ph? khoa v khm v ??nh k? ?? ???c t?m sot ung th?.&nb.......

  • PDF
vac-xin-1

B?NH VI?N S?N NHI H?NG YN

PHNG TIM CH?NG V?C XIN


THNG BO

TRI?N KHAI PHNG TIM CH?NG V?C XIN D?CH V?

          Nh?m ?p ?ng nhu c?u c?a qu khch hng, c?ng ??ng ???c ti?p c?n v s? d?ng V?C XIN d?ch v?, c ch?t l??ng ??m b?o, ngu?n g?c r rng ngay t?i b?nh vi?n; ch? ??ng phng ch?ng, ng?n ch?n nguy c? bng pht cc b?nh truy?n nhi?m, d?ch b?nh nguy hi?m cho c nhn, c?ng ??ng.

B?NH VI?N TRN TR?NG THNG BO

- T? ngy 0.......

  • PDF

Danh m?c gi d?ch v? k? thu?t ?ang th?c hi?n t?i b?nh vi?n:

- Danh m?c gi Xt nghi?m: https://drive.google.com/file/d/0B1uoKrYeWpeGSEdGSE9JN2w4ZDA/view

- Danh m?c gi Ch?n ?on hnh ?nh - Th?m d ch?c n?ng:https://drive.google.com/file/d/0B1uoKrYeWpeGczJNYklnYlFXNGM/view?usp=sharing

- Danh m?c gi Ngy gi??ng - Ph?u thu?t, Th? thu?t:https://drive.google.com/file/d/0B1uoKrYeWpeGVDg3UjR5Ml9leUU/view?usp=sharing

  • PDF
Chng_trnh_khm_v_t_vn_dinh_dng_min_ph

Nh?m c?i thi?n tnh tr?ng dinh d??ng c?a tr? em, B?nh vi?n S?n - Nhi t?nh H?ng Yn t? ch?c khm v t? v?n dinh d??ng mi?n ph cho cc tr? em c nhu c?u.

I.    ??a ?i?m: T?i phng khm s? 16, t?ng 1, nh A, khoa Khm b?nh.

II.  Th?i gian: T? 14h30 - 16h30 th? 3 v th? 5 hng tu?n.          

III. Bc s? khm v t? v?n: T? cc y bc s? ???c ?o t?o v? dinh d??ng t?i Vi?n Dinh d??ng qu?c gia v B?nh vi?n B?ch Mai.

IV. N?i d.......

  • PDF

THNG BO

V/v d?ng nh?n ??ng k khm sng l?c mi?n ph phng ch?ng ung th? v v ung th? c? t? cung


Theo k? ho?ch khm sng l?c mi?n ph t?m sot ung th? v, ung th? c? t? cung c?a b?nh vi?n, s? ng??i b?nh d? ki?n khm mi?n ph kho?ng 500 ng??i b?nh. ??n h?t ngy 13/4/2017, s? ng??i b?nh ? ???c khm sng l?c mi?n ph ???c h?n 700 ng??i b?nh.

S? ng??i b?nh ? ??ng k v ???c h?n khm, b?nh vi?n s? ti?p t?c t? ch?c khm theo phi?u h?n.

Do s? l??ng b?nh nhn ? khm v ???c h?n khm v??t .......

More Articles...