gototopgototop

Thông báo

  • PDF
du-toan-2018-1

Quy?t ??nh s? 1322/Q?-ST ngy 27/12/2017 c?a S? y t? H?ng Yn v? vi?c giao d? ton thu chi NSNN n?m 2018

  • PDF
thu_chuc_mung_version_n-copy222

K?t qu? t? ki?m tra ch?t l??ng b?nh vi?n 2017

  • PDF
Download this file (K?t qu? ki?m tra theo 83 tiu ch.doc)BO CO T? KI?M TRA, ?NH GI CH?T L??NG B?NH VI?N N?M 2017

(P D?NG CHO CC B?NH VI?N T? KI?M TRA, ?NH GI)

B?nh vi?n: B?NH VI?N S?N NHI T?NH H?NG YN

??a ch? chi ti?t: Thn Tin C?u, x Hi?p C??ng, huy?n Kim ??ng, t?nh H?ng Yn, x Hi?p C??ng, huy?n Kim ??ng, H?ng Yn

S? gi?y php ho?t ??ng:000119/YT-GPH? Ngy c?p: 31/12/2013

Tuy?n tr?c thu?c: 2.T?nh/Thnh ph?

C? quan ch? qu?n: S? Y T? H?NG YN

H?ng b?nh vi?n: H?ng II

Lo?i b?nh vi?n: S?n - Nhi

TM T?T K?T QU? T? KI?M TRA CH?T L??NG B?NH VI?N

1. T?NG S? CC TIU CH ???C P D?NG ?NH GI: 82/83 TIU CH

2. T? L? TIU CH P D?NG SO V?I 83 TIU CH: 99%

3. T?NG S? ?I?M C?A CC TIU CH P D?NG: 290

4. ?I?M TRUNG BNH CHUNG C?A CC TIU CH: 3.53

(Tiu ch C3 v C5 c h? s? 2)

K?T QU? CHUNG CHIA THEO M?C

M?c 1

M?c 2

M?c 3

M?c 4

M?c 5

T?ng s? tiu ch

5. S? L??NG TIU CH ??T:

0

4

32

44

2

82

6. % TIU CH ??T:

0.00

4.88

39.02

53.66

2.44

82

File ?nh km: K?t qu? t? ki?m tra .......

  • PDF
THONGBAO

Danh m?c gi D?ch v? k? thu?t, Thu?c ?ang th?c hi?n t?i B?nh vi?n:

1. Danh m?c gi Xt nghi?m: https://drive.google.com/file/d/1oscCvoC33ovCnrG_gel6fNmXpF45Z1hO/view?usp=sharing

2. Danh m?c gi C?HA: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FLKHefI3jBynCQWxuilFUC5IwNzYpWpiZVgqpkIhRUw/edit?usp=sharing

3. Gi ngy gi??ng v ph?u thu?t th? thu?t:https://drive.google.com/file/d/1UqpDw6PkYOcvlQ4aoKIqvsUjNJvSVEWs/view?usp=sharing

4. Danh m?c thu?c:&.......

  • PDF

THNG BA?O SNG L?C THNH GIC MI?N PH
---------------------------------------------------------------------
C?n c? Quy?t ??nh s? 138/Q?-TCDS ngy 08/8/2017 c?a T?ng c?c dn s? K? ho?ch ha gia ?nh ph duy?t k? ho?ch th??c hi?n sng l?c khi?m thnh v 1 s? b?nh b?m sinh khc. 
????c s? h? tr? c?a Trung tm Thnh h?c B?nh vi?n Nhi Trung ??ng, B?nh vi?n S?n Nhi H?ng Yn tri?n khai ch??ng trnh sng l?c thnh gic mi?n phi? cho tr? s? sinh v tr? c y?u t? nguy c? cao t?i B?nh vi?n.
 ??a ?i?m sng l?c : Phng sng l?c thnh gic 
( Khu v??c Pho?ng tim chu?ng v??c- xin, T?ng 1 nha? C)
 Th??i gian: T? thng 9/2017 thng 12/2017 (15h 17h t?? th?? 2 ??n th?? 6)

  ??i t??ng sng l?c: 
Tr? s? sinh sinh ta?i b?nh vi?n S?n Nhi H?ng Yn t? thng 9/2017 - 12/2017
Tr? c y?u t? nguy c? cao v?i nghe km:
Khng qua test sng l?c s? sinh
Trong gia ?nh c ng??i b? nghe km b?m sinh ho?c ti?n tri?n
B? nhi?m trng trong th?i k mang thai, nh?ng b?nh m c lin quan ??n nghe km nh? : toxoplasmosis, rubella, CMV, herpes, giang mai.
B?t th??ng s? m?t bao g?m nh?ng b?t th??ng v? hnh thi h?c c?a vnh tai, ?ng tai, khng c nhn trung, ???ng chn tc th?p...
Sinh non, cn n?ng khi sinh d??i 1500 gr.
Bilirubin mu cao ? ng??ng ph?i ch? ??nh thay mu.
Dng khng sinh nhm aminoglycosis (gentamycin, tobramycin, kanamycin, streptomycin) ho?c dng thu?c l?i ni?u ph?i h?p v?i nhm aminoglycosis.
Vim mng no m?
Th? my 
C d?u hi?u ho?c nh?ng tri?u ch?ng lin quan ??n m?t s? h?i ch?ng c nghe km ti?p nh?n nh? Waardenburg ho?c Usher.
Ch?n th??ng ??u ??c bi?t v?i nh?ng ch?n th??ng g?y d?c v ngang x??ng thi d??ng
Nh?ng tr? b? m?c cc b?nh nhi?m trng c gy ra nghe km. 
 Lin h?: Bs Vi?t 097 728 39 36 trong gi? hnh chnh
 B?nh vi?n Sa?n Nhi H?ng Yn trn tro?ng thng ba?o!

.......

More Articles...