gototopgototop

Thông báo

Quyết định 16/QĐ-BV công khai dự toán thu, chi NSNN năm 2020

  • PDF
thu_chi_2020_1

Quyết định số 16/QĐ-BV ngày 20/1/2020 Vv Công khai dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2020.

Danh mục giá dịch vụ Theo TT13/TT-BYT

  • PDF

Danh mục giá dịch vụ Theo TT13/TT-BYT

  • PDF

V?i mong mu?n mang l?i nh?ng ki?n th?c b? ch v d?ch v? ch?m sc ??c bi?t cho cc b m? v em b ngay t? lc b?t ??u mang thai cho ??n khi sinh n?, Khoa HTSS v Sng l?c tr??c sinh B?nh vi?n S?n Nhi H?ng Yn ? m? ra cc l?p h?c ti?n s?n- h?u s?n mi?n ph ???c t? ch?c vo th??ng xuyn 15 gi? T6 hng tu?n t?i phng giao ban khoa, ?? mang l?i nh?ng thng tin v k? n?ng c?n thi?t cho cc b m? trong su?t qu trnh thai nghn.

L?p ti?n s?n h?u s?n ???c thi?t k? cc bi h?c b? ch, r?t c?n thi?t khi b??c v.......

  • PDF

C? h?i vng t? v?n , khm hi?m mu?n, v sinh mi?n ph v?i chuyn gia H? tr? sinh s?n

V?i m?c ?ch gip cc c?p v? ch?ng v sinh hi?m mu?n s?m tm ???c con yu c?a mnh, B?nh vi?n S?n Nhi H?ng Yn tri?n khai thm k? thu?t Th? tinh trong ?ng nghi?m bn c?nh nh?ng k? thu?t ? ???c lm th??ng quy t?i b?nh vi?n nh? B?m tinh trng vo bu?ng t? cung (IUI), theo di nang non

Nhn d?p ny B?nh vi?n tri?n khai t? v?n, khm, xt nghi?m mi?n ph cho 100 c?p v? ch?ng hi?m mu?n, v sinh:

1. Khm, t? v?n hi?m mu?.......

  • PDF

C?p nh?t b?ng gi d?ch v? k? thu?t b?nh vi?n: Gi d?ch v? BHYT theo TT39/2018 c?a B? y t?; Gi d?ch v? khng thu?c b?o hi?m thanh ton theo Ngh? quy?t 202/2019 c?a H?ND t?nh H?ng Yn

1. Danh m?c thu?c: https://drive.google.com/file/d/0B1uoKrYeWpeGQ01LQ2Rhcm1FOWdoak1XVjRtalJtUEdteTEw/view?usp=sharing

2. Danh m?c VTTH: https://drive.google.com/file/d/0B1uoKrYeWpeGclhLV2plbUhEWVM3THJkNHpQR19DbEVOVkZB/view?usp=sharing

3. Danh m?c DVKT:https://drive.google.com/file/d/1SvtvPbsfJKR7WF5rDxri-AF9Iht5SFME/view?usp=sharing

.......

More Articles...