gototopgototop

Tin hoạt động

  • PDF
hoi-nghi-can-bo-2018

Ngy 26 thng 01 n?m 2018, B?nh vi?n S?n Nhi t?nh H?ng Yn ? t? ch?c H?i ngh? cn b?, cng ch?c, vin ch?c lao ??ng n?m 2018; t?ng k?t cng tc Cng ?on n?m 2017, ph??ng h??ng nhi?m v? n?m 2018.

T?i d? v ch? ??o h?i ngh? c ng Hong Anh Tu?n Ch? t?ch Cng ?on Ngnh Y t? t?nh H?n.......

  • PDF
ket-nap-dang-2018-1

Ngy 02/2/2018 , ??ng ?y B?nh vi?n S?n Nhi t?nh H?ng Yn t? ch?c L? k?t n?p ??ng vin m?i cho 04 qu?n chng ?u t c?a 4 Chi b? tr?c thu?c ??ng ?y B?nh vi?n.

 L? k?t n?p di?n ra theo ?ng trnh t?, th? t?c ?i?u l? ??ng d??i s? ch? tr c?a Ban ch?p hnh ??ng ?y B?nh vi?n. V? d? v?i bu?i l? k?t n?p ??ng ch Nguy?n Xun Hng - B th? ??ng ?y - Gim ??c B?nh vi?n, cc B th? chi b? v cc ??ng ch ??ng vin c?a B?nh vi?n.

 ?? vinh d? ???c ??ng trong hng ng? c?a ??ng 04 .......

  • PDF
hoc-nghi-quyet-1

Ngy 16/01/2018, ??ng b? B?nh vi?n S?n Nhi t?nh H?ng Yn ? t? ch?c v? H?i ngh? h?c t?p, qun tri?t cc Ngh? quy?t trung ??ng 6, kha XII c?a ??ng.

H?i ngh? l?n th? 6 Ban Ch?p hnh Trung ??ng ??ng, kha XII ? th?o lu?n v quy?t ??nh ban hnh nh?ng ngh? quy?t, k?t lu?n r?t quan tr?ng. 4 Ngh? quy?t ???c ban hnh g?m: Ngh? quy?t s? 18-NQ/TW M?t s? v?n ?? v? ti?p t?c ??i m?i, s?p x?p t? ch?c b? my c?a h? th?ng chnh tr? tinh g?n, ho?t ??ng hi?u l?c, hi?u qu?; Ngh? quy?t s? 1.......

  • PDF
22853030_1372149492912992_8786210313482461164_n

Xt nghi?m sng l?c tr??c sinh l r?t quan tr?ng trong nh?ng thng ??u thai k? nh?m ki?m tra nguy c? thai nhi m?c nh?ng d? t?t b?m sinh lin quan ??n b?t th??ng nhi?m s?c th?. Siu m, xt nghi?m sinh ha mu l nh?ng ph??ng php sng l?c tr??c sinh ph? bi?n, quen thu?c.! Hy cng tm hi?u v ch?c ch?n l b?n s? l?a ch?n ?ng sau bi vi?t d??i ?y nh!
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


Sinh ra m?t em b kh?e m?nh l mong mu?n c?a t?t c? ph? n? khi ngh? v? thin ch?c cao ??p c?a mnh. Mong mu?n ny cng mnh li?t h?n t? khi m? chnh th?c b??c vo thai k? 9 thng 10 ngy. V?i s? pht tri?n khng ng?ng c?a khoa h?c, cc ph??ng php sng l?c tr??c sinh c?ng tr? nn hi?n ??i v ???c p d?ng ph? bi?n trong nh?ng thng ??u thai k?. Vi?c l?a ch?n ?ng ph??ng php sng l?c tr??c sinh gip ?nh gi t?t nguy c? m?c cc d? t?t b?m sinh c?a thai nhi nh? Down, Edward, Patau,... t? s?m. Ch?n ???c ph??ng php sng l?c cng chnh xc v ???c th?c hi?n s?m s? gip cc m? b?u c?ng nh? gia ?nh cng gi?m c?ng th?ng, t? ? ??a ra nh?ng quy?t ??nh s?m ?? ??m b?o an ton cho c? thai ph? l?n thai nhi.
1. Siu m ?nh gi c? b?n v? hnh thi thai nhi nn ???c p d?ng su?t thai k?.
Siu m l m?t k? thu?t ??n gi?n, khng xm l?n, gip quan st ???c hnh ?nh thai nhi trong b?ng m?. Siu m ???c p d?ng ??nh k? ho?c b?t c? khi no m? c?m th?y c bi?u hi?n b?t th??ng khi mang thai. Thng qua siu m bc s? ?o cc ch? s? th? hi?n s? pht tri?n c?a thai nhi nh? chi?u di ??u mng, nh?p tim, ?? m? da gy, x??ng m?i, hnh ?nh tim.... t? ? ??a ra nh?n ??nh ban ??u v? s? pht tri?n bnh th??ng hay nghi ng? b c nguy c? m?c d? t?t. M?c d k? thu?t siu m pht tri?n cho php quan st ???c hnh ?nh 2D, 3D, 4D, 5D nh?ng k? thu?t ny c?ng ch? d?ng ? m?c ?nh gi hnh thi. ?i?u ? c ngh?a l v?i nh?ng d? t?t khng bi?u hi?n ho?c bi?u hi?n khng r rng cc b?t th??ng hnh thi t?i th?i ?i?m siu m th bc s? s? khng pht hi?n ???c. 
2. Double Test, Triple Test xt nghi?m sng l?c ha sinh thng th??ng 
Double test v Triple test l 2 xt nghi?m sinh ha mu th??ng ???c ch? ??nh th?c hi?n ? r?t nhi?u b?nh vi?n tuy?n t?nh khi cc m? b?u t?i th?m khm vo qu I v qu II thai k?. Trong qu trnh mang thai, m?t s? ch?t ??c tr?ng t? l nui phi/ nhau thai ti?t vo mu thai ph?, xt nghi?m Double v Triple ?o n?ng ?? c?a m?t s? ch?t ?, k?t h?p v?i cc ch? s? khc nh? ?MDG, CRL, tu?i thai ph?, tu?i thai?? ??c tnh nguy c? thai nhi m?c h?i ch?ng Down, Edward, Patau, d? t?t ?ng th?n kinh. 
- Xt nghi?m Double: Xt nghi?m ny ???c th?c hi?n t? tu?n th? 11 ??n 13 tu?n 6 ngy c?a thai k?. Double Test ???c th?c hi?n b?ng cch ?o l??ng ?-hCG t? do v PAPP-A trong mu thai ph?, sau ? ???c tnh ton k?t h?p v?i tu?i m?, chi?u cao, cn n?ng c?a m?, ?? m? da gy v chi?u di ??u mng ?o b?ng siu m... s? d?ng ph?n m?m chuyn d?ng ?? ?nh gi nguy c? thai nhi m?c cc h?i ch?ng Down, Edward ho?c Patau ? qu 1 c?a thai k?.
- Xt nghi?m Triple test: Xt nghi?m ny ???c th?c hi?n t? tu?n th? 14 ??n 22 c?a thai k? (nn th?c hi?n ? tu?n thai th? 16-18). Triple Test ???c th?c hi?n b?ng cch ?o l??ng AFP, ?-hCG v uE3 trong mu thai ph?. Sau ? ???c tnh ton k?t h?p v?i tu?i m?, chi?u cao, cn n?ng c?a m?, tu?i thai... s? d?ng ph?n m?m chuyn d?ng ?? ?nh gi nguy c? thai nhi m?c cc h?i ch?ng Down, Edward ho?c d? t?t ?ng th?n kinh ? qu 2 c?a thai k?.
3. Xt nghi?m sng l?c tr??c sinh khng xm l?n Panorama gi?i php thng minh v??t tr?i. 
Khc v?i xt nghi?m Double test, Triple test, Panorama s? d?ng ADN t? do c?a thai nhi b?t ngu?n t? nhau thai l?u thng vo mu m? ?? phn tch, ?nh gi nguy c? m?c d? t?t c?a em b. Cc d? t?t nh? Down, Edward, Patau, d? t?t lin quan NST gi?i tnh, ngay c? cc ??t bi?n m?t ?o?n nh? trn Nhi?m s?c th? d khng th? hi?n trn hnh ?nh siu m c?ng ??u th? hi?n trn v?t ch?t di truy?n ADN v th? l Panorama phn tch t? g?c r? v?n ??. Thm m?t ?i?m c?ng n?a cho Panorama ? l thay v ?nh gi d? t?t thai nhi gin ti?p thng qua cc ch? s? ch?t sinh ha, tu?i m?, cn n?ng,.... Panorama ?nh gi ADN thai nhi m?t cch tr?c ti?p, ph?n nh chnh xc ??n h?n 99 % nguy c? d? t?t thai nhi. M? b?u l?n tu?i c th? th? pho nh? nhm v?i thng tin ny ?ng khng nh?? 
Mang thai 9 thng 10 ngy m? b?u ngoi vi?c ??m b?o dinh d??ng cn ph?i gi? cho tinh th?n ???c t??i vui, l?c quan ?? em b ???c pht tri?n kh?e m?nh nh?t. 
4. So snh ng?n g?n xt nghi?m Panoramav?i Double test, Triple test.
V?i t?t c? nh?ng thng tin pha trn c l? m? b?u ? c l?a ch?n cho ring mnh! B?ng d??i ?y s? gip chng c ci nhn t?ng quan h?n v d? dng l?a ch?n n?u nh? cn c nh?ng b?n kho?n nho nh?: 
Thay l?i k?t: Siu m, xt nghi?m Double test, Triple test v?n ???c coi l nh?ng ph??ng php sng l?c c vai tr quan tr?ng trong vi?c gi?m t? l? sinh ra tr? b? d? t?t trong c?ng ??ng v s? ph? bi?n, d? th?c hi?n v chi ph th?p. Xt nghi?m Panorama t? tu?n thai th? 9 ???c xem l gi?i php tuy?t v?i trong th?i ??i m?i thay th? hon ton Double test, Triple Test ho?c l s? k?t h?p hon h?o v?i Double tets, Triple test gip m? b?u d? dng quy?t ??nh c c?n thi?t ph?i ch?c ?i hay khng!
B?nh vi?n S?n Nhi H?ng Yn l b?nh vi?n chuyn khoa c ??y ?? trang thi?t b? hi?n ??i cng v?i ??i ng? cn b? chuyn mn cao, ???c ?o t?o t?i cc b?nh vi?n tuy?n trung ??ng ?p ?ng ???c cc nhu c?u c?a cc b m? ??n khm v t? v?n. M?i chi ti?t vui lng lin h? Bs Ph?m Thy Tr??ng khoa HTSS & SLTS
B?nh vi?n S?n Nhi H?ng Yn. T?ng 2 Nh A Khoa HTSS& SLTS
Hotline trong gi? HC: 08.6806.9388

.......

  • PDF
nhi-1

Th?c hi?n cng tc ch? ??o tuy?n,  ?on cng tc B?nh vi?n Nhi trung ??ng do PGS.TS L Thanh H?i, Gim ??c b?nh vi?n Nhi trung ??ng lm tr??ng ?on ? v? lm vi?c t?i B?nh vi?n S?n Nhi t?nh H?ng Yn nh?m Kh?o st, ?nh gi ti?n ?? th?c hi?n ?? n B?nh vi?n v? tinh v Cng tc T? v?n, h? tr? chuyn mn c?a B?nh vi?n S?n Nhi t?nh H?ng Yn. V? pha B?nh vi?n S?n Nhi c BSCKII Nguy?n Xun Hng, Gim ??c b?nh vi?n; cng cc ??ng ch  Ph gim ??c b?nh vi?n; cc tr??ng khoa v bc s? tr? trong b?nh vi?n tham d?.

.......