gototopgototop

Tin hoạt động

  • PDF
phong-benh-dip-tet

T?t ??n, khi th?i ti?t chuy?n ma ?ng - Xun th??ng t?o ra s? thay ??i v? mi tr??ng, nhi?t ??, ?? ?m gy ?nh h??ng ??n s?c kh?e con ng??i, lm t?ng nguy c? m?c b?nh, ??c bi?t ??i v?i nh?ng ng??i s?c kh?e y?u, s?c ?? khng gi?m ho?c khng thch nghi k?p s? d? b? nhi?m.......

  • PDF
tang-qua-tet-1

Lnh ??o BV, BCH ?on thanh nin B?nh vi?n S?n Nhi + H?i Lin hi?p thanh nin t?nh H?ng Yn t? ch?c Ch??ng trnh tnh nguy?n v an sinh x h?i, t?ng qu, c?p thu?c mi?n ph d?p xun M?u Tu?t 2018, t?i x ?a L?c, n Thi.

  • PDF
27072267_1491720267622580_5014647178311317135_n

B?nh cm ma l b?nh truy?n nhi?m c?p tnh, b?nh c xu h??ng gia t?ng vo ma ?ng v ma xun. Bi?u hi?n cu?a b?nh: S?t, ?au ??u, ?au c?, m?t m?i, s? m?i, ?au h?ng v ho. Tc nhn gy b?nh ch? y?u do cc ch?ng vi rt cm A(H3N2), cm A(H1N1), cm B v cm C. B?nh c kh? n?ng ly nhi?m r?t cao, qua ???ng h h?p va? co? th? gy ra nh??ng bi?n ch?ng nguy hi?m nh?: Vim ph?i, vim thanh- khi?- ph? qua?n, vim tai gi??a, suy h h?p...Phu? n?? ?ang mang thai nh?t la? trong 3 tha?ng ??u cu?a thai ky? m??c b?nh co? th? gy ca?c.......

  • PDF
hoi-nghi-can-bo-2018

Ngy 26 thng 01 n?m 2018, B?nh vi?n S?n Nhi t?nh H?ng Yn ? t? ch?c H?i ngh? cn b?, cng ch?c, vin ch?c lao ??ng n?m 2018; t?ng k?t cng tc Cng ?on n?m 2017, ph??ng h??ng nhi?m v? n?m 2018.

T?i d? v ch? ??o h?i ngh? c ng Hong Anh Tu?n Ch? t?ch Cng ?on Ngnh Y t? t?nh H?ng Yn; BSCKII Nguy?n Xun Hng - B th? ??ng ?y, Gim ??c b?nh vi?n; Ch? t?ch cng ?on; cc ??ng ch trong Ban ch?p hnh ??ng b?, Ban Gim ??c, Cng ?on, ?on thanh nin v ??i di?n cho cc cn b? vin ch?c, ng??i lao ??ng ? cc khoa, phng tron.......

  • PDF
ket-nap-dang-2018-1

Ngy 02/2/2018 , ??ng ?y B?nh vi?n S?n Nhi t?nh H?ng Yn t? ch?c L? k?t n?p ??ng vin m?i cho 04 qu?n chng ?u t c?a 4 Chi b? tr?c thu?c ??ng ?y B?nh vi?n.

 L? k?t n?p di?n ra theo ?ng trnh t?, th? t?c ?i?u l? ??ng d??i s? ch? tr c?a Ban ch?p hnh ??ng ?y B?nh vi?n. V? d? v?i bu?i l? k?t n?p ??ng ch Nguy?n Xun Hng - B th? ??ng ?y - Gim ??c B?nh vi?n, cc B th? chi b? v cc ??ng ch ??ng vin c?a B?nh vi?n.

 ?? vinh d? ???c ??ng trong hng ng? c?a ??ng 04 ??ng ch qu?n chng v ?.......