gototopgototop

Tin hoạt động

  • PDF
bi-thu-1

Chi?u ngy 15/02 (t?c ngy 30 T?t), ??ng ch ?? Ti?n S? ?y vin BCH Trung ??ng ??ng, B th? T?nh ?y, ?y vin BCH Trung ??ng ??ng, B th? T?nh ?y, Tr??ng ?on ??i bi?u Qu?c h?i t?nh cng cc ??ng ch lnh ??o t?nh, S? Y t? ? ??n th?m, chc T?t t?p th? cn b?, y bc s?.......

  • PDF
tet-2018-1

M?c d ?ang trong nh?ng ngy ngh? T?t Nguyn ?n M?u Tu?t, nh nh, ng??i ng??i b?n r?n v?i nh?ng k? ho?ch du xun, ?i th?m h?i, chc T?t ng??i thn... nh?ng t?i nhi?u c? quan, ??n v?, m?i cng vi?c v?n di?n ra nh? ngy th??ng. V?i h?, nh?ng ngy T?t c? l?ng l? tri qua khi h? ?ang mi?t mi v?i cng vi?c, gp ph?n t ?i?m cho s?c xun thm tr?n v?n.

T?t Nguyn ?n l d?p m?i ng??i ???c ngh? ng?i, sum h?p gia ?nh. Nh?ng v?i cc y, bc s? ? B?nh vi?n S?n Nhi H?ng Yn trong kp tr?c ngy 30 T?t v?n.......

  • PDF
phong-benh-dip-tet

T?t ??n, khi th?i ti?t chuy?n ma ?ng - Xun th??ng t?o ra s? thay ??i v? mi tr??ng, nhi?t ??, ?? ?m gy ?nh h??ng ??n s?c kh?e con ng??i, lm t?ng nguy c? m?c b?nh, ??c bi?t ??i v?i nh?ng ng??i s?c kh?e y?u, s?c ?? khng gi?m ho?c khng thch nghi k?p s? d? b? nhi?m b?nh. ??ng th?i ?y c?ng l ?i?u ki?n mi tr??ng thu?n l?i cho cc m?m b?nh (vi khu?n, vi rt) pht tri?n v ly lan nh? b?nh ???ng h h?p (vim ph? qu?n, vim ph?i), c?m, cm, tiu ch?y, s?i, rubella, th?y ??uTrong d?p l.......

  • PDF
tang-qua-tet-1

Lnh ??o BV, BCH ?on thanh nin B?nh vi?n S?n Nhi + H?i Lin hi?p thanh nin t?nh H?ng Yn t? ch?c Ch??ng trnh tnh nguy?n v an sinh x h?i, t?ng qu, c?p thu?c mi?n ph d?p xun M?u Tu?t 2018, t?i x ?a L?c, n Thi.

  • PDF
27072267_1491720267622580_5014647178311317135_n

B?nh cm ma l b?nh truy?n nhi?m c?p tnh, b?nh c xu h??ng gia t?ng vo ma ?ng v ma xun. Bi?u hi?n cu?a b?nh: S?t, ?au ??u, ?au c?, m?t m?i, s? m?i, ?au h?ng v ho. Tc nhn gy b?nh ch? y?u do cc ch?ng vi rt cm A(H3N2), cm A(H1N1), cm B v cm C. B?nh c kh? n?ng ly nhi?m r?t cao, qua ???ng h h?p va? co? th? gy ra nh??ng bi?n ch?ng nguy hi?m nh?: Vim ph?i, vim thanh- khi?- ph? qua?n, vim tai gi??a, suy h h?p...Phu? n?? ?ang mang thai nh?t la? trong 3 tha?ng ??u cu?a thai k.......

More Articles...