gototopgototop

Tin hoạt động

  • PDF
viem-amidal

1. ??C ?I?M GI?I PH?U

1.1 Gi?i ph?u h?ng.

H?ng l m?t ?ng c? v mng ? tr??c c?t s?ng c?. ?i t? m?m n?n t?i c?t s?ng c? th? IV; l ng t? c?a ???ng ?n v ???ng th? , n?i li?n m?i ? pha trn, v?i mi?ng ? pha tr??c, v?i thanh qu?n v th?c qu?n ? pha d??i. Gi?ng nh? m?t.......

  • PDF
thong-tu-51-1

Tri?n khai h?c t?p Thng t? 51 c?a B? Y t? v? H??ng d?n phng, ch?n ?on v x? tr ph?n v?.


  • PDF
ngay-dieu-duong-the-gioi

Nhn ngy ?i?u d??ng th? gi?i 12/05, ???c s? ?ng h? c?a Ban Gim ??c, Phng ?i?u d??ng B?nh vi?n ? t? ch?c l? k? ni?m ngy ?i?u d??ng Th? gi?i vo chi?u ngy 11/05/2018, t?i H?i tr??ng t?ng 3 nh A B?nh vi?n S?n Nhi H?ng Yn.
T?i d? bu?i l? c Bc s? Nguy?n Th? Thanh H?u - Ph gim ??c b?nh vi?n; Lnh ??o cc khoa phng v h?n 50 ?i?u d??ng vin ?ang cng tc t?i B?nh vi?n.


Trong bu?i l?, cc v? khch m?i v ton th? ?i?u d??ng vin c m?t ? cng n l?i ngh?a l?ch s? c?a ngnh ?i?u d??ng Th? gi?i v Vi?.......

  • PDF
ve-sinh-tay-1

H??ng ?ng ngy r?a tay th? gi?i (5/5), Chi?u ngy 08/5/2018,  B?nh vi?n S?n Nhi H?ng Yn t? ch?c L?p h?c "H??ng d?n th?c hnh v? sinh tay" theo quy?t ??nh 3916/Q?-BYT c?a B? y t? t?i b?nh vi?n S?n Nhi H?ng Yn V?i m?c ?ch nh?m t?ng c??ng cng tc ki?m sot nhi?m khu?n, th?c hi?n t?t cc ho?t ??ng c?a ch??ng trnh an ton ng??i b?nh. Ch?p hnh ?ng nh?ng k? thu?t r?a tay trong ch?m sc b?nh nhn l yu c?u then ch?t nh?m ng?n ng?a ly truy?n vi sinh v?t gy b?nh v lm gi?m m?c b?nh c.......

  • PDF
lam-viec-mua-he-2018

THNG BO TH?I GIAN LM VI?C MA H 2018

B?nh vi?n S?n Nhi H?ng Yn trn tr?ng thng bo t?i Cn b? nhn vin b?nh vi?n, Qu khch hng th?i gian lm vi?c gi? hnh chnh ma h n?m 2018

- Bu?i sng: T? 07h00 ??n 11h30'

- Bu?i chi?u: T? 13h30' ??n 17h00

Ngoi th?i gian trn b?nh vi?n v?n b? tr ??y ?? nhn l?c, trang thi?t b? tr?c 24/24 ??m b?o cng tc khm b?nh ch?a b?nh

More Articles...