gototopgototop

Tin hoạt động

  • PDF
ngay-dieu-duong-the-gioi

Nhn ngy ?i?u d??ng th? gi?i 12/05, ???c s? ?ng h? c?a Ban Gim ??c, Phng ?i?u d??ng B?nh vi?n ? t? ch?c l? k? ni?m ngy ?i?u d??ng Th? gi?i vo chi?u ngy 11/05/2018, t?i H?i tr??ng t?ng 3 nh A B?nh vi?n S?n Nhi H?ng Yn.
T?i d? bu?i l? c Bc s? Nguy?n Th? Thanh H?u - .......

  • PDF
ve-sinh-tay-1

H??ng ?ng ngy r?a tay th? gi?i (5/5), Chi?u ngy 08/5/2018,  B?nh vi?n S?n Nhi H?ng Yn t? ch?c L?p h?c "H??ng d?n th?c hnh v? sinh tay" theo quy?t ??nh 3916/Q?-BYT c?a B? y t? t?i b?nh vi?n S?n Nhi H?ng Yn V?i m?c ?ch nh?m t?ng c??ng cng tc ki?m sot nhi?m khu?n, th?c hi?n t?t cc ho?t ??ng c?a ch??ng trnh an ton ng??i b?nh. Ch?p hnh ?ng nh?ng k? thu?t r?a tay trong ch?m sc b?nh nhn l yu c?u then ch?t nh?m ng?n ng?a ly truy?n vi sinh v?t gy b?nh v lm gi?m m?c b?nh cho b.......

  • PDF
lam-viec-mua-he-2018

THNG BO TH?I GIAN LM VI?C MA H 2018

B?nh vi?n S?n Nhi H?ng Yn trn tr?ng thng bo t?i Cn b? nhn vin b?nh vi?n, Qu khch hng th?i gian lm vi?c gi? hnh chnh ma h n?m 2018

- Bu?i sng: T? 07h00 ??n 11h30'

- Bu?i chi?u: T? 13h30' ??n 17h00

Ngoi th?i gian trn b?nh vi?n v?n b? tr ??y ?? nhn l?c, trang thi?t b? tr?c 24/24 ??m b?o cng tc khm b?nh ch?a b?nh

  • PDF
mnghe-nguy-hiem-15220889213041281697660N?u c ai ? ??t cu h?i, ? Vi?t Nam ta hi?n nay ngh? no l ngh? nguy hi?m nh?t? C th? khng t ng??i s? ngh? ??n ngh? nh bo c?a chng ti. ? t?ng c m?t b? phim n??c ngoi di t?p n?i ti?ng mang tn Ngh? nguy hi?m ni v? nh bo t?ng chi?u ? Vi?t Nam v r?t ???c khn gi? m?n m?.


C th?, c ng??i s? ngh? ??n ngh? li xe ???ng di b?i giao thng lun l n?i m ?nh b?y lu nay. C th?, c ai ? ngh? d?n ngh? lnh c?u h?a b?i nh?ng v? chy lin t?c x?y ra

Ring ng??i vi?t bi ny th xin ch?n cho hai ngh? v?n ???c coi l ngh? cao qu l ng.......

  • PDF
so-sinh-non-thang-1

M?i l?n b?nh nhn ???c xu?t vi?n, ni?m vui ng??i th?y thu?c ha chung ni?m h?nh phc v b? b?n c?a thn nhn gia ?nh ng??i b?nh.

B ?m Th? May ( Tn Ti?n VG) v b Nguy?n Anh Khang ( B?o Kh TP) sinh ra th?i ?i?m ???c 30 tu?n, cn n?ng ??u 1,3kg. Sinh ra trong tnh tr?ng suy h h?p n?ng, khng t? h h?p ???c. ? ???c cc bc s? b?nh vi?n S?n Nhi H?ng Yn ti?n hnh h?i s?c, th? my, dng cc thu?c tr??ng thnh ph?i, nui d??ng hon ton b?ng ???ng t?nh m?ch.

Hm nay, b May n?m vi?n (40 ngy), b Khang (56 ngy). Sau .......

More Articles...