gototopgototop

Tin hoạt động

  • PDF
27_7_2018-1

 Nhn d?p k? ni?m 71 n?m ngy Th??ng binh Li?t s? (27/7/1947 27/7/2018), sng nay, ??i di?n Ban lnh ??o B?nh vi?n S?n Nhi H?ng Yn ? t? ch?c dng h??ng tri n anh hng li?t s? v ng??i c cng v?i cch m?ng. Trong khng kh trang nghim, Ban lnh ??o b?nh vi?n ? thnh .......

  • PDF
ve-nguon-1

Ch??ng trnh Hnh trnh v? ngu?n ???c tri?n khai t? nhi?u n?m nay theo ch? tr??ng c?a ??ng u?, Ban Gim ??c v Cng ?on B?nh vi?n v?i mong mu?n nng cao tinh th?n ?on k?t, c?ng c? ch v quy?t tm dng hi?n s?c l?c v s? nghi?p chung c?a ton th? ??i ng? nhn vin b?nh vi?n.

 Ngy 30/6/2017, ?on B?nh vi?n S?n Nhi H?ng Yn ? c chuy?n hnh trnh v? ngu?n t?i n?i an ngh? c?a ??i t??ng V Nguyn Gip, Ngh?a trang tr??ng s?n, Ng ba ??ng l?c v th?m t??ng ?i M? Su?t Anh Hng t?nh Qu?ng Bnh ??y .......

  • PDF
so-sinh-26-tuan-1

Sau h?n 2 thng ch?m sc, ?i?u tr? tch c?c v ???c nui d??ng b?ng ???ng t?nh m?ch, b gi sinh non 26 tu?n 4 ngy tu?i, n?ng 790gr ? ???c xu?t vi?n.
Bs CKI H Th? Ph??ng, Tr??ng Khoa HSCC- B?nh S?n Nhi H?ng Yn cho bi?t: Tr??c ? s?n ph? T (Tin L? - HY) khi mang thai ? tu?n th? 26 th b? ?au b?ng d? d?i, nh?p vi?n t?i B?nh vi?n S?n Nhi v m? l?y thai vo lc 15h45 ngy 20/5/2018.
Chu b sinh ra ch? n?ng 790gr trong tnh tr?ng tm ti, khng khc, ???c gia ?nh ??t tn l P.T. X. Ngay sau sinh b ???c h?.......

  • PDF
Choc-oi-sang-locc-truoc-sinh-1

Theo cc bc s? BV S?n Nhi t?nh, k? thu?t ch?c ?i ???c th?c hi?n d??i h??ng d?n c?a siu m, trong mi tr??ng v khu?n do v?y ?y l m?t k? thu?t r?t an ton cho c? m? v thai nhi.
Ngy 04/5/2018, t?i Khoa H? tr? sinh s?n v Sng l?c tr??c sinh ? k?t h?p v?i cc Chuyn gia c?a H?c vi?n qun y tri?n khai chuy?n giao k? thu?t Ch?c ?i.
Ch?c ?i l ph??ng php gip ch?n ?on chnh xc nh?ng r?i lo?n v? NST tr??c sinh t? r?t s?m (16 tu?n tu?i thai) b?ng cch ch?c ht l?y 10-15ml d?ch ?i lm xt nghi.......

  • PDF
csty20181

Ngy 21/6/2018, t?i B?nh vi?n S?n Nhi t?nh H?ng Yn, Trung tm Ch?m sc s?c kh?e sinh s?n t?nh ph?i h?p v?i B?nh vi?n S?n Nhi t? ch?c b? m?c kha ?o t?o Ch?m sc thi?t y?u b m? v tr? s? sinh trong sau m? l?y thai.
Tham d? khai m?c t?p hu?n c Ths L Anh Tu?n, V? ph V? s?c kh?e b m? v tr? em, TT Ch?m sc SKSS, v? pha B?nh vi?n S?n Nhi t?nh H?ng Yn, c ??ng ch Nguy?n Xun Hng, G? b?nh vi?n cng cc gi?ng vin l cc Bc s? ?ang lm vi?c t?i b?nh vi?n v cc h?c vin l cc Bc s?, h? sinh ?ang lm cng tc ngnh S?n.......

More Articles...