gototopgototop

Tin hoạt động

  • PDF
so-sinh-26-tuan-1

Sau h?n 2 thng ch?m sc, ?i?u tr? tch c?c v ???c nui d??ng b?ng ???ng t?nh m?ch, b gi sinh non 26 tu?n 4 ngy tu?i, n?ng 790gr ? ???c xu?t vi?n.
Bs CKI H Th? Ph??ng, Tr??ng Khoa HSCC- B?nh S?n Nhi H?ng Yn cho bi?t: Tr??c ? s?n ph? T (Tin L? - HY) khi mang thai ? tu?n t.......

  • PDF
Choc-oi-sang-locc-truoc-sinh-1

Theo cc bc s? BV S?n Nhi t?nh, k? thu?t ch?c ?i ???c th?c hi?n d??i h??ng d?n c?a siu m, trong mi tr??ng v khu?n do v?y ?y l m?t k? thu?t r?t an ton cho c? m? v thai nhi.
Ngy 04/5/2018, t?i Khoa H? tr? sinh s?n v Sng l?c tr??c sinh ? k?t h?p v?i cc Chuyn gia c?a H?c vi?n qun y tri?n khai chuy?n giao k? thu?t Ch?c ?i.
Ch?c ?i l ph??ng php gip ch?n ?on chnh xc nh?ng r?i lo?n v? NST tr??c sinh t? r?t s?m (16 tu?n tu?i thai) b?ng cch ch?c ht l?y 10-15ml d?ch ?i lm xt nghi?m. T? k.......

  • PDF
csty20181

Ngy 21/6/2018, t?i B?nh vi?n S?n Nhi t?nh H?ng Yn, Trung tm Ch?m sc s?c kh?e sinh s?n t?nh ph?i h?p v?i B?nh vi?n S?n Nhi t? ch?c b? m?c kha ?o t?o Ch?m sc thi?t y?u b m? v tr? s? sinh trong sau m? l?y thai.
Tham d? khai m?c t?p hu?n c Ths L Anh Tu?n, V? ph V? s?c kh?e b m? v tr? em, TT Ch?m sc SKSS, v? pha B?nh vi?n S?n Nhi t?nh H?ng Yn, c ??ng ch Nguy?n Xun Hng, G? b?nh vi?n cng cc gi?ng vin l cc Bc s? ?ang lm vi?c t?i b?nh vi?n v cc h?c vin l cc Bc s?, h? sinh ?ang lm cng tc ngnh S?n khoa t?.......

  • PDF
viem-amidal

1. ??C ?I?M GI?I PH?U

1.1 Gi?i ph?u h?ng.

H?ng l m?t ?ng c? v mng ? tr??c c?t s?ng c?. ?i t? m?m n?n t?i c?t s?ng c? th? IV; l ng t? c?a ???ng ?n v ???ng th? , n?i li?n m?i ? pha trn, v?i mi?ng ? pha tr??c, v?i thanh qu?n v th?c qu?n ? pha d??i. Gi?ng nh? m?t ci ph?u ph?n trn loe r?ng, ph?n d??i thu h?p.

H?ng chia lm 3 ph?n:

H?ng m?i (t? h?u) ph?n h?ng trn. H?ng m?m ( kh?u h?u) ph?n h?ng gi?a. H?ng thanh qu?n ( thanh h?u) ph?n h?ng d??i

1.2. Gi?i ph?.......

  • PDF
thong-tu-51-1

Tri?n khai h?c t?p Thng t? 51 c?a B? Y t? v? H??ng d?n phng, ch?n ?on v x? tr ph?n v?.


More Articles...