gototopgototop

Tin hoạt động

  • PDF
hoc-tap-ung-xu-2018-3

Nh?m th?c hi?n t?t quy t?c ?ng x?, nng cao y ??c, tinh th?n trch nhi?m c?a cn b?, cng ch?c, vin ch?c v ng??i lao ??ng c?a b?nh vi?n trong vi?c xy d?ng v kh?i d?y l??ng tm, th?c t? gic, s? ??ng c?m chia s? c?ng nh? ?? cao tinh th?n ??ng ch, ??ng nghi?p v tn vinh c?a x h.......

  • PDF
cap-cuu-san-phu-2

Ngy 18/9, B?nh vi?n S?n Nhi H?ng Yn cho bi?t cc bc s? ? c?p c?u thnh cng tr??ng h?p s?n ph? 34 tu?i b? v? t? cung ?? con t?i nh, nh?p vi?n trong tnh tr?ng nguy k?ch, kho?ng 9h40 sng (18/9), s?n ph? tn H ???c ng??i nh chuy?n ??n c?p c?u trong tnh tr?ng h?t s?c nguy k?ch. Cc bc s? kh?n tr??ng h?i ch?n, h?i s?c tch c?c, truy?n mu v ti?n hnh ph?u thu?t c?p c?u. 
Bc s? ? l?y ra g?n 2 lt mu mu long v mu c?c, ??ng th?i ti?n hnh c?t t? cung hon ton. Sau g?n 2 gi? t?p trung ph.......

  • PDF
sang-loc-truoc-sinh-2018-1

???c s? h??ng d?n chuy?n giao k? thu?t c?a  cc Gio s?, Ti?n s?, cc chuyn gia ??u nghnh c?a H?c vi?n Qun y, B?nh vi?n S?n Nhi H?ng Yn ? tri?n khai k? thu?t Sng l?c tr??c sinh khng xm l?n (NIPT) v Ti?p t?c tri?n khai k? thu?t ch?c ?i t?i B?nh vi?n S?n Nhi H?ng Yn.


  • PDF
27_7_2018-1

 Nhn d?p k? ni?m 71 n?m ngy Th??ng binh Li?t s? (27/7/1947 27/7/2018), sng nay, ??i di?n Ban lnh ??o B?nh vi?n S?n Nhi H?ng Yn ? t? ch?c dng h??ng tri n anh hng li?t s? v ng??i c cng v?i cch m?ng. Trong khng kh trang nghim, Ban lnh ??o b?nh vi?n ? thnh knh m?c ni?m, ??t vng hoa, dng h??ng, t??ng nh? cng lao to l?n c?a cc anh hng li?t s? ? anh d?ng hy sinh v n?n ??c l?p, t? do c?a T? qu?c, v s? nghi?p xy d?ng v b?o v? ??t n??c.

 ?y l ch??ng trnh thi?t th?c trong chu.......

  • PDF
ve-nguon-1

Ch??ng trnh Hnh trnh v? ngu?n ???c tri?n khai t? nhi?u n?m nay theo ch? tr??ng c?a ??ng u?, Ban Gim ??c v Cng ?on B?nh vi?n v?i mong mu?n nng cao tinh th?n ?on k?t, c?ng c? ch v quy?t tm dng hi?n s?c l?c v s? nghi?p chung c?a ton th? ??i ng? nhn vin b?nh vi?n.

 Ngy 30/6/2017, ?on B?nh vi?n S?n Nhi H?ng Yn ? c chuy?n hnh trnh v? ngu?n t?i n?i an ngh? c?a ??i t??ng V Nguyn Gip, Ngh?a trang tr??ng s?n, Ng ba ??ng l?c v th?m t??ng ?i M? Su?t Anh Hng t?nh Qu?ng Bnh ??y ngh?a, l?ng ??.......

More Articles...