gototopgototop

Tin hoạt động

  • PDF
chu-tich-tinh-hung-yen-tham-benh-vien-san-nhi

Ngy 9.10, ??ng ch Don Th? C??ng, Tr??ng ?on ??i bi?u Qu?c h?i, Ph B th? th??ng tr?c t?nh ?y, ch? t?ch UBND t?nh ?i ki?m tra d? n xy d?ng B?nh vi?n S?n Nhi H?ng Yn t?i x Hi?p c??ng, huy?n Kim ??ng. Cng ?i c lnh ??o V?n phng UBND t?nh, Gim ??c S? k? ho?ch & ??u .......

  • PDF
trung_thu_1

T?i ngy 18/9/2013,  ha chung khng kh no n?c cho ?n T?t Trung thu trn kh?p m?i mi?n T? qu?c, Cng ?on B?nh vi?n S?n Nhi H?ng Yn ph?i h?p v?i ?on thanh nin B?nh vi?n t? ch?c ?m h?i Tr?ng r?m cho cc chu thi?u nin, nhi ??ng l con em c?a cn b? cng ch?c, vin ch?c v cc b?nh nhi ?ang ?i?u tr? t?i ?y,V?i mong mu?n mang l?i cho cc b?nh nhi t?i b?nh vi?n c ???c m?t ci t?t Trung thu c?ng ??m ?m, vui v? v ngh?a nh? ? nh mnh.

  • PDF
ket-nap-dang

Chi?u ngy 06/9/2013 t?i H?i tr??ng B?nh vi?n, Chi b? ? long tr?ng t? ch?c l? k?t n?p ??ng cho 02 qu?n chng ?u t: Ph?m Th? Thu ?ng v Ph?m Th? Lin.
??ng ch Nguy?n Xun Hng, B th? Chi b?, Gim ??c B?nh vi?n cng b? v trao Quy?t ??nh chu?n y k?t n?p ??ng vin m?i c?a Chi b?.

Trong khng kh trang tr?ng c?a bu?i l?, cc ??ng vin m?i tuyn th?, nguy?n trung thnh v?i l t??ng v m?c tiu Cch m?ng c?a ??ng, th?c hi?n nghim tc cc nhi?m v? c?a ng??i ??ng vin, ?ng gp tch c?c vo vi?c xy d?ng Chi b?, x?ng ?ng l ??ng vin c.......

  • PDF
bacsi_duocsi

Ngy 29 thng 8 n?m 2013, B?nh vi?n S?n Nhi H?ng Yn t? ch?c g?p m?t cc bc s?, d??c s? tr? v?a m?i t?t nghi?p, v?i m?c ?ch g?p g?, trao ??i, l?a ch?n nh?ng bc s?, d??c s? tr? c ?? ??c ?? ti vo lm vi?c trong b?nh vi?n.


  • PDF
1

Ngy 13 thng 6 n?m 2013, t?i B?nh vi?n S?n Nhi H?ng Yn di?n ra l? k k?t Bin b?n ghi nh? gi?a B?nh vi?n v B?nh vi?n Tim H n?i v? th?a thu?n h?p tc pht tri?n chuyn ngnh Tim M?ch.

Lin k?t pht tri?n chuyn ngnh tim m?ch gi?a B?nh vi?n S?n Nhi v B?nh vi?n Tim H N?i

More Articles...