gototopgototop

Tin hoạt động

  • PDF
27_2_2019_1

Ngy 27/2/2019, B?nh vi?n S?n Nhi t?nh H?ng Yn ? long tr?ng t? ch?c l? k? ni?m 64 n?m ngy Th?y thu?c Vi?t Nam 27/2/1955 27/2/2019. L? k? ni?m ? thnh cng t?t ??p, c ngh?a su s?c ??i v?i ton th? cn b?, nhn vin B?nh vi?n S?n Nhi H?ng Yn.
Nhn d?p ny, B?nh vi?n r?t vinh .......

  • PDF
tet-trong-cay-2019-1

Ngy 11/2/2019, T?i B?nh vi?n S?n Nhi H?ng Yn t? ch?c T?t Tr?ng Cy theo g??ng Bc H? v? ??i. V? d? v tham gia T?t tr?ng cy c ?.c Nguy?n Hng Nam, T?nh ?y vin - B th? Huy?n ?y Kim ??ng ; ?.c Nguy?n Th? Anh, T?nh ?y vin- Gim ??c S? Y t? H?ng Yn cng v?i cc ??ng ch trong Ban gim ??c b?nh vi?n ? tham gia vo bu?i l? tr?ng cy t?i B?nh vi?n.


  • PDF
tang-qua-tet-2019-1

Chi?u ngy 30 t?t, ??ng ch ?? Xun Tuyn - Ph b th? th??ng tr?c T?nh ?y, Ch? t?ch H?i ??ng nhn dn t?nh H?ng Yn v cc ??ng ch lnh ??o S? Y t? H?ng Yn t?i th?m chc t?t v T?ng qu cho nh?ng ng??i b?nh ph?i ? l?i ?i?u tr? t?i B?nh vi?n trong d?p t?t Nguyn ?n K? H?i 2019.


  • PDF
dai-bieu-quoc-hoi-tang-qua-1

Chi?u ngy 24/1/2019, B?nh vi?n S?n Nhi ???c ?n ti?p cc ??ng ch ??i bi?u Qu?c H?i ??n th?m v t?ng qu cho cc b?nh nhn n?ng, m?c cc b?nh c?n ?i?u tr? di ngy t?i B?nh vi?n.

  • PDF
Hoi-nghi-cbvc-2019-8

Th?c hi?n Ngh? ??nh s? 04/2015/ N?-CP ngy 09/01/2015 c?a Chnh ph? v? vi?c th?c hi?n dn ch? trong ho?t ??ng c?a c? quan hnh chnh Nh n??c v ??n v? s? nghi?p cng l?p; Sng ngy 21/01/2019, t?i H?i tr??ng l?n, B?nh vi?n S?n Nhi H?ng Yn ? t? ch?c H?i ngh? Cn b? Vin ch?c, Ng??i lao ??ng n?m 2019.

Tham d? h?i ngh? g?m c Ban Gim ??c B?nh vi?n cng ton th? cn b? vin ch?c, ng??i lao ??ng B?nh vi?n S?n Nhi H?ng Yn. BS.CKI V? Th? Nguy?t Ch? t?ch cng ?on c? s? B?nh vi?n thay m?t h?.......

More Articles...