gototopgototop

Tin hoạt động

  • PDF
20_11-20191

Nhn d?p k? ni?m 37 n?m ngy Nh gio Vi?t Nam (20/11/1982 - 20/11/2019) B?nh vi?n S?n Nhi t?nh H?ng Yn Knh chc cc Th?y, C lun m?nh kh?e, h?nh phc v thnh cng trong s? nghi?p tr?ng ng??i.


  • PDF
ivf-1

Ngy 24/9/2019, B?nh vi?n S?n Nhi t?nh H?ng Yn vinh d? ???c ?n Anh hng lao ??ng, Th?y thu?c nhn dn, Gio s?, Ti?n s? Nguy?n Vi?t Ti?n Nguyn Th? tr??ng B? Y t?; ??ng ch T?ng Tr?n H Ph V? tr??ng V? s?c kh?e b m? - tr? em, B? Y t? cng ?on cn b? Trung tm H? tr? sinh s?n Qu?c gia v? chuy?n giao k? thu?t th? tinh trong ?ng nghi?m(IVF).

Ti?p ?n ?on g?m c cc ??ng ch:

Ti?n s? Nguy?n Th? Anh Gim ??c S? Y t? T?nh H?ng Yn

Bc s? chuyn khoa II Nguy?n Xun Hng Gim ??c B?nh vi?n S?n Nhi t?nh H?ng Yn Cng cc cn b? c?a b?nh vi?n S?n Nhi t?nh H?ng Yn

T?i bu?i lm vi?c, GS Nguy?n Vi?t Ti?n ? tr?c ti?p th?m khm, duy?t phc ?? ?i?u tr? v ??ng vin cc c?p v? ch?ng yn tm ?i?u tr? b?i ?y l m?t trung tm H? tr? sinh s?n ???c ??u t? hi?n ??i c?a t?nh v s? ???c h? tr? chuyn mn b?i cc chuyn gia hng ??u v? IVF........

  • PDF
trung-thu-2019-1

Ngy 12/9, t?c ngy 14/8 m l?ch, B?nh vi?n S?n Nhi H?ng Yn t? ch?c ch??ng trnh Vui t?t Trung thu  ?m h?i tr?ng r?m" cho tr? em ?ang ?i?u tr? n?i tr t?i b?nh vi?n.

Hi?n t?i B?nh vi?n S?n Nhi H?ng Yn c h?n 100 b?nh nhn nhi ?ang ?i?u tr? n?i tr. Trong khng kh vui t??i, ?m cng, cc em nh? cng v?i gia ?nh ???c ho mnh vo cc bi ht nh?n nh?p c?a tu?i th?, ???c xem mn ma ln v giao l?u ca ht v?i cc bc s? n?i ?y, ???c ch?i cc tr ch?i v ph c? tr?ng r?m.

Ch??ng trnh ? mang khng kh T?t trung thu ??n g?n h.......

  • PDF

D??i ?y l n?i dung bi pht bi?u r?t ?ng ch c?a bc s? Arthur Caplan, ???c ??ng trn trang Medscape vo thng 4/2019, v? v?n ?? ??o ??c y khoa, quan h? gi?a bc s? v b?nh nhn trong th?i ??i ngy nay.

i?n s? Arthur Caplan trong bi pht bi?u c?a mnh (?nh ch?p/video)


Xin cho m?i ng??i, ti l Arthur Caplan. Ti ?ang cng tc t?i Tr??ng Y thu?c ??i h?c New York, ch? nhi?m Khoa ??o ??c Y khoa. Trong m?t bi bo ???c ??ng t?i g?n ?y c?a cc h?c gi? t?i Trung tm Hastings m?t vi?n .......

  • PDF
27_2_2019_1

Ngy 27/2/2019, B?nh vi?n S?n Nhi t?nh H?ng Yn ? long tr?ng t? ch?c l? k? ni?m 64 n?m ngy Th?y thu?c Vi?t Nam 27/2/1955 27/2/2019. L? k? ni?m ? thnh cng t?t ??p, c ngh?a su s?c ??i v?i ton th? cn b?, nhn vin B?nh vi?n S?n Nhi H?ng Yn.
Nhn d?p ny, B?nh vi?n r?t vinh d? ???c ?n ti?p lnh ??o cc c? quan, ??n v?, s? ban ngnh ? dnh nh?ng tnh c?m ??c bi?t qu bu, s? hi?n di?n c?a qu c? quan, ??n v? l ngu?n c? v?, ??ng vin tinh th?n to l?n ??i v?i cn b?, nhn vin B?nh vi?n trn ch?ng ???.......

More Articles...