gototopgototop

  • PDF

C? h?i vng t? v?n , khm hi?m mu?n, v sinh mi?n ph v?i chuyn gia H? tr? sinh s?n

V?i m?c ?ch gip cc c?p v? ch?ng v sinh hi?m mu?n s?m tm ???c con yu c?a mnh, B?nh vi?n S?n Nhi H?ng Yn tri?n khai thm k? thu?t Th? tinh trong ?ng nghi?m bn c?nh nh?ng k? thu?t ? ???c lm th??ng quy t?i b?nh vi?n nh? B?m tinh trng vo bu?ng t? cung (IUI), theo di nang non

Nhn d?p ny B?nh vi?n tri?n khai t? v?n, khm, xt nghi?m mi?n ph cho 100 c?p v? ch?ng hi?m mu?n, v sinh:

1. Khm, t? v?n hi?m mu?n

2. Siu m t? cung ph?n ph?

3. Xt nghi?m d?ch m ??o, xt nghi?m chlamydia nguyn nhn gy vim t?c vi tr?ng

4. Ch?p Xquang t? cung vi tr?ng ?nh gi vi tr?ng bu?ng t? cung, tm nguyn nhn v sinh.

5. Xt nghi?m mu, HIV, vim gan B

6. Lm tinh d?ch ??: ?nh gi s? l??ng, ch?t l??ng v hnh thi tinh trng tm nguyn nhn v sinh

* Th?i gian: Thng 8 n?m 2019

* ??ng k theo Hotline 0868.069.388 ho?c t?i khoa H? tr? sinh s?n & Sng l?c tr??c sinh (T?ng 2 nh F B?nh vi?n S?n Nhi t?nh H?ng Yn) trong gi? hnh chnh.

Ch : ?u tin cc c?p v? ch?ng mong con l?n ??u, th?i gian >1 n?m (V sinh I); Mong con l?n 2, th?i gian >6 thng (V sinh 2)


Newer news items:
Older news items: