gototopgototop

  • PDF

D??i ?y l n?i dung bi pht bi?u r?t ?ng ch c?a bc s? Arthur Caplan, ???c ??ng trn trang Medscape vo thng 4/2019, v? v?n ?? ??o ??c y khoa, quan h? gi?a bc s? v b?nh nhn trong th?i ??i ngy nay.

i?n s? Arthur Caplan trong bi pht bi?u c?a mnh (?nh ch?p/video)


Xin cho m?i ng??i, ti l Arthur Caplan. Ti ?ang cng tc t?i Tr??ng Y thu?c ??i h?c New York, ch? nhi?m Khoa ??o ??c Y khoa. Trong m?t bi bo ???c ??ng t?i g?n ?y c?a cc h?c gi? t?i Trung tm Hastings m?t vi?n nghin c?u v? ??o ??c sinh h?c t?i Garrison, New York, cc tc gi? ? ??a ra m?t l?p lu?n r?t th v?: b?nh nhn khng nn b? xem l ng??i tiu dng.

Ti th?c s? ??ng tnh v?i quan ?i?m ny. Ti cn mu?n b? sung thm r?ng: cc bc s? khng nn b? xem l nh cung c?p. Trong h? th?ng ch?m sc s?c kh?e c?a chng ta hi?n nay, thin h??ng kinh doanh ?ang ngy m?t ??nh hnh v thay ??i khi ni?m v? m?i quan h? gi?a bc s? v b?nh nhn.

Cc h?c gi? t?i Hastings l?p lu?n r?ng ni b?nh nhn l ng??i tiu dng ??ng ngh?a v?i vi?c h? c cc l?a ch?n v hnh ??ng [mang ??c tnh c?a ng??i tiu dng], nh?ng th?c ch?t nh?ng b?nh nhn v nh?ng ng??i s? l b?nh nhn ?y khng c s? l?a ch?n. V d?, n?u ti l m?t ng??i tiu dng, ti c th? ?i mua bia, ho?c ti s? ch?n nn ?i ngh? mt ? ?u v t?i khch s?n no. Ti c th? tm ki?m trn cc website v nghin c?u thng tin cc s?n ph?m. Ti c th? kn c ch?n canh m?t cht, n?u ti mu?n v?y, v ch?n cho mnh s?n ph?m h?p nh?t.

Tri l?i, m?t b?nh nhn hay ng??i s?p l b?nh nhn ?y th??ng khng c l?a ch?n nh? v?y. H? ?ang r?i vo m?t gu?ng my v b? b?o ph?i t?i b?nh vi?n, phng khm hay lm th? ny lm th? kia; h? khng c l?a ch?n s? lm g. N?u b?n ?ang s?u no v m?t v?n ?? s?c kh?e t? trn tr?i r?i xu?ng, b?n s? khng c th?i gian ?i mua s?m ?? ng?m ngha v? chuyn gia ch?nh hnh ny hay ng bc s? ti?u ???ng kia.

B?n th??ng nhanh chng nh?n l?y nh?ng l?i khuyn t? b?n b hay bc s? gia ?nh, nh?ng b?n khng c? x? ? v? th? c?a m?t ng??i tiu dng. Hnh vi tiu dng khng ph?i l m?t ??c tnh c?a h? th?ng ch?m sc s?c kh?e, n khng th?c s? l m?t ngnh kinh doanh do th? tr??ng d?n d?t.

H? th?ng ch?m sc s?c kh?e c?a chng ta khng c thng tin, v b?nh nhn khng c v? th? ?i mua hng hay tm hi?u v? s?n ph?m tr??c khi ra quy?t ??nh nh? trong cc th? tr??ng bnh th??ng khc. Ti ngh? h? ? vo m?t v? th? mong manh h?n r?t nhi?u, ph? thu?c h?n r?t nhi?u; h? th??ng ph?i loay hoay trong bng t?i v khng c l?a ch?n no khc. C?n phng c?p c?u ng??i ta ??a b?n vo ?y khng ph?i l n?i b?n mua hng online. Ti ngh? chng ta nn d?ng ni v? cc b?nh nhn c? nh? th? h? l ng??i tiu dng.

L??ng y nn nh? t? m?u, ch? khng ph?i th??ng nhn.

Ti bi?t m?i ng??i ?ang c?m th?y ph?n khch v?i th?i bu?i hi?n ??i ny, khi chng ta ??a nh?ng cch lm c?a cc ngnh khc, nh? ngnh kinh doanh khch s?n [vo ?? p d?ng cho ch?a b?nh], chng ta c? g?ng ?? b?nh nhn c?m th?y tho?i mi h?n v?i nh?ng b?a ?n ngon v cc t?m tr?i gi??ng th?m tho s?ch s?.

Nh?ng ti l?i c?m th?y lo v?i xu h??ng ny v ti khng ngh? b?nh vi?n nn bi?n thnh khch s?n. Chng nn l n?i c t s? ly nhi?m, ?i?u tr? hi?u qu?, b?nh nhn b?t ?au ??n, n?u xt t?i nh?ng g chng ta ?ang lm t?i ?y. Ti c?m th?y khng yn tm v xu h??ng ti?p th? bn hng ki?u ?y.

Xt v? t?ng th?, ti khng mu?n thay th? ??o ??c ngh? y v s? chuyn nghi?p c?a bc s? b?ng nh?ng thu?t ng? v ??o ??c kinh doanh. Ti khng ngh? ?i?u ? t?t cho b?nh nhn. Ti ngh? n s? b?t ??u d?n kh?i nh?ng suy ngh? ?? lm sao v?n hnh h? th?ng kinh doanh [cho t?t]. ?i?u ny khng t?t cho cc bc s?, v n b?t ??u khi?n h? c?m th?y mnh nh? nh?ng con t?t ho?c ??i l bn hng v ?nh m?t ?i v? th? chuyn nghi?p cng s? tn tr?ng v uy tn c?a ngh?.

Ti bi?t ch?a b?nh l ph?i dnh ??n ti?n; ti khng ngy th? v? ?i?u ?. Nh?ng ?i?u ? khng c ngh?a chng ta ph?i xy d?ng m?t m hnh kinh doanh trong khi c? g?ng ra quy?t ??nh ph?c v? t?t nh?t cho b?nh nhn.

Ti l Arthur Caplan c?a Tr??ng Y New York. C?m ?n cc v? ? theo di.

Theo Medscape,
H? Chi bin d?ch