gototopgototop

  • PDF

Ung th? v va? ung th? c? t? cung l m?t trong nh?ng b?nh ung th? th??ng g?p nh?t ? ph? n?. T? l? t? vong do 2 c?n b?nh ny gy ra ngy cng t?ng v ?ng bo ??ng. L do d?n ??n t? l? m?c cao l do ph? n? t tham gia khm ph? khoa v khm v ??nh k? ?? ???c t?m sot ung th?. 
T?m sot ung th? ??nh k s? ?em l?i nhi?u l?i ch trong vi?c xc ??nh ung th? v v ung th? c? t? cung, h?n n?a c th? c?u s?ng ???c nhi?u ng??i. Cng pht hi?n s?m, cng c nhi?u kh? n?ng ch?a ???c b?nh.
V s?c kh?e c?ng ??ng v nng cao ch?m sc s?c kh?e c?a ch? em ph? n?, B?nh vi?n S?n Nhi t?nh H?ng Yn t? ch?c ch??ng trnh khm mi?n ph SNG L?C UNG TH? V V UNG TH? C? T? CUNG cho 100 khch hng ??ng k s?m nh?t.
Th?i gian: T? 07h30 16h00 , th? 6 (ngy 29/9/2017)
??a ?i?m: T?ng 2 Khoa khm b?nh Nh A
Cch th?c ??ng k (1 trong 2 hnh th?c):
- Lin h? tr?c ti?p t?i : Qu?y T? v?n B?nh vi?n S?n Nhi H?ng Yn
S?nh gi?a Khoa Khm B?nh T?ng 1 nh A (lin h? trong gi? hnh chnh);
- Lin h? qua s? ?i?n tho?i: 098 640 89 73 (lin h? trong gi? hnh chnh).
Trn tr?ng ???c ?n ti?p !

hinh_164tam-soat-ung-thu-co-tu-cung-o-dau