gototopgototop

  • PDF

B?NH VI?N S?N NHI H?NG YN

PHNG TIM CH?NG V?C XIN


THNG BO

TRI?N KHAI PHNG TIM CH?NG V?C XIN D?CH V?

          Nh?m ?p ?ng nhu c?u c?a qu khch hng, c?ng ??ng ???c ti?p c?n v s? d?ng V?C XIN d?ch v?, c ch?t l??ng ??m b?o, ngu?n g?c r rng ngay t?i b?nh vi?n; ch? ??ng phng ch?ng, ng?n ch?n nguy c? bng pht cc b?nh truy?n nhi?m, d?ch b?nh nguy hi?m cho c nhn, c?ng ??ng.

B?NH VI?N TRN TR?NG THNG BO

- T? ngy 01/8/2017 b?nh vi?n tri?n khai phng tim ch?ng V?C XIN d?ch v?

- ??a ?i?m: T?ng 1, nh C

- Th?i gian: T? th? 2 ??n th? 6 hng tu?n;

Bu?i sng: T? 7h30 ??n 11h30

Bu?i chi?u: T? 14h00 ??n 16h30.

(Ring th? 7 v ch? nh?t, b?nh vi?n ti?n hnh tim ch?ng bu?i sng)

- Ngu?n V?C XIN t?i phng tim ch?ng c ch?t l??ng ??m b?o, ?a d?ng ch?ng lo?i, ???c ki?m ??nh b?i Vi?n ki?m ??nh V?C XIN Qu?c gia, tun th? quy trnh b?o qu?n theo quy ??nh c?a B? Y t?; ???c nh?p t? cc n??c HN QU?C, B?, PHP, M?,...

M?i chi ti?t xin lin h? qua s? ?i?n tho?i: HOTLINE: 0868.397.168 ho?c 0977.425.876.

vac-xin-1