gototopgototop

 • PDF

Vng da s? sinh l do t?ng Bilirubin gin ti?p r?t hay g?p, b?nh x?y ra ? 25-30% ? tr? ?? thng v ?a s? ? tr? non thng.

B?nh th??ng x?y ra trong thng tu?i ??u tin nh?ng nguy hi?m nh?t l trong 2 tu?n ??u tin.

Vng da s? sinh c th? ? m?c ?? nh? (vng da sinh l) nh?ng c?ng c th? ti?n tri?n n?ng (vng da b?nh l).

N?u khng pht hi?n v ?i?u tr? vng da b?nh l k?p th?i th c th? x?y ra bi?n ch?ng nhi?m ??c th?n kinh (cn g?i l vng da nhn) do Bilirubin gin ti?p th?m vo no m h?u qu? l tr? s? b? t? vong ho?c b? b?i no su?t ??i.

benh-vang-da-o-tre-so-sinh2

Th? no l vng da b?nh l ? tr? s? sinh? Khi ? c?n ??a b ?i ?u?

? tr? ?? thng, bnh th??ng th vng da ???c coi l sinh l khi c ?? cc tiu chu?n sau:

 1. Xu?t hi?n sau 24 gi? tu?i.
 2. H?t trong vng 1 tu?n v?i tr? ?? thng v 2 tu?n ??i v?i tr? non thng.
 3. M?c ?? vng da nh? (ch? vng da vng m?t, c?, ng?c v vng b?ng pha trn r?n).
 4. Vng da ??n thu?n, khng k?t h?p cc tri?u ch?ng b?t th??ng khc (thi?u mu, gan lch to, b? b, l? ??)
 5. N?ng ?? Bilirubin/mu khng qu 12mg% ? tr? ?? thng v khng qu 14mg% ? tr? non thng.
 6. T?c ?? t?ng bilirubin/mu khng qu 5mg% trong 24 gi?.

Vng da ph?i ???c coi l b?nh l khi c b?t th??ng t? m?t trong s? cc tiu chu?n trn, c?n ph?i ??a ngay tr? ?i khm bc s? chuyn khoa Nhi ?? ???c ch?n ?on v ?i?u tr? VDSS ngay, cng s?m cng t?t ?? trnh x?y ra bi?n ch?ng nhi?m ??c th?n kinh.

 Cch nh?n bi?t b?nh vng da ? tr? s? sinh?

Ch?ng vng da r?t d? nh?n bi?t b?ng m?t th??ng ? n?i c ?? nh sng. V v?y, h?ng ngy, cc b m? c?n quan st mu da ton thn c?a tr? ? n?i sng. Trong tr??ng h?p kh nh?n bi?t (da tr? ?? h?ng ho?c ?en), nn ?n nh? ngn tay ci ln da tr? trong vi giy, sau ? bung ra; n?u tr? b? vng da, n?i ?n ngn tay s? c mu vng r r?t. Khi tr? c bi?u hi?n nghi l vng da, c?n ??a ??n bc s? ?? ki?m tra.

Vng da ???c chia thnh 2 m?c ??:

 • Nh?: Da h?i vng ? m?t, thn mnh; tr? v?n b t?t; ho?c vng da xu?t hi?n mu?n, sau ngy th? ba.
 • N?ng: Da vng s?m, lan xu?ng tay, chn; tr? b km, b? b; ho?c vng da xu?t hi?n s?m, trong vng 1-2 ngy sau sinh. Nh?ng tr? sinh non, nhi?m trng, sinh ng?t d? b? vng da n?ng.

Cc ph??ng php ?i?u tr? VDSS hi?n nay?

Cho ??n nay, t?i cc khoa S? sinh, VDSS ???c ?i?u tr? b?i ba ph??ng php chnh, ? l:

 1. Cung c?p ??y ?? n??c v n?ng l??ng (qua cho b ho?c truy?n d?ch), truy?n Albumine v dng m?t s? lo?i thu?c ?? gia t?ng t?c ?? chuy?n ho bilirubin gin ti?p.
 2. Chi?u ?n l ph??ng php ?i?u tr? vng da s? sinh hi?u qu? nh?t, an ton, ??n gi?n v kinh t? nh?t.
 3. Thay mu khi b c tri?u ch?ng ?e d?a nhi?m ??c th?n kinh do Bilirubin trong mu t?ng cao.

Cc bc s? c th? s? d?ng m?t, hai hay ba ph??ng php cng lc tu? theo t?ng tr??ng h?p.

T?i sao chi?u ?n c th? ?i?u tr? ???c vng da s? sinh? Khi no c ch? ??nh chi?u ?n ? Nn dng lo?i ?n no?

S? d?ng nh sng c b??c sng t? 400-500nm, c?c ?i?m 450-460nm t??ng ?ng v?i ??nh h?p th? c?a Bilirubine (nh sng mu xanh d??ng).

N?ng l??ng nh sng xuyn qua da ?? tc ??ng ln cc phn t? Bilirubin n?m trong l?p m? d??i da ?? bi?n ??i cc phn t? Bilirubin gin ti?p (??c cho no c?a tr?) thnh cc s?n ph?m ??ng phn hay cc s?n ph?m quang oxy ho tan ???c trong n??c, khng ??c v s? ???c ?o th?i qua gan (qua m?t) v th?n (qua n??c ti?u).

Ch? ??nh:
Xu?t hi?n sau 24 gi? tu?i.

 • Vng da t?ng Bilirubine gin ti?p b?nh l ch?a c tri?u ch?ng ti?n nhi?m ??c hay nhi?m ??c th?n kinh.
 • Chi?u ?n d? phng trong cc tr??ng h?p c nguy c? vng da s? sinh nh?: non thng, b?m d?p nhi?u, xu?t huy?t nhi?u, b??u huy?t thanh, b??u huy?t x??ng, s? to, tr? c tn huy?t

Ch?ng ch? ??nh: trong b?nh porphyrin/ ni?u b?m sinh, l m?t b?nh r?t hi?m g?p.

Cch ch?n dn ?n: dn ?n nh sng xanh d??ng c tc d?ng t?t nh?t, ti?p theo l nh sng xanh l cy cn dn ?n nh sng tr?ng c hi?u qu? km nh?t.

K? thu?t r?i ?n: dng ?n r?i vo da tr? ???c c?i tr?n, c che kn m?t v b? ph?n sinh d?c, xoay tr? ?? t?ng di?n tch da ti?p xc v?i nh sng. C th? r?i ?n lin t?c hay cch qung, r?i ?n 1 chi?u hay 2 chi?u.

T?m n?ng cho tr? c th? gip ?i?u tr? VDSS khng?

nh sng m?t tr?i ch? c th? gip tr? b? vng da nh? mau h?t h?n nh?ng khng th? ?i?u tr? k?p cc tr??ng h?p vng da s? sinh n?ng.

??i v?i cc tr? m?i ch?m vng da th c th? t?m n?ng ?m m?i sng, nh?ng n?u tr? ? vng da nhi?u th ph?i s?m ??a tr? ?i khm ? bc s? chuyn khoa ?? ???c ?i?u tr? ngay.

B?nh vi?n S?n Nhi t?nh H?ng Yn ?ang tri?n khai chi?u ?n ?i?u tr? vng da cho tr? ngay t?i phng m?. L?i ch c?a ch??ng trnh.

??i v?i cc tr? ?? thng bnh th??ng, b t?t m ch? b? vng da b?nh l m?c ?? nh? ho?c trung bnh th c th? ???c chi?u ?n t?i phng ring c?a m? ? khu ?i?u tr? theo yu c?u, d??i s? theo di c?a c? bc s?, ?i?u d??ng l?n cc thnh vin trong gia ?nh.

L?i ch c?a ch??ng trnh ny l:

 • Chi?u ?n s?m nn khi tr? xu?t vi?n th ??i ?a s? tr? khng cn nguy c? vng da n?ng.
 • Khng ph?i cch ly m? con.
 • C th? t?n d?ng ngu?n s?a m? t?i ?a, trnh m?t s?a m? do tr? ph?i xa m?.
 • Gia ?nh ???c tr?c ti?p ch?m sc v theo di tr?, t?o tm l yn tm, trnh lo l?ng cho m? v gia ?nh.
 • Gi?m b?t tnh tr?ng qu t?i t?i khoa s? sinh.
 • Khng c nguy c? b? nhi?m trng b?nh vi?n.