gototopgototop

 • PDF

B?ch h?u l m?t b?nh nhi?m khu?n c?p tnh, ly theo ???ng h h?p, gy t?n th??ng ch? y?u ? vm h?u, h?ng, thanh qu?n, m?i, ?i khi ? da v cc vng nim m?c khc... ??c ?i?m n?i b?t c?a b?nh l c nh?ng gi? m?c  xu?t hi?n ? ch? nhi?m khu?n.

B?nh b?ch h?u do vi khu?n b?ch h?u c tn khoa h?c l Corynebacterium diphtheriae gy ra. Corynebacterium diphtheriae xm nh?p qua ???ng m?i, mi?ng, pht tri?n ? nim m?c ???ng h h?p trn, ti?t ra ngo?i ??c t?, vo mu v pht tn ??n cc c? quan, chnh l tc nhn gy b?nh. Ngo?i ??c t? b?ch h?u gy h?y ho?i m t?i ch?, ho?c tc ??ng xa ln c? tim, th?n kinh ngo?i bin v th?n.

???ng ly truy?n:

 • Vi khu?n gy b?nh ly truy?n qua vi?c ti?p xc v?i ch?t ti?t t? ???ng h h?p, ho?c v?i nh?ng ?? v?t dnh ch?t bi ti?t t? ch? t?n th??ng c?a ng??i b? nhi?m khu?n kho?ng 2 tu?n ho?c ng?n h?n (t khi ko di h?n 4 tu?n, hi?m khi vi khu?n m?n tnh ko di trn 6 thng).
 • N?u ng??i m? ? c mi?n d?ch th ??a con m?i sinh ra c?a h? c ???c mi?n d?ch t??ng ??i do m? truy?n cho. ?y l mi?n d?ch th? ??ng v th??ng s? m?t ?i tr??c 6 thng.
 • Tr? em ch?a c mi?n d?ch, tr? d??i m?t tu?i l ??i t??ng d? m?c b?nh b?ch h?u.

Cch nh?n bi?t b?nh b?ch h?u :

B?ch h?u h?ng:

bach-hau-1468467415810-4-0-474-640-crop-1468467438946

B?nh nhn s?t nh?, m?t m?i v ?au h?ng. Tr? qu?y khc, da xanh, km ?n, b? b, bu?n nn, nn, nu?t ?au. Khm th?y h?ng ??, c gi? m?c mu tr?ng xm dnh ch?t vo amidan, quanh amidan, c th? lan r?ng t?i vm h?ng, bc ra lm ch?y m?, gi? m?c bc ra cho vo n??c khng tan.
Hai bn c? tr? ph n? lm c? b?nh ra, d?u hi?u "c? b", h?ch quanh c? s?ng nh? v ?au, h?i th? c mi hi, vim h?ch v s?ng c?. Ch? c?n khm pht hi?n ???c gi? m?c l ph?i ?i?u tr? b?ch h?u ngay.

B?ch h?u m?i:

Ngoi th? b?ch h?u h?ng cn c th? g?p b?ch h?u m?i, v?i bi?u hi?n ch?y m? - mu m?t bn hay hai bn l? m?i.

B?ch h?u thanh qu?n:

Th??ng th? pht sau b?nh h?u h?ng, b?nh nhn s?t nh?, khn ti?ng (100%), ho khan, ni gi?ng khn, n?ng d?n t?i m?c m?t ti?ng. Kh th? t?ng d?n, th? rt, lm ng?c, khi gi? mng lan xu?ng kh qu?n km ph n? s? gy t?c ngh?n ???ng th?, tr? v?t v, ?? m? hi, tm ti. N?u khng m? kh qu?n k?p th?i, tr? s? t? vong v ng?t th?.

B?ch h?u c tnh:

 • L th? b?nh tr?m tr?ng nh?t, bi?u hi?n ? ?t h?n cc b?nh khc. B?nh nhn nhanh chng b? nhi?m ??c n?ng v?i bi?u hi?n: s?t cao, m?ch nhanh, huy?t p t?t, tm ti. Th??ng cc gi? mng lan nhanh t? amidan qua vm h?u ln vng sau m?i, ??n t?n hai l? m?i. Cc h?ch quanh c? s?ng to, ph n?, t?o thnh d?u hi?u "c? b" ?i?n hnh. B?nh nhn b? ch?y mu mi?ng, m?i, da. Bi?n ch?ng trn x?y ra s?m ch? sau vi ngy. H?n m?t n?a b?nh nhn b? b?nh b?ch h?u c tnh t? vong m?c d ???c ?i?u tr?.
 • Ngoi nh?ng th? th??ng g?p trn, b?nh b?ch h?u cn xu?t hi?n ? cc c? quan khc nh? da, l? tai, k?t m?c, m ??o; th??ng bi?u hi?n nh?, t x?y ra nhi?m ??c.
 • B?ch h?u l m?t b?nh nguy hi?m nn b?nh nhn c th? t? vong do cc bi?n ch?ng. Hai bi?n ch?ng n?i b?t c?a b?ch h?u l vim c? tim v vim dy th?n kinh; t g?p h?n l ho?i t? ?ng th?n c?p gy suy th?n, vim ph?i, vim n?i tm m?c...

?i?u tr? v phng b?nh b?ch h?u

 • B?nh b?ch h?u ???c ?i?u tr? cng s?m cng t?t, v n?u pht hi?n v ?i?u tr? mu?n th nguy c? t? vong s? cao. ?i?u tr? ph?i ton di?n, trung ha ??c t? b?ch h?u ph?i h?p v?i khng sinh di?t khu?n, pht hi?n ng?n ng?a cc bi?n ch?ng, ch?ng ti pht, ch?ng b?i nhi?m v ch? ?? dinh d??ng ??y ??. Nh?ng tr??ng h?p kh th?, b?nh nhn s? ???c ph?u thu?t ?? m? kh qu?n.
 • B?nh b?ch h?u c th? d? phng hi?u qu? b?i v?ccin 5 trong 1. Hi?n nay, v?ccin 5 trong 1 phng b?nh b?ch h?u, ho g, u?n vn, vim gan B v vim mng no m? (Hib) s? ???c tim mi?n ph cho tr? d??i 1 tu?i theo l?ch: tr? 2 thng tu?i tim m?i 1, 3 thng tu?i tim m?i 2 v 4 thng tu?i tim m?i 3. Do b?nh c kh? n?ng ly nhi?m cao nn nh?ng tr??ng h?p m?c b?nh b?ch h?u c?n ???c cnh ly v?i m?i ng??i v cc thnh vin trong gia ?nh.

Bi?n php chung:

 • Ch? ??ng, nhanh chng khai bo cho cc c? s? y t? g?n nh?t n?u pht hi?n th?y cc tr??ng h?p m?c b?nh ho?c c tri?u ch?ng nghi ng?.
 • C?n thi?t ph?i ??a ng??i b?nh ??n khm, ?i?u tr? v cch ly t?i ? cc b?nh vi?n ly, nh?t l khi ? c ch?n ?on b?ng cc xt nghi?m.
 • ?i?u quan tr?ng nh?t l ph?i k?p th?i pht hi?n, ?i?u tr? s?m v ?ng cch, trnh cc bi?n ch?ng v t? vong.
 • Ph?i dng huy?t thanh ch?ng b?ch h?u ngay t? ngy ??u tin c?a b?nh (tr??c ngy th? 6)
 • B?t bu?c ph?i t?y u? trong th?i k? pht b?nh v th?i k kh?i b?nh, th??ng xuyn r?a c? h?ng cho ng??i b?nh.
 • Nh?ng ng??i ti?p xc v?i ng??i b?nh nn ??n cc c? s? y t? ?? ???c lm xt nghi?m 2 l?n cch nhau 1 ??n 2 ngy. N?u c k?t qu? d??ng tnh, ph?i ch theo di v ??a ??n khm n?u c tri?u ch?ng nghi ng? trong vng 7 ngy k? t? khi ??a b?nh nhn vo vi?n.
 • Tch c?c v? sinh mi tr??ng, xung quanh nh ?, l?p h?c, ??m b?o mi tr??ng thng thong, s?ch s? v an ton cho tr?.
 • Vo ma ?ng nn gi? ?m, v? sinh c? h?ng cho tr?. C th? h?p nhm cc b m? cng nhau trao ??i th?o lu?n cc v?n ?? v? s?c kh?e c?a tr?, tm hi?u cc tri?u ch?ng s?m v cch phng trnh m?t s? b?nh truy?n nhi?m hay g?p v nguy hi?m c?a tr? nh? b?ch h?u, b?i li?t, ho g, cm, s?i

Phng b?nh ??c hi?u:

 • Bi?n php hi?u qu? nh?t l t?o mi?n d?ch ch? ??ng. ??a tr? < 1 tu?i ??n cc tr?m y t?, trung tm y t?, y t? d? phng ?? ???c tim phng vaccin theo ?ng l?ch ch??ng trnh tim ch?ng m? r?ng.
 • Nh?ng ng??i ti?p xc v?i ng??i b?nh v ch?a bao gi? tim vaccine c?n ???c tim huy?t thanh khng ??c. Mi?n d?ch th? ??ng xu?t hi?n ngay, nh?ng ch? t?n t?i nh?t th?i, khng qu 20 ngy. Ch? tim huy?t thanh khng th khng ??, v sau 3 tu?n l? tr? em c th? b? ly b?i ng??i b?nh ? kh?i nh?ng cn mang vi khu?n.Cho nn ph?i ph?i h?p huy?t thanh v gi?i ??c t?.