gototopgototop

  • PDF

    D cn tr? nh?ng bc s? V? Th? Thu Trang (SN 1979, Ph Gim ??c BV S?n Nhi H?ng Yn) ? c nhi?u cng trnh nghin c?u v ?ng d?ng k? thu?t m?i trong vi?c ch?m sc, ?i?u tr? cho b?nh nhn. V?i ch?, h?nh phc nh?t l m?i ngy ???c ch?ng ki?n nh?ng ca sinh m? trn con vung v n? c??i  vin mn c?a s?n ph?.

??T MNH VO HON C?NH  NG??I BNH
 
    M?t ngy m?i c?a bc s? Trang b?t ??u b?ng vi?c t?i cc bu?ng b?nh th?m b?nh nhn. Ch? n c?n h?i th?m s?c kh?e, di?n bi?n b?nh t?t c?a h? nh? nh?ng ng??i b?n, ng??i thn trong gia ?nh, sau ? m?i lm vi?c khc. Bc s? Trang b?o, ph??ng chm lm vi?c c?a ch? l khi khm v ?i?u tr? b?nh ph?i tin li?u t?t; tuy?t ??i khng cu g?t v?i ng??i b?nh. Tr??c khi pht ngn, hy ??t mnh vo hon c?nh c?a ng??i b?nh, b?i h? lo l?ng, khng bi?t nn m?i h?i, nhi?u khi h?i ?i h?i l?i, ph?i n c?n gi?i thch, coi nh? ? c?ng l m?t khu c?a ?i?u tr?.
P_20150331_071243
 
    Ngoi cng tc chuyn mn, bc s? Trang cn t?p trung nghin c?u, ?ng d?ng thnh t?u y h?c vo ch?m sc s?c kh?e cho ng??i dn. Hi?n ch? tm ??c nh?t l ?? ti Nghin c?u gi tr? n?ng ?? BHCG trong tin l??ng s? phi thai ? thai ph? ???c th? tinh trong ?ng nghi?m (IVF), t?i BV Ph? s?n T?, th?c hi?n t? n?m 2008 ??n 2010. Bc s? Trang cho bi?t, tr??c khi th?c hi?n ?? ti ny, ch? th?y nhi?u ph? n? th?c hi?n IVF nh?ng mang ?a thai. Nhi?u ch? em ? xa khng ti?n ?i khm, ??n khi pht hi?n ?a thai th thai ? to. Trong ?, c ng??i mang thai 3, 4, th?m ch l thai 5. N?u thai ph? v?n ?? sinh, d? d?n ??n nguy c? sinh non, ti?n s?n gi?t, s?c kh?e m? v con s? b? ?nh h??ng. H?n n?a, ??n n?m 2008, c? n??c ch?a c cng trnh nghin c?u no ?? c?p ??n v?n ?? ny nn ch? r?t mu?n lm g ? ?? t? v?n v c?nh bo cho thai ph? th?c hi?n IVF. Khi Trang ?? xu?t t??ng ny, bc s? L Hong (hi?n l Ph Gim ??c BV Ph? s?n T?) r?t ?ng h?. Sau 2 n?m th?c hi?n, ? c nhi?u b m? mang ?a thai ???c x? l k?p th?i. Khi nghi?m thu, H?i ??ng khoa h?c ?nh gi cao ?? ti trn v hi?n ???c ?ng d?ng t?i BV Ph? s?n T?.  
 
    GIP CH? EM SINH KHNG ?AU
 
    Khng ch? nghin c?u, bc s? Trang cn tr?c ti?p ??a nh?ng k? thu?t m?i v? ?ng d?ng t?i BV S?n Nhi H?ng Yn. M?i ?y, ch? ? tri?n khai k? thu?t ?? khng ?au t?i BV. K? thu?t ny ???c th?c hi?n b?ng ph??ng php gy t ngoi mng c?ng, hi?n ???c nhi?u BV l?n ? Vi?t Nam p d?ng. Theo bc s? Trang, khi ch? em chuy?n d? s? r?t ?au. Nhi?u ng??i c th? d? dng v??t qua v sinh ?? thu?n l?i, tuy nhin, c?ng c khng t thai ph? m?t m?i, v?t v, lo l?ng, nh?t l ch? em c b?nh l tim m?ch, n?i ti?t. V th?, k? thu?t m?i ny gip thai ph? khng ph?i ch?u c?m gic ?au khi ??.  
 
    Nhi?u ki?n lo ng?i v? nh?ng ?nh h??ng t?i s?c kh?e c?a ch? em sau khi p d?ng k? thu?t ny, b?i th?c t?, gy t t?y s?ng ngoi mng c?ng c th? gy s?t, ?au l?ng, th?m ch li?t. Bc s? Trang cho bi?t, ?? h?n ch? ?nh h??ng x?u ??n ng??i b?nh, ng??i th?c hi?n k? thu?t ph?i c chuyn mn cao v chnh xc. Sau h?n 2 n?m th?c hi?n k? thu?t trn, BV ch?a c ca bi?n ch?ng no.  
 
    Ngoi ra, bc s? Trang cn ?ng d?ng nhi?u k? thu?t m?i vo ?i?u tr? ? BV S?n Nhi H?ng Yn nh?: K? thu?t ??t bng gy chuy?n d? ??; ?i?u tr? n?i khoa ch?a ngoi t? cung; Ph?u thu?t n?i soi ?i?u tr? cc b?nh l s?n ph? khoa... M?i khi ??c bo, th?y n??c ngoi ho?c cc BV tuy?n trn ?ng d?ng k? thu?t m?i, ti l?i tm hi?u, r?i ?ng d?ng ? BV. Ti ch? mong m?t vi n?m t?i, BV S?n Nhi H?ng Yn c th? th?c hi?n ???c nh?ng k? thu?t ph?c t?p nh? tuy?n trn ?? b?nh nhn khng ph?i v??t tuy?n, gi?m chi ph, bc s? Trang chia s?.  
 
    Ch? cho bi?t thm, nh?ng ng??i lm trong l?nh v?c s?n khoa ni chung h?u h?t khng ch? ??ng ???c gi? gi?c. Bc s? d ? d? sinh nh?ng c?ng khng th? bi?t ch?c gi? no thai ph? s? lm b?n. V v?y, vi?c b? g?i ??n BV ??t xu?t vo b?t c? lc no l chuy?n bnh th??ng. C hm, 2h sng ti nh?n ???c ?i?n tho?i BV bo c ca m? sinh c?p c?u. Th?y m? d?y, con ti khc ng?t nh?ng ti ?nh ph?i g?i chu cho b n?i ?? vo BV. Ch?ng ki?n n? c??i h?nh phc c?a s?n ph? khi v?a tr?i qua nh?ng giy pht kh kh?n, lng ti r?ng r?ng, bc s? Trang nh? l?i. 
Nh? Ng?c