gototopgototop

  • PDF

NH?NG TI?N B? M?I TRONG ?I?U TR? TIU CH?Y ? TR? EM

                                                                   PGS.TS Nguy?n Ti?n D?ng

Trong nh?ng n?m g?n ?y nh? nh?ng nghin c?u m?i v? phn lo?i m?t n??c v ?i?u tr?, ??c bi?t l s? d?ng Oresol v?i ?? th?m th?u th?p v vi?c b? sung k?m trong ?i?u tr? tiu ch?y c?p ? ?em l?i nh?ng k?t qu? r?t ?ng khch l? v l m?t cu?c c?i cch l?n trong ?i?u tr? tiu ch?y ? ???c T? ch?c y t? th? gi?i khuy?n co g?n ?y.

chua-benh-tieu-chay-1

TIU CH?Y L G
Tiu ch?y l tri?u ch?ng c th? x?y ra do r?i lo?n ch?c n?ng tiu ha, h?p thu v bi ti?t c?a ?ng tiu ho. Tiu ch?y ???c xc ??nh khi tr? ?i ngoi phn l?ng, nhi?u n??c t? 3 l?n/ngy tr? ln. Tuy v?y ? tr? em do ch?c n?ng c?a ??i trng ch?a ?n ??nh nn c th? c m?t s? tr? nh? cn b 2-3 ngy m?i ?i ngoi 1 l?n phn r?n v m?t s? tr? khc th ?i ngoi t? 5-8 l?n/ ngy, m?i l?n ?i ra m?t t phn, m?m ho?c h?i l?ng v?n l bnh th??ng. V v?y khi mu?n xc ??nh xem tr? c b? tiu ch?y hay khng th ?i?u quan tr?ng l ph?i xem xt thm cc y?u t? sau ngoi s? l?n ?i ?a trong ngy ? l:
- T?ng s? l?n ?i ngoi ??t ng?t
- Thay ??i ?? ??c, r?n c?a phn v t?ng l??ng d?ch trong phn
- Thay ??i m?u s?c v tnh ch?t phn nh? phn c nhy ho?c mu
Tiu ch?y c th? x?y ra c?p tnh ho?c mn tnh do vim ho?c khng do vim. N?u tiu ch?y gi?i h?n 
trong th?i gian d??i 2 tu?n l tiu ch?y c?p cn n?u ko di t? 2 tu?n tr? ln l tiu ch?y ko di
NGUYN NHN 
Khi cc tc nhn gy tiu ch?y xm nh?p vo ???ng tiu ho s? s?n xu?t ra cc ??c t? ru?t (enterotoxin) kch thch ti?t cc ch?t ?i?n gi?i, xm l?n tr?c ti?p v ph hu? cc t? bo bi?u m nim m?c ru?t gy vim t?i ru?t v ton thn. C th? chia nguyn nhn gy tiu ch?y ra lm 3 nhm chnh 
* Do virus
 Rotavirus l nguyn nhn gy b?nh hng ??u ? tr? em chi?m t? 20-40% t?i cc n??c nhi?t ??i v 40-60% t?i cc n??c n ??i 28,1% (1983-1984) ln ??n 53,7-68,8 (2001). Cn t?i c?ng ??ng t? l? ny l 17,9-19% ln t?i 25%(2;3)
- Cc virus khc c?ng l nguyn nhn gy tiu ch?y c?p nh?ng ch?a ???c nghin c?u nhi?u l : Adenovirus, Mocwalkvirus, Coronavirus, Picornavirus(4)
* Vi khu?n
. ? n??c ta t? l? ny t?i b?nh vi?n c?ng t?ng ln r r?t t? 21,5%- (9;11)
- E. coli l lo?i vi khu?n gy b?nh ??ng hng ??u ? n??c ta chi?m 24,9% v?i ?? c? 5 lo?i type huy?t thanh trong ? nhi?u nh?t l EAEC 10,5-15%(2)
- Shigella l lo?i vi khu?n ??ng hng th? hai chi?m t? l? t? 3,8-12,7% trong ? 2 nhm hay g?p nh?t l S. flexneri v S. sonnei
- Campylobacter jejuni l lo?i vi khu?n ??ng hng th? ba chi?m t? l? 7-10% 
- Salmonella chi?m t? l? th?p t? 0,8-1,3%(2;4)
- Vi khu?n t? (Vibrio cholerae) th??ng gy thnh d?ch l?n r?t nguy hi?m
* K sinh trng
Entamoeba histolytica l tc nhn ch? y?u gy b?nh l? a mp. Ngoi ra cn c Giardia lamblia v Crypto sporidium.(2;4)

Xem thm t?i ?y: https://app.box.com/s/87g6zezqpelygzy7n3p5


.