gototopgototop

  • PDF

Sau khi xu?t hi?n l?n ??u vo nh?ng n?m 1950, cc thu?c trnh thai ???ng u?ng ? khng ng?ng ???c pht tri?n, c?i ti?n v ?em l?i nhi?u l?i ch cho ph? n?. ??c tnh trn th? gi?i hi?n c kho?ng m?t n?a ph? n? ?ang s? d?ng thu?c trnh thai ???ng u?ng, m?t ph??ng php hi?u qu?, ti?n l?i v?i tc d?ng d??c l c th? ph?c h?i trong th?i gian ng?n sau khi ng?ng thu?c. Tuy nhin, ng??i s? d?ng v?n th??ng xuyn ??a ra nhi?u cu h?i v? hi?u qu? v tc d?ng b?t l?i c?a cc vin u?ng trnh thai.

Thu?c trnh thai c b?n ch?t hormon ???c ??a ra th? tr??ng d??i d?ng v? 21 ho?c 28 vin v th??ng ???c k ??n b?i bc s?, n? h? sinh ho?c c th? bn khng c?n ??n t?i hi?u thu?c. Thu?c pht huy tc d?ng trnh thai ngoi mu?n m?t cch hi?u qu? n?u ng??is? d?ng u?ng thu?c ??u ??n v ?ng cch. Hi?n t?i, hm l??ng hormon trong cc thu?c trnh thai ngy cng gi?m, ch? ? m?c ?? ?? pht huy tc d?ng trnh thai.Thu?c vin c estrogen k?t h?p v?i progesteron hay ch? c progesteron?- Thu?c vin estrogen k?t h?p v?i progesteron: l d?ng thu?c ???c s? d?ng nhi?u nh?t, ph?i h?p hai lo?i hormon: estrogen v progesteron. Cch ph?i h?p c th? th?c hi?n b?ng 2 cch:+ Ch? ?? k?t h?p: m?i vin thu?c trong v? ??u c ch?a estrogen v progesteron, li?u c?a hai thnh ph?n c th? dao ??ng (lo?i vin 1 pha, 2 pha ho?c 3 pha).+ Ch? ?? theo th? t?: m?t s? vin trong v? khng ch?a estrogen trong khi cc vin khc k?t h?p estrogen v progesteron. Ch? ?? ny d?n ??n t?ng li?u estrogen kh cao nn b? gi?i h?n ch? k ??n trong m?t s? tr??ng h?p ??c bi?t.- Thu?c vin ch? ch?a progesteron:Thu?c u?ng lin t?c trong 28 ngy, khng c th?i gian ng?ng, ???c ?u tin trong tr??ng h?p trnh thai sau sinh ho?c trong nh?ng tr??ng h?p khng dung n?p ho?c c ch?ng ch? ??nh v?i estrogen.- M?t s? d?ng c?i ti?n ? ra ??i k? t? l?n xu?t hi?n ??u tin c?a thu?c trnh thai k?t h?p estrogen v progesteron vo n?m 1955. Hi?n nay, trn th? tr??ng Vi?t Nam ? c cc d?ng thu?c trnh thai ???ng u?ng li?u th?p c?ng nh? nh?ng c?i ti?n v? phn t? thu?c, li?u dng v d?ng ph?i h?p estrogen/progesteron (b?ng 1).

Xem ti?p ? file ?nh km

Ngu?n: Actualits pharmaceutiques, n 513, Fvrier 2012D?ch v bin t?p: Hong H Ph??ng, L??ng Anh Tng