gototopgototop

  • PDF
Ph? n? b? hen ph? qu?n khi mang thai c th? g?p m?t s? bi?n ch?ng trong thai k? nh?: T?ng huy?t p, ti?n s?n gi?t, sinh non, sinh nh? cn, Tuy nhin n?u ???c ki?m sot t?t s? lm gi?m nguy c? bi?n ch?ng v v?n ??m b?o s?c kh?e cho c? m? v thai nhi.

?i?u tr? ki?m sot t?t b?nh hen

Trn th?c t?, trong s? cc b?nh nhn mang thai b? hen ph? qu?n th kho?ng 1/3 s? thai ph? ny hen ph? qu?n khng thay ??i so v?i tr??c khi c thai, 1/3 s? thai ph? khc th th?y tri?u ch?ng c?a hen ph? qu?n c v? c?i thi?n h?n v 1/3 s? cn l?i th b?nh hen n?ng ln, ??c bi?t l ? cc b?nh nhn hen tr??c ? khng ???c ?i?u tr? t?t b?nh hen hay c cc c?n hen n?ng.

17.1-111e3

Nh?ng ng??i b? b?nh hen ph? qu?n khi mang thai n?u ?? b? ln c?n hen s? r?t nguy hi?m v c th? gy thi?u xy cho thai nhi. Do ? nh?ng ph? n? b? hen ph? qu?n khi mang thai c?n ???c khm theo di ??u ??n v c?n ???c bc s? t? v?n, ch? ??nh ?i?u tr? ?? ki?m sot t?t b?nh hen ph? qu?n, ??c bi?t khng ?? thai ph? b? ln c?n hen, ng?n ch?n nh?ng c?n thi?u xy cho m? gip cung c?p xy ??y ?? cho thai nhi.

?i?u tr? t?i ?u b?nh hen trong khi mang thai bao g?m: Ki?m sot ch?c n?ng h h?p, trnh cc y?u t? gy kch pht c?n hen, t? v?n cho ng??i b?nh, ?i?u tr? b?ng thu?c cho t?ng tr??ng h?p, duy tr ch?c n?ng ph?i bnh th??ng. Vi?c ?i?u tr? b?ng thu?c c?n tun theo nguyn t?c s? d?ng l??ng thu?c th?p nh?t c hi?u qu? ?? ki?m sot b?nh hen. Trong ph?n l?n cc tr??ng h?p, hen ph? qu?n khng ?i?u tr? t?t s? gy nhi?u nguy c? cho c? m? v con h?n l s? d?ng thu?c ki?m sot hen ph? qu?n.

Thai ph? c?n ???c ki?m tra gim st tnh tr?ng s?c kh?e c?a c? m? v con trong cc l?n th?m khm ??nh k?, ??c bi?t l nh?ng thng cu?i v thai nhi cng pht tri?n, nhu c?u xy cng t?ng.

17.2-ad074

Thai ph? b? hen c?n ???c khm, theo di ch?t ch?, nh?t l nh?ng thng cu?i c?a thai k?

Trnh cc y?u t? nguy c?

C?ng nh? nh?ng b?nh nhn hen ph? qu?n bnh th??ng, thai ph? b? hen ph? qu?n c?n ??c bi?t ch trnh nh?ng y?u t? gy kch pht c?n hen nh?: Khi thu?c l, khi thu?c lo; Lng sc v?t ch, mo; Ph?n hoa; Khi b?p, ??c bi?t l khi b?p than; Cc lo?i n??c x?t c mi h?c, bao g?m c? n??c hoa, thu?c x?t di?t cn trng; Trnh ?n cc th?c ?n l? c nguy c? gy d? ?ng nh?: cua bi?n, tm, cc h?i s?n l?; Lun gi? cho khng kh trong nh thong, kh;

L?u : Khi bi?t mnh b? b?nh hen ph? qu?n ho?c c ti?n s? b? hen ph? qu?n, ph? n? tr??c khi c ??nh mang thai c?n g?p bc s? chuyn khoa ?? ???c t? v?n, ?i?u tr? v ?i?u tr? d? phng ?? c s?c kh?e t?t khi mang thai.
Theo s?c kh?e & ??i s?ng