gototopgototop

  • PDF

Vim h?ng l m?t b?nh r?t th??ng g?p ? m?i ??i t??ng trong ? c ph? n? mang thai. Bi?u hi?n vim h?ng ? ??i t??ng ny c?ng gi?ng nh? vim h?ng thng th??ng, ? l s?t, ho, ?au rt h?ng Trong tr??ng h?p ph?i dng thu?c ?i?u tr?, ph? n? mang thai c?n tun th? tri?t ?? theo h??ng d?n c?a th?y thu?c.

N?u l vim h?ng do vi- rt: th khng c?n dng khng sinh m ch? c?n ?i?u tr? tri?u ch?ng: h? s?t, gi?m ho, gi?m ?au h?ng  Thu?c h? s?t th??ng dng l paracetamol. Tuy?t ??i khng ???c s? d?ng thu?c h? s?t, gi?m ?au, khng vim aspirin v thu?c ny d?  gy qui thai trong 3 thng ??u c?a thai k?. ??i v?i 3 thng cu?i c?a thai k? thu?c cn gy ra cc r?i lo?n ? ph?i, lin quan ??n vi?c ?ng ?ng ??ng m?ch c?a bo thai trong t? cung Ngoi ra, thu?c cn c th? gy ko di th?i gian mang thai v ch?m chuy?n d?. 

bi-viem-hong-dung-thuoc-the-nao-7f68d

Ph? n? mang thai c?n tun th? tri?t ?? theo h??ng d?n c?a th?y thu?c

Ch? s? d?ng thu?c ho khi ho lm ?nh h??ng t?i thai ph? nh? ho nhi?u, lin t?c c th? ?nh h??ng ??n thai nh? s?y thai

Tr??ng h?p vim h?ng do vi khu?n: Ngoi dng thu?c h? s?t c?n ph?i dng khng sinh. Khi ph?i dng thu?c ny th?y thu?c ph?i l?a ch?n nhm thu?c no an ton nh?t, t gy h?i nh?t cho thai nhi. Nhm khng sinh hay dng cho ??i t??ng ny l b-ta lactam (g?m cc thu?c penicillin, ampicilin, amoxicillin, cephalosporin). Cc thu?c ny c tc d?ng t?t v?i cc vi khu?n hay gy b?nh vim h?ng nh? t? c?u, lin c?u, ph? c?u H?n n?a thu?c an ton cho ph? n? c thai k? c? trong 3 thng ??u. ??i v?i nh?ng ng??i b?nh b? d? ?ng v?i cc thu?c trn c th? dng nhm khng sinh macrolid (bao g?m cc thu?c erythromycin, spirammycin, azithromycin 

Ngoi vi?c s? d?ng khng sinh c th? dng m?t s? thu?c ng?m t?i ch?  nh? lysopain, mekothrocine, benzoncain, papain V?i cc thu?c ng?m ny c th? c thm khng sinh ho?c gi?m ?au trong thnh ph?n. Khng sinh c m?t trong thnh ph?n c?a thu?c st khu?n h?ng d?ng ng?m th??ng l bacitracine. Ngoi ra, trong thu?c cn c ch?t lysozyme c tc d?ng ch?ng vim, gi?m ph n? ho?c tinh d?u b?c h

Vi?c dng thu?c cho ??i t??ng ny ph?i h?t s?c th?n tr?ng, ??c bi?t l trong 3 thng ??u c?a thai k?, ?? trnh thu?c lm ?nh h??ng ??n thai nhi. V v?y, ph? n? c thai khng ???c t? ?i?u tr? vim h?ng. Vi?c ?i?u tr? ph?i c s? theo di c?a th?y thu?c chuyn khoa tai m?i h?ng v s?n khoa. 

Theo s?c kh?e & ??i s?ng