gototopgototop

  • PDF

Mi?n d?ch (MD) l kh? n?ng c?a c? th? nh?n ra v lo?i b? cc v?t l?. ? c? th? ng??i, ?p ?ng MD c th? chia lm hai lo?i MD khng ??c hi?u v MD ??c hi?u. MD khng ??c hi?u l kh? n?ng t? b?o v? s?n c t? lc s? sinh, mang tnh di truy?n, v MD khng ??c hi?u nn khng ?i h?i ph?i ti?p xc tr??c c?a c? th? v?i v?t l?. MD ??c hi?u l tr?ng thi MD xu?t hi?n khi c? th? ? ti?p xc v?i khng nguyn v c ph?n ?ng sinh ra khng th? ??c hi?u ch?ng l?i chng, ? MD ny c 2 ??c ?i?m c? b?n l kh? n?ng nh?n d?ng v tr nh? ??c hi?u v? khng nguyn. Khng th? khng tinh trng (KTKTT) l lo?i khng th? ??c hi?u tinh trng (TT). N thu?c lo?i MD ??c hi?u.

137khang-the-khang-tinh-trung

S? hnh thnh KTKTT nh? th? no?

Bnh th??ng TT tr??ng thnh ch? xu?t hi?n ? nam gi?i v TT ny l khng nguyn ??i v?i c? th?. Trong tinh hon c hng ro mu - tinh hon v ph?c h?p lin k?t, b?n ch?t c?a hng ro mu - tinh hon l s? lin k?t b?n v?ng c?a cc t? bo c? v ki?u lin k?t c?u t? bo gi?a cc t? bo steroid. Hng ro ny ng?n c?n khng cho TT v cc s?n ph?m thoi ha c?a n vo trong c? th?, tch bi?t mi tr??ng ?ng d?n tinh v mu, chng bi?t l?p ti?n TT v TT tr??ng thnh n?m pha ngoi hng ro. Do ?, TT tr??ng thnh hon ton cch bi?t v?i h? th?ng MD. V nguyn nhn no ? gy th??ng t?n hng ro mu - tinh hon, lm cho TT v cc s?n ph?m thoi ha c?a n xu?t hi?n trong mu s? kh?i pht h? th?ng MD sinh ra KTKTT. Ty thu?c vo n?i cc khng th? ???c ??t, TT c th? b? ?nh h??ng theo nhi?u cch. Khi cc khng th? ???c tm th?y trn ?ui, TT c xu h??ng ???c c? ??nh ho?c c th? l?i v?i nhau. Khng th? ??t trn ??u ng?n ch?n cc TT t? ??ng lin k?t v?i tr?ng, do ? ng?n ng?a s? th? tinh ?ang di?n ra. Trong m?t s? tr??ng h?p, ch?t nh?y c? t? cung c?a ng??i ph? n? c?ng c th? pht tri?n thnh khng th? ?? khng TT c?a ch?ng. KTKTT c th? ?nh h??ng ??n sinh s?n b?ng cch gi?m kh? n?ng v?n ??ng ho?c t?ng s? l??ng TT khng ho?t ??ng, tc ??ng ??n s? xm nh?p c?a TT   qua d?ch nh?y c? t? cung, lm bi?n ??i ti?m n?ng v ph?n ?ng c?c ??u, can thi?p vo ph?n ?ng gi?a TT v non. Cc nguyn nhn gy nn hnh thnh KTKTT: th?t ?ng d?n tinh, t?c ?ng d?n tinh b?m sinh hay m?c ph?i, sinh thi?t tinh hon, ch?n th??ng tinh hon v nhi?m khu?n ???ng sinh d?c.

Nguyn nhn v sinh ? nam gi?i do KTKTT x?y ra nh? th? no?

KTKTT c th? tc ??ng ??n sinh s?n b?ng cch b?t ??ng TT ho?c k?t dnh TT. Khi giao h?p, TT s? n?m trong m ??o m khng di chuy?n vo bu?ng t? cung ??n vi tr?ng hay di chuy?n r?t t, c?ng nh? kh? n?ng xm nh?p c?a TT qua mng pellucid c?a tr?ng ?? tr? thnh h?p t? c?ng khng x?y ra. Khi n?ng ?? KTKTT trong huy?t t??ng c?a nam gi?i c hi?u gi cao th hi?n t??ng v sinh cng r rng. T? l? v sinh nam gi?i c KTKTT trng 1   - 6%.

Ch?n ?on xc d?nh KTKTT

Ch? y?u d?a vo cc xt nghi?m ??c hi?u ?? xc ??nh KTKTT l xt nghi?m MAR (Mixed antiglobulin reaction) theo c? ch? TT ng?ng k?t v?i h?ng c?u c?u trong khng huy?t thanh do s? hi?n di?n c?a IgG v IgA, xt nghi?m IBT   (Immunobead Test) theo c? ch? ph?c h?p polyacrilamids g?n khng th? ng??i v khng th? ch?ng TT. Ngoi ra, ?? xc ??nh t? l? v hi?u gi khng th? ng?ng k?t TT trong huy?t thanh s? d?ng k? thu?t xt nghi?m Franklin v Duckes.

Xt nghi?m xc ??nh KTKTT dng trong cc tr??ng h?p: TT k?t dnh trong tinh d?ch, TT chuy?n ??ng km, s? l??ng TT th?p, v sinh tin pht v tr??c khi n?i ?ng d?n tinh.

?i?u tr? KTKTT

?i?u tr? v sinh nam c KTKTT b?ng nhi?u bi?n php nh?: s? d?ng ch?t ?c ch? mi?n d?ch, th? thai b?ng ph??ng php b?m TT vo bu?ng t? cung v?i TT c?a ng??i ch?ng, th? thai trong ?ng nghi?m, th? thai b?ng cch tim TT vo bo t??ng c?a non.

Ch? ??nh ?i?u tr? th??ng ch? ti?n hnh ? b?nh nhn c m?u tinh d?ch m trn 50% l??ng TT b? ng?ng k?t v khng th?,   khi k?t qu? th? nghi?m sau giao h?p c s? l??ng TT ng?ng k?t bnh th??ng th?p.

Ph??ng php ?c ch? MD dng corticoid c th? lm gi?m s?n xu?t khng th? v s? k?t dnh gi?a khng th? - khng nguyn. Trong y v?nch?a c s? th?ng nh?t v? li?u l??ng, ?i?u tr? t?ng ??t hay ko di. Do ?, vi?c ?i?u tr? ?c ch? MD ? v sinh nam c KTKTT ph?i c ch? ??nh c?a bc s? chuyn khoa. K?t qu? sau th? thai sau ?i?u tr? 34%.

Ph??ng php b?m TT vo bu?ng t? cung (Intra uterine Insemination, IUI). Trong tc ??ng ??n sinh s?n c?a TT, th s? k?t h?p gi?a TT v?i globulin MD c th? ch? ?c ch? m?t b??c ch?c n?ng xm nh?p qua ch?t nh?y, trong khi xm nh?p tr?ng v?n t?n t?i, th? thai trong bu?ng t? cung s? l li?u php c?n thi?t. Th? thu?t c th? s? d?ng TT ng??i ch?ng ? r?a l?c TT (l?c r?a TT v?i m?c ?ch lo?i b? khng th? g?n ln mng TT). K? thu?t b?m TT vo bu?ng t? cung g?m cc b??c: dng thu?c kch thch non v?i clomiphen citrat km v?i pregnyl, theo di s? pht tri?n c?a nang non b?ng siu   m v ??nh l??ng n?i ti?t E2 trong huy?t thanh, tim HCG gy r?ng tr?ng, b?m TT ? l?c r?a vo bu?ng t? cung. Theo di ch?m sc sau khi b?m TT vo bu?ng t? cung, dng thu?c ?c ch? co bp sau ? h? tr? hong th? b?ng progesteron. Ki?m tra k?t qu? c thai sau 2 tu?n b?ng xt nghi?m ??nh   l??ng beta HCG v siu m tm ti thai trong t? cung sau khi b?m TT vo bu?ng t? cung.

Ph??ng php th? thai trong ?ng nghi?m (IVF) ? ng??i ch?ng c TT k?t h?p v?i globulin mi?n d?ch v?i k?t qu? c thai 27%. Ngy nay, v?i k? thu?t tim TT vo bo t??ng c?a non (ICSI) b??c ??u cho k?t qu? th? thai v sinh s?n cao h?n, k? thu?t ny c?ng ???c ch? ??nh cho nh?ng nam gi?i v sinh c khng th? ch?ng TT ? lm th? thai trong ?ng nghi?m th?t b?i.

Tm l?i, KTKTT trong MD sinh s?n nam gi?i c th? xc ??nh tr?c ti?p KTKTT g?n trn mng TT lin quan ch?t ch?   v?i v sinh nam c y?u t? KTKTT b?ng cch ?o ???c hi?u gi KTKTT trong huy?t thanh v huy?t t??ng tinh d?ch. Hi?u gi cng cao th kh? n?ng v sinh cng l?n. Vi?c ?i?u tr? v sinh nam do KTKTT b?ng cc ph??ng php IUI, IVF v ICSI ? mang l?i nhi?u k?t qu? cho ng??i b?nh v?i ni?m mong mu?n c con ? nh?ng c?p v sinh hi?n nay m nguyn nhn do TT mang khng th? ch?ng TT.

Theo S?c kh?e & ??i s?ng