gototopgototop

Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:401. Error 9: Invalid character

y-duc-nen-hieu-the-naoHi?n nay, ??o ??c x h?i ni chung v ??o ??c y t?, y ??c, ?ang c v?n ??. Ng??i th?y thu?c th??ng ???c h?c nhi?u, x h?i tr?ng v?ng, cho nn nh?ng b?c xc khi th?y thu?c vi ph?m y ??c, y ??o th??ng r?t gay g?t.

Nhn ngy Th?y thu?c Vi?t Nam, 27/2, ta so?n gi?i thi?u bi vi?t c?a TS.BS Tr?n B Tho?i, m?t ng??i cng tc trong ngnh y g?n 40 n?m, v? v?n ?? c?c k? nh?y c?m trong x h?i hi?n nay: Y ??c..

Hippocrates v H?i Th??ng Ln ng

Ngnh y c?c k? nh?y c?m

Y t? l m?t lnh v?c nh?y .......

?t v?n ??

          H?i ch?ng Stevens-Johnson l ph?n ?ng c h?i trn da, hi?m g?p nh?ng nguy hi?m c?a thu?c. ?c tr?ng c?a h?i ch?ng StevensJohnson l lot cc h?c t? nhin (th??ng g?p ? m?t v mi?ng) v c nhi?u d?ng t?n th??ng da: b?ng n??c, di?n tch da t?n th??ng <10% di?n tch da c? th?, c th? km theo t?n th??ng gan th?n, th? n?ng c th? gy t? vong [1]. C nhi?u y?u t? ???c cho l nguyn nhn gy ra h?i ch?ng Stevens-Johnson nh? virus,.......

logo

1.  Khuy?n co khng s? d?ng lidocain 2% ?? ?i?u tr? ?au do m?c r?ng

Ngy 26/6/2014, FDA ? ??a ra c?nh bo thu?c lidocain 2 % khng nn s? d?ng ?? ?i?u tr? cho tr? s? sinh v tr? em b? ?au r?ng. FDA ?ang yu c?u m?t c?nh bo m?nh nh?t ???c thm vo cc nhn thu?c ?? lm n?i b?t thng tin ny. S? d?ng lidocain 2% bi t?i ch? khng ???c ch?p thu?n ?? ?i?u tr? ?au r?ng, v s? d?ng ? tr? s? sinh v tr? nh? do thu?c c th? gy ra tc h?i nghim tr?ng, k? c? t? vong.

Thu?c gi?m ?au t?i ch? v thu?c ?.......

logo

Ds. Hu?nh Th? H?ng G?m (D?ch)
Khoa D??c - BV T? D?

1. Gi?i thi?u

Misoprostol, m?t ch?t t??ng t? prostaglandin E1, kch thch co bp t? cung v chn mu?i c? t? cung. M?t s? th? nghi?m ng?u nhin v t?ng quan h? th?ng ? ?nh gi vi?c s? d?ng Misoprostol trong l?nh v?c s?n ph? khoa. Misoprostol  khng t?n km, ?n ??nh ? nhi?t ?? phng v c m?t ? h?n 80 qu?c gia nn  ??c bi?t h?u ch trong nh?ng n?i ngu?n l?c h?n ch?. WHO th?a nh?n vai tr quan tr?ng c?a Misoprostol trong s?c .......

chua-benh-tieu-chay-1

NH?NG TI?N B? M?I TRONG ?I?U TR? TIU CH?Y ? TR? EM

                                                                   PGS.TS Nguy?n Ti?n D?ng

Trong nh?ng n?m g?n ?y nh? nh?ng nghin c?u m?i v? phn lo?i m?t n??c v ?i?u tr?, ??c bi?t l s? d?ng Oresol v?i ?? th?m th?u th?p v vi?c .......

Download this file (SD hop ly thuoc tranh thai duong uong.pdf)

Sau khi xu?t hi?n l?n ??u vo nh?ng n?m 1950, cc thu?c trnh thai ???ng u?ng ? khng ng?ng ???c pht tri?n, c?i ti?n v ?em l?i nhi?u l?i ch cho ph? n?. ??c tnh trn th? gi?i hi?n c kho?ng m?t n?a ph? n? ?ang s? d?ng thu?c trnh thai ???ng u?ng, m?t ph??ng php hi?u qu?, ti?n l?i v?i tc d?ng d??c l c th? ph?c h?i trong th?i gian ng?n sau khi ng?ng thu?c. Tuy nhin, ng??i s? d?ng v?n th??ng xuyn ??a ra nhi?u cu h?i v? hi?u qu? v tc d.......

Ngh? y - Ngh? nguy hi?m

Y t? hi?n ?ang l m?t ngh? nguy hi?m. Nh?ng chuy?n con chm m?, v? gi?t ch?ng, anh em trong nh ?m chm nhau khng hi?m trong x h?i. V?i nh?ng ng??i ??n ng??i thn cn c th? xu?ng tay tn ??c th khi h? ph?i vo vi?n, h? gy s? ?nh th?y thu?c l ?i?u kh trnh kh?i.

Nh?ng khi c v? vi?c x?y ra, ?a s? d? lu?n ??u ch?a m?i di vo ??i ng? y t?, ??u quy cho s? xu?ng c?p v? y ??c, s? y?u km v? nghi?p v? c?a m?t b? ph?n cn b? y t?. D? lu?n x h?i nhn chung c xu h??ng nghi?t ng v?i.......

yduc

Trong m?y n?m g?n ?y, t? khi n??c ta chuy?n t? n?n kinh t? k? ho?ch t?p trung sang n?n kinh t? th? tr??ng theo ??nh h??ng XHCN, nhi?u gi tr? x h?i b? thay ??i. ??i v?i ngnh y, bn c?nh m?t s? thnh tch r?t ?ng t? ho, c n?i, c lc ng??i ta cn ku ca phn nn r?ng tinh th?n thi ?? ph?c v? b?nh nhn sa st, y ??c b? xi mn, y ??o khng ???c tn tr?ng. V?y y ??c l g? Y ??o l g? N?i dung c?a y ??c ra sao? Nh?ng nguyn nhn g ? tc ??ng ??n y ??c? v ?i?u quan tr?ng h?n l lm th? no ?? nng cao ???c y ??c tron.......

4

1. Diane 35

Ngy 30/01/2013, C? quan Qu?n l d??c ph?m v s?n ph?m y t? qu?c gia Php (ANSM) thng bo v? quy trnh rt s? ??ng k v ?nh ch? l?u hnh thu?c Diane 35 (cyproteron acetat 2 mg, ethinylestradiol 35 g) v cc thu?c generic c ch?a ho?t ch?t ny v?i ch? ??nh ?i?u tr? m?n tr?ng c.

Quy trnh ny d? ki?n ???c th?c hi?n trong vng 3 thng.

 

1

1.T?ng quan(3)

Cc s?n ph?m globulin mi?n d?ch t? huy?t t??ng ng??i ???c s? d?ng l?n ??u vo n?m 1952 ?i?u tr? suy gi?m mi?n d?ch. Immunoglobulin tim t?nh m?ch ch?a cc Immunoglobulin G (IgG) t? huy?t t??ng g?p l?i c?a kho?ng 1000 ng??i hi?n.

Immunoglobulin tim t?nh m?ch ban ??u cho th?y hi?u qu? trong ?i?u tr? Ban xu?t huy?t gi?m ti?u c?u t? pht vo n?m 1981. Immunoglobulin tim t?nh m?ch  l cc s?n ph?m IgG v khu?n, tinh khi?t ???c s?n xu?t t? huy?t t??.......