gototopgototop

Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:401. Error 9: Invalid character
Back Tin t?c - S? ki?n Tin ho?t ??ng

20_11-20191

Nhn d?p k? ni?m 37 n?m ngy Nh gio Vi?t Nam (20/11/1982 - 20/11/2019) B?nh vi?n S?n Nhi t?nh H?ng Yn Knh chc cc Th?y, C lun m?nh kh?e, h?nh phc v thnh cng trong s? nghi?p tr?ng ng??i.


ivf-1

Ngy 24/9/2019, B?nh vi?n S?n Nhi t?nh H?ng Yn vinh d? ???c ?n Anh hng lao ??ng, Th?y thu?c nhn dn, Gio s?, Ti?n s? Nguy?n Vi?t Ti?n Nguyn Th? tr??ng B? Y t?; ??ng ch T?ng Tr?n H Ph V? tr??ng V? s?c kh?e b m? - tr? em, B? Y t? cng ?on cn b? Trung tm H? tr? sinh s?n Qu?c gia v? chuy?n giao k? thu?t th? tinh trong ?ng nghi?m(IVF).

Ti?p ?n ?on g?m c cc ??ng ch:

Ti?n s? Nguy?n Th? Anh Gim ??c S? Y t? T?nh H?ng Yn

Bc s? chuyn khoa II Nguy?n Xun Hng Gim ??c B?nh vi?n S?n Nhi t?nh H?ng Yn Cng cc cn b? c?a b?nh vi?n S?n Nhi t?nh H?ng Yn

T?i bu?i lm vi?c, GS Nguy?n Vi?t Ti?n ? tr?c ti?p th?m khm, duy?t phc ?? ?i?u tr? v ??ng vin cc c?p v? ch?ng yn tm ?i?u tr? b?i ?y l m?t trung tm H? tr? sinh s?n ???c ??u t? hi?n ??i c?a t?nh v s? ???c h? tr? chuyn mn b?i cc chuyn gia hng ??u v? IVF........

trung-thu-2019-1

Ngy 12/9, t?c ngy 14/8 m l?ch, B?nh vi?n S?n Nhi H?ng Yn t? ch?c ch??ng trnh Vui t?t Trung thu  ?m h?i tr?ng r?m" cho tr? em ?ang ?i?u tr? n?i tr t?i b?nh vi?n.

Hi?n t?i B?nh vi?n S?n Nhi H?ng Yn c h?n 100 b?nh nhn nhi ?ang ?i?u tr? n?i tr. Trong khng kh vui t??i, ?m cng, cc em nh? cng v?i gia ?nh ???c ho mnh vo cc bi ht nh?n nh?p c?a tu?i th?, ???c xem mn ma ln v giao l?u ca ht v?i cc bc s? n?i ?y, ???c ch?i cc tr ch?i v ph c? tr?ng r?m.

Ch??ng trnh ? mang khng kh T?t trung thu ??n g?n h.......

D??i ?y l n?i dung bi pht bi?u r?t ?ng ch c?a bc s? Arthur Caplan, ???c ??ng trn trang Medscape vo thng 4/2019, v? v?n ?? ??o ??c y khoa, quan h? gi?a bc s? v b?nh nhn trong th?i ??i ngy nay.

i?n s? Arthur Caplan trong bi pht bi?u c?a mnh (?nh ch?p/video)


Xin cho m?i ng??i, ti l Arthur Caplan. Ti ?ang cng tc t?i Tr??ng Y thu?c ??i h?c New York, ch? nhi?m Khoa ??o ??c Y khoa. Trong m?t bi bo ???c ??ng t?i g?n ?y c?a cc h?c gi? t?i Trung tm Hastings m?t vi?n .......

27_2_2019_1

Ngy 27/2/2019, B?nh vi?n S?n Nhi t?nh H?ng Yn ? long tr?ng t? ch?c l? k? ni?m 64 n?m ngy Th?y thu?c Vi?t Nam 27/2/1955 27/2/2019. L? k? ni?m ? thnh cng t?t ??p, c ngh?a su s?c ??i v?i ton th? cn b?, nhn vin B?nh vi?n S?n Nhi H?ng Yn.
Nhn d?p ny, B?nh vi?n r?t vinh d? ???c ?n ti?p lnh ??o cc c? quan, ??n v?, s? ban ngnh ? dnh nh?ng tnh c?m ??c bi?t qu bu, s? hi?n di?n c?a qu c? quan, ??n v? l ngu?n c? v?, ??ng vin tinh th?n to l?n ??i v?i cn b?, nhn vin B?nh vi?n trn ch?ng ???.......

tet-trong-cay-2019-1

Ngy 11/2/2019, T?i B?nh vi?n S?n Nhi H?ng Yn t? ch?c T?t Tr?ng Cy theo g??ng Bc H? v? ??i. V? d? v tham gia T?t tr?ng cy c ?.c Nguy?n Hng Nam, T?nh ?y vin - B th? Huy?n ?y Kim ??ng ; ?.c Nguy?n Th? Anh, T?nh ?y vin- Gim ??c S? Y t? H?ng Yn cng v?i cc ??ng ch trong Ban gim ??c b?nh vi?n ? tham gia vo bu?i l? tr?ng cy t?i B?nh vi?n.


tang-qua-tet-2019-1

Chi?u ngy 30 t?t, ??ng ch ?? Xun Tuyn - Ph b th? th??ng tr?c T?nh ?y, Ch? t?ch H?i ??ng nhn dn t?nh H?ng Yn v cc ??ng ch lnh ??o S? Y t? H?ng Yn t?i th?m chc t?t v T?ng qu cho nh?ng ng??i b?nh ph?i ? l?i ?i?u tr? t?i B?nh vi?n trong d?p t?t Nguyn ?n K? H?i 2019.


dai-bieu-quoc-hoi-tang-qua-1

Chi?u ngy 24/1/2019, B?nh vi?n S?n Nhi ???c ?n ti?p cc ??ng ch ??i bi?u Qu?c H?i ??n th?m v t?ng qu cho cc b?nh nhn n?ng, m?c cc b?nh c?n ?i?u tr? di ngy t?i B?nh vi?n.

Hoi-nghi-cbvc-2019-8

Th?c hi?n Ngh? ??nh s? 04/2015/ N?-CP ngy 09/01/2015 c?a Chnh ph? v? vi?c th?c hi?n dn ch? trong ho?t ??ng c?a c? quan hnh chnh Nh n??c v ??n v? s? nghi?p cng l?p; Sng ngy 21/01/2019, t?i H?i tr??ng l?n, B?nh vi?n S?n Nhi H?ng Yn ? t? ch?c H?i ngh? Cn b? Vin ch?c, Ng??i lao ??ng n?m 2019.

Tham d? h?i ngh? g?m c Ban Gim ??c B?nh vi?n cng ton th? cn b? vin ch?c, ng??i lao ??ng B?nh vi?n S?n Nhi H?ng Yn. BS.CKI V? Th? Nguy?t Ch? t?ch cng ?on c? s? B?nh vi?n thay m?t h?.......

co-dinh-cung-khai-2018

B?nh nhn X, 74 tu?i vo vi?n S?n Nhi t?nh H?ng Yn v th?y kh?i t?t ra ngoi m h?.
Vo vi?n ???c ch?n ?on: sa Bng quang ?? 4, sa t? cung ?? 4, sa tr?c trng ?? 2, km theo tnh tr?ng vim m ??o. Sau khi ?i?u tr? b?ng 1 ??t khng sinh, cc bc s? ? ti?n hnh c?t t? cung theo ph??ng php crossen km theo khu m?m c?t vo dy ch?ng cng gai.
Ti?n hnh c? ??nh m?m c?t vo dy ch?ng cng gai gip nng cao hi?u qu? ph?u thu?t, trnh ti pht v rt ng?n th?i gian n?m vi?n.
????V?y, sa sinh d?c l g, c nh?ng ph??ng php ?i?u tr? no?

Các bài viết khác...