gototopgototop

Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:401. Error 9: Invalid character
Back Tin t?c - S? ki?n Thng bo

Ngy 05/07/2019 B? Y t? ban hnh Thng t? s? 13/2019/TT-BYT s?a ??i, b? sung m?t s? ?i?u c?a Thng t? s? 39/2018/TT-BYT ngy 30 thng 11 n?m 2018 c?a B? tr??ng B? Y t? quy ??nh th?ng nh?t gi d?ch v? khm b?nh, ch?a b?nh b?o hi?m y t? gi?a cc b?nh vi?n cng h?ng trn ton qu?c v h??ng d?n p d?ng gi, thanh ton chi ph khm b?nh, ch?a b?nh trong m?t s? tr??ng h?p (Thng t? s? 13/2019/TT-BYT), Thng t? s? 13/2019/TT-BYT c hi?u l?c thi hnh t? ngy 20/8/2019.

https://drive.google.com/open?id=1In.......

V?i mong mu?n mang l?i nh?ng ki?n th?c b? ch v d?ch v? ch?m sc ??c bi?t cho cc b m? v em b ngay t? lc b?t ??u mang thai cho ??n khi sinh n?, Khoa HTSS v Sng l?c tr??c sinh B?nh vi?n S?n Nhi H?ng Yn ? m? ra cc l?p h?c ti?n s?n- h?u s?n mi?n ph ???c t? ch?c vo th??ng xuyn 15 gi? T6 hng tu?n t?i phng giao ban khoa, ?? mang l?i nh?ng thng tin v k? n?ng c?n thi?t cho cc b m? trong su?t qu trnh thai nghn.

L?p ti?n s?n h?u s?n ???c thi?t k? cc bi h?c b? ch, r?t c?n thi?t khi b??c v.......

C? h?i vng t? v?n , khm hi?m mu?n, v sinh mi?n ph v?i chuyn gia H? tr? sinh s?n

V?i m?c ?ch gip cc c?p v? ch?ng v sinh hi?m mu?n s?m tm ???c con yu c?a mnh, B?nh vi?n S?n Nhi H?ng Yn tri?n khai thm k? thu?t Th? tinh trong ?ng nghi?m bn c?nh nh?ng k? thu?t ? ???c lm th??ng quy t?i b?nh vi?n nh? B?m tinh trng vo bu?ng t? cung (IUI), theo di nang non

Nhn d?p ny B?nh vi?n tri?n khai t? v?n, khm, xt nghi?m mi?n ph cho 100 c?p v? ch?ng hi?m mu?n, v sinh:

1. Khm, t? v?n hi?m mu?.......

C?p nh?t b?ng gi d?ch v? k? thu?t b?nh vi?n: Gi d?ch v? BHYT theo TT39/2018 c?a B? y t?; Gi d?ch v? khng thu?c b?o hi?m thanh ton theo Ngh? quy?t 202/2019 c?a H?ND t?nh H?ng Yn

1. Danh m?c thu?c: https://drive.google.com/file/d/0B1uoKrYeWpeGQ01LQ2Rhcm1FOWdoak1XVjRtalJtUEdteTEw/view?usp=sharing

2. Danh m?c VTTH: https://drive.google.com/file/d/0B1uoKrYeWpeGclhLV2plbUhEWVM3THJkNHpQR19DbEVOVkZB/view?usp=sharing

3. Danh m?c DVKT:https://drive.google.com/file/d/1SvtvPbsfJKR7WF5rDxri-AF9Iht5SFME/view?usp=sharing

.......

ngan-sach-2019-1

ngay-thay-thuoc-viet-nam-27-2

Nhn ngy Th?y thu?c Vi?t Nam, xin ???c g?i nh?ng l?i chc t?t ??p nh?t ??n t?t c? Th?y thu?c, cn b? ? v ?ang lm vi?c trong B?nh vi?n S?n Nhi H?ng Yn ni chung v ngnh y t? ni ring, Chc m?i ng??i lun m?nh kh?e h?nh phc v ??t ???c nhi?u thnh cng trong s? nghi?p ch?m sc s?c kh?e nhn dn.

BS Nguy?n Xun Hng - Gim ??c b?nh vi?n

Danh m?c gi d?ch v? k? thu?t, thu?c m?i nh?t:

1. Danh m?c gi xt nghi?m: https://drive.google.com/file/d/1Mje4Cto9yxzZ-FeDUGhA7WTN4P4k9YPE/view?usp=sharing

2. Danh m?c gi ch?n ?on hnh ?nh: https://drive.google.com/file/d/1X2kOcgy2PFtEOSbYV4Ajq9iQHo3jPiCP/view?usp=sharing

3. Danh m?c gi ph?u thu?t, th? thu?t: https://drive.google.com/file/d/1f6RKVwYT10PJ2WPV3mhSlxOUAen3EiEr/view?usp=sharing

4. Thu?c: https://drive.google.com/.......

thong-bao-kham-dinh-duong

Nhn d?p ngy L? Qu?c t? thi?u nhi 01/6; B?nh vi?n S?n Nhi t?nh H?ng Yn t? ch?c khm v t? v?n mi?n ph. Th?i gian 13h30 - 17h00 cc ngy t? 28/5/2018 ??n 01/6/2018. 

du-toan-2018-1

Quy?t ??nh s? 1322/Q?-ST ngy 27/12/2017 c?a S? y t? H?ng Yn v? vi?c giao d? ton thu chi NSNN n?m 2018

thu_chuc_mung_version_n-copy222