gototopgototop

Lỗi
 • XML Parsing Error at 1:401. Error 9: Invalid character
Back Gi?i thi?u Gi?i thi?u chung

1.Tn ??n v?: B?nh vi?n S?n Nhi H?ng Yn

2. Tr? s? : Thn Tin C?u, x Hi?p C??ng, huy?n Kim ??ng, t?nh H?ng Yn.

3. ?i?n tho?i: 03216281 686              Fax: 0321 6252 170

4. C? quan ch? qu?n: S? y t? H?ng yn           H?ng b?nh vi?n: H?ng 2 

5. Email : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.    

6. Website: benhviensannhihungyen.vn

7. ??i di?n: BSCKII Nguy?n Xun Hng                    Ch?c v?: Gim ??c

8. Logo c?a b?nh vi?n:

logo

I. CH?C N?NG, NHI?M V?.

1.1. C?p c?u, khm b?nh, ch?a b?nh

     - Ti?p nh?n cc tr??ng h?p m?c cc b?nh v? sinh s?n, ph? khoa, cc b m? mang thai, tr? em m?c b?nh t? cc huy?n, thnh ph? trong t?nh v ngoi t?nh chuy?n ??n ?? sinh ??, c?p c?u, khm ch?a b?nh, ?i?u tr? n?i tr ho?c ngo?i tr.

     - Gi?i quy?t cc b?nh chuyn khoa ? ??a ph??ng.

     - Tham gia khm gim ??nh s?c kh?e, khm gim ??nh php y khi H?i ??ng gim ??nh y khoa t?nh ho?c c? quan b?o v? php lu?t tr?ng c?u.

1.2. Ngoi ra, B?nh vin c ch?c n?ng ?o t?o cn b?; Nghin c?u khoa h?c; Ch? ??o tuy?n d??i v? chuyn mn k? thu?t; Phng b?nh; H?p tc qu?c t?; Qu?n l kinh t? trong b?nh vi?n; Th?c hi?n m?t s? nhi?m v? khc do Gim ??c S? Y t? giao ph h?p v?i ch?c n?ng nhi?m v? theo quy ??nh c?a php lu?t.

II. QUY M V? T? CH?C B?NH VI?N S?N NHI

  1. T? ch?c B?nh vi?n

C? c?u t? ch?c c?a b?nh vi?n g?m 03 phng ch?c n?ng v 10 khoa chuyn mn, c? th? nh? sau:

 1. Phng T? ch?c hnh chnh K? ton
 2. Phng K? ho?ch t?ng h?p v ch? ??o tuy?n
 3. Phng ?i?u d??ng
 4. Khoa Khm b?nh
 5. Khoa S?n
 6. Khoa N?i nhi (g?m c? Ngo?i nhi v Chuyn khoa)
 7. Khoa Xt nghi?m (g?m c? Ch?n ?on hnh ?nh)
 8. Khoa Gy m h?i s?c
 9. Khoa D??c V?t t? y t?
 10. Khoa C?p c?u, H?i s?c tch c?c v Ch?ng ??c
 11. Khoa Ph?
 12. Khoa S? sinh
 13. Khoa Ki?m sot nhi?m khu?n

2. Bin ch? v ch?t l??ng cn b?, cng nhn vin

T?ng s? CBVC hi?n t?i: 190 cn b? bin ch?: 159, H? 68: 08. Bao g?m 04 cn b? qu?n l, 25 hnh chnh ph?c v?, 46 Bc s?, 04 D??c s? ??i h?c, 105 cn b? ??i h?c, cao ??ng.

3. Trang thi?t b?

B?nh vi?n S?n Nhi t?nh H?ng Yn l b?nh vi?n chuyn khoa tuy?n t?nh. ???c s? quan tm ch? ??o c?a ?y ban nhn dn t?nh, S? Y t? c?ng nh? cc ban ngnh, ngoi cc trang thi?t b? ph?c v? cho cng tc khm ch?a b?nh thng th??ng, b?nh vi?n c?ng ???c ??u t? cc trang thi?t b? hi?n ??i ph?c v? cho cc k? thu?t c?a b?nh vi?n h?ng II v h?ng I.

a- Trang thi?t b? chnh ph?c v? cho cng tc C?n lm sng bao g?m:

            - My CT Scanner ??n 128 lt
            - My ch?p c?ng h??ng t? MRI
            - My ?o m?t ?? x??ng
            - My siu m tim
            - My siu m mu 4D
            - My XQ k? thu?t s?
            - My XQ tuy?n v
            - My XQ di ??ng
            - My ?o kh mu.
            - My ?i?n gi?i
            - My huy?t h?c
            - My ?ng mu
            - My n?i soi tai m?i h?ng 
            - ?i?n tim 
            - ?i?n no ??
            - N?i soi tiu ha ?ng m?m

b. Cc trang thi?t b? ph?c v? cho cng tc khm ch?a b?nh S?n khoa:

            - H? th?ng m? n?i soi ? b?ng s?n ph? khoa, nhi khoa

            - My gy m km th? dnh cho ng??i l?n

            - Thi?t b? soi bu?ng t? cung c mn hnh

            - Monitor 5 thng s?

            - Monitor 6 thng s? theo di b?nh nhn

            - Monitor theo di s?n khoa

            - My doppler tim thai

            - My ?i?n tim 3 c?n

            - My ??t ?i?n c? t? cung

            - My soi c? t? cung k? thu?t s?

            - Monitor trung tm k?t n?i,...

c. Cc trang thi?t b? ph?c v? cho cng tc khm ch?a b?nh Nhi khoa:

             - My th? cho tr? em v tr? s? sinh

             - Monitor 5 thng s? theo di tr? em

             - L?ng ?p c? ??nh

             - L?ng ?p di ??ng

             - B? ? ?m tr? s? sinh

             - My truy?n d?ch

             - My kh dung siu m

             - My s?c ?i?n

             - My th? CPAP

             - H? th?ng ?n ?i?u tr? vng da

             - B? ??i ph?u nhi khoa

             - B? ph?u thu?t ch?n th??ng ch?nh hnh,...

d. Cc trang thi?t b? ph?c v? cho cng tc ki?m sot nhi?m khu?n:

             - N?i h?p ti?t trng h?i 300 lt

             - N?i h?p ti?t trng h?i 150 lt

             - N?i h?p ti?t trng kh 300 lt

             - My gi?t cng nghi?p

             - My s?y cng nghi?p

4. N?ng l?c ho?t ??ng

        B?nh vi?n ? ?ng d?ng thnh cng nhi?u k? thu?t m?i trong ch?n ?on, ?i?utr? b?nh, c? th?: Trong s?n - ph? khoa: Gy m Ph?u thu?t n?i soi ch?a ngoi t? cung, n?i soi c?t t? cung bn ph?n, c?t bu?ng tr?ng, khm sng l?c tr??c sinh, n?i soi c?t t? cung hon ton, n?i soi s?n ph? khoa, Trong nhi khoa: H? tr? gy m ph?u thu?t h? tinh hon l?c ch?, thot v? b?n; c?t amydal cho tr? nh? b?ng dao siu m, m? c?t ru?t th?a,

        Thng 1 n?m 2017, B?nh vi?n S?n Nhi thnh l?p thm ??n nguyn H? tr? sinh s?n v sng l?c tr??c sinh: t? v?n v ?i?u tr? cho nh?ng c?p ?i v? ch?ng hi?m mu?n trong v?n ?? sinh n?. Sng l?c tr??c v sau sinh cho m? v s? sinh, theo di thai k?... ? ??t ???c nhi?u k?t qu? ?ng k?.

* Th?c hi?n thnh cng nhi?u ca b?nh ph?c t?p:

          - ?i?u tr? b?nh nhi, s? sinh b? Nhi?m trng mu

          - ?i?u tr? Suy h h?p ? tr? s? sinh, tr? l?n

          - ?i?u tr? tr? b? Vim da t? c?u

          - Nui d??ng tr? s? sinh nh? cn non thng t? 29 tu?n tr? ln cn n?ng t? 900gram.

          - ?i?u tr? Xu?t huy?t no - mng no ? tr? s? sinh

          - Ph?u thu?t n?i soi m?t l? bc U bu?ng tr?ng

          - Ph?u thu?t n?i soi ? b?ng m?t l? trong ?i?u tr? b?nh l Ngo?i S?n.

          - Th?c hi?n k? thu?t IUI, sng l?c tinh trng, ?i?u tr? v sinh, hi?n mu?n

          - Sng l?c thai k?, sng l?c tr??c sinh v sau sinh.